Záväzky

Alternatívnou možnosťou k uloženiu pokuty v prípade porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo v prípade iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže je využitie inštitútu „záväzkov“ (§ 38f zákona). Podnikateľ môže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže úradu  navrhnúť záväzky, ktoré odstránia súťažný problém na trhu. Úrad po posúdení navrhnutých záväzkov môže začaté konanie ukončiť rozhodnutím, ktorým uloží podnikateľovi povinnosť plniť ním navrhnuté záväzky. V takomto prípade úrad v rozhodnutí nekonštatuje porušenie zákona, ale priamo zaväzuje podnikateľa na plnenie opatrení, ktoré odstránia identifikovaný problém na trhu.

Inštitút záväzkov je podrobnejšie upravený v dokumente: Záväzky (úprava postupu Protimonopolného úradu SR podľa §38f zákona) (PDF, 327 kB)

Posledná aktualizácia: 24.03.2016