Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže III.

logo OPTP a EÚ
 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže III.


Prijímateľ: Protimonopolný úrad SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 208 205 €
Obdobie realizácie projektu: január 2020 – december 2020
Kód projektu: 301011AMQ1
Zmluva: CRZ
 

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR") je podľa § 25 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády SR a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov stanovený ústredný orgán štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. V rámci pozičného dokumentu k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku odporučila Európska komisia posilniť existujúce opatrenia pre zvýšenie transparentnosti postupov verejného obstarávania (ďalej len VO") s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup, spravodlivú hospodársku súťaž a hodnotu za peniaze pri používaní všetkých výdavkov spolufinancovaných z EÚ. Rovnako tak podmienila splnenie „ex-ante kondicionalít“ pre oblasť verejného obstarávania prijatím opatrení na účinné uplatňovanie pravidiel únie o VO primeranými mechanizmami.
 
Jedným z týchto opatrení je zavedenie spolupráce s PMÚ SR. V prípade podozrenia na porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže môžu riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, tretie strany, právnické osoby, fyzické osoby, ako aj samotný PMÚ SR podať podnet, respektíve požiadať o spoluprácu formou konzultácií, žiadostí o stanovisko k podanému podnetu.
 
Ďalšou oblasťou spolupráce je tvorba všeobecnej metodiky systému kontroly VO, ako aj v rámci lektorskej činnosti zamestnancov vykonávajúcich kontrolu.
 
Pre realizáciu tejto spolupráce je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné administratívne kapacity.
 
Predmetom projektu je financovanie miezd a odmien administratívnych kapacít PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorí kvalifikovane zabezpečia agendu súvisiacu s uvedeným projektom.
 
Projekt svojim zameraním nadväzuje na ukončený projekt s názvom Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže" a kódom v ITMS2014+ 301011L937 a projekt s názvom „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže II.“ a kódom v ITMS2014+ 301011W700.

 
Posledná aktualizácia:29.09.2020