Usmernenia a pokyny úradu - Antitrust

Usmernenia a pokyny úradu (soft law)

Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 604 kB) - v účinnosti od 1. 9. 2018,  revízia Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (PDF, 341 kB) z 11. 8. 2014

Cieľové vertikálne dohody z pohľadu Protimonopolného úradu SR (PDF, 719 kB)

Usmernenie k právomoci PMÚ SR vykonávať inšpekcie (PDF, 414 kB)

Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa § 33 zákona) (PDF, 392 kB)

Program zhovievavosti podľa § 38d zákona o ochrane hospodárskej súťaže (Leniency program) (PDF, 311 kB)

Metodický pokyn k vybraným otázkam postupu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v prípade predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž v zmysle § 38g zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (PDF, 473 kB)

  
Posledná aktualizácia:15.08.2014