Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF V.

903_logo-optp-a-eu

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 
www.partnerskadohoda.gov.sk

Prijímateľ: Protimonopolný úrad SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 128 138 €
Obdobie realizácie projektu: január 2021 – december 2021
Kód projektu: 301011BIX2
Zmluva: CRZ

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) stanovuje ako koordinátora pomoci Protimonopolný úrad SR a stanovuje jeho hlavné úlohy. Vychádzajúc z Pozičného dokumentu Európskej komisie k Partnerskej dohode pre Slovenskú republiku na roky 2014 – 2020, koordinátor pomoci má byť nezávislý orgán, má mať dostatok zdrojov (rozpočet a kvalifikovaní zamestnanci) a jeho názory a stanoviská majú byť záväzné (odkaz č. 15 pozičného dokumentu).
 
Na dôležitosť postavenia koordinátorov pomoci v členských štátoch poukazuje Európska komisia aj v súvislosti s prípravou na nové programové obdobie 2021 – 2027, a to najmä prostredníctvom zadefinovania tzv. základných podmienok, ktoré musia byť splnené, aby členské štáty mohli efektívne čerpať prostriedky z EŠIF. Vychádzajúc z horizontálnej základnej podmienky „Nástroje a kapacita na účinné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci“, členské štáty musia zabezpečiť a potvrdiť, že riadiace orgány majú nástroje a kapacity na overenie dodržiavania pravidiel štátnej pomoci, a to prostredníctvom prístupu k odbornému poradenstvu a usmerňovaniu v oblasti štátnej pomoci, ktoré poskytujú odborníci na štátnu pomoc z miestnych alebo národných orgánov. Vychádzajúc zo zákona o štátnej pomoci, národným orgánom je v tomto prípade Protimonopolný úrad SR, pričom zvyšovanie povedomia o pravidlách v oblasti štátnej pomoci patrí k jeho dlhodobým cieľom, či už prostredníctvom posudzovaní konkrétnych opatrení pomoci, pracovných stretnutí, školení, metodickej alebo konzultačnej činnosti.

Koordinátor pomoci, okrem uvedeného, posudzuje aj opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, ktoré môžu byť spolufinancované z EŠIF.
 
Financovanie administratívnych kapacít koordinátora pomoci zabezpečí efektívne a účinne riadenie a koordináciu štátnej pomoci a minimálnej pomoci poskytovanej z EŠIF. Financovanie miezd a odmien oprávnených administratívnych kapacít koordinátora pomoci a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci je predmetom predkladaného projektu.
 
Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt PO1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF“ a kódom v ITMS2014+ 301011A597, projekt PO1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF II.“ a kódom v ITMS2014+ 301011J753, projekt PO1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF III.“ a kódom v ITMS2014+ 301011U943 a projekt PO1 OP TP s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF IV.“ a kódom v ITMS2014+ 301011ALX9.
 
Realizácia projektu sa vykoná financovaním miezd a odmien oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci, ktorí kvalifikovane zabezpečujú agendu súvisiacu s poskytovaním štátnej pomoci a minimálnej pomoci z EŠIF a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre oprávnených zamestnancov koordinátora pomoci.
 
Z projektu bude podporených 5 administratívnych kapacít a 4 podporné pozície, v prepočte FTE je to 3,35.
 
Realizáciou projektu budú splnené úlohy koordinátora pomoci vyplývajúce z reformy EÚ v oblasti štátnej a minimálnej pomoci, z Akčného plánu pre splnenie ex ante kondicionality pre štátnu pomoc, ktorý je súčasťou Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ako aj zo základnej podmienky „Nástroje a kapacita na účinné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci“ pre programové obdobie 2021 - 2027, ktoré vychádzajú z prípravy Partnerskej dohody na roky 2021 - 2027. Koordinátor pomoci bude plniť aj úlohy vyplývajúce zo zákona o štátnej pomoci v oblasti transparentnosti a kontroly štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016. Prispeje sa tak k nastaveniu funkčného systému poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci s primeranými administratívnymi kapacitami, ktoré zabezpečia dostatočnú distribúciu informácií a schopnosť odhaliť aj potenciálnu „skrytú štátnu pomoc“.