Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže II.

            logo OPTP a EÚ                                                                                           
    
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 
www.partnerskadohoda.gov.sk
 
 

Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže II.

 
 
Prijímateľ: Protimonopolný úrad SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 204 961 €
Obdobie realizácie projektu: december 2018 - december 2019
Kód projektu: 301011W700
Zmluva: CRZ

 
Protimonopolný úrad SR (ďalej „PMÚ SR") je podľa § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády SR a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov stanovený ústredný orgán štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. V rámci pozičného dokumentu k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku odporučila Európska komisia posilniť existujúce opatrenia pre zvýšenie transparentnosti postupov verejného obstarávania (ďalej VO") s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup, spravodlivú hospodársku súťaž a hodnotu za peniaze pri používaní všetkých výdavkov spolufinancovaných z EÚ. Rovnako tak podmienila splnenie „ex-ante kondicionalít“ pre oblasť VO prijatím opatrení na účinné uplatňovanie pravidiel únie o VO primeranými mechanizmami.
 
Jedným z týchto opatrení je zavedenie spolupráce s PMÚ SR. V prípade podozrenia na porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže môžu riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, tretie strany, právnické osoby, fyzické osoby, ako aj samotný PMÚ SR podať podnet, respektíve požiadať o spoluprácu formou konzultácií, žiadostí o stanovisko k podanému podnetu.
 
Ďalšou oblasťou spolupráce je tvorba všeobecnej metodiky systému kontroly VO, ako aj v rámci lektorskej činnosti zamestnancov vykonávajúcich kontrolu.
 
Pre realizáciu tejto spolupráce je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné administratívne kapacity.
 
Predmetom projektu je financovanie miezd a odmien administratívnych kapacít PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorí kvalifikovane zabezpečia agendu súvisiacu s uvedeným projektom.
Posledná aktualizácia:26.11.2019