S cieľom minimalizovať právnu neistotu z pohľadu podnikateľa v oblasti vertikálnych dohôd, a t...
detail článku
Tretí ročník medzinárodnej konferencie „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práv...
detail článku
S vývojom situácie na slovenskom trhu pristúpil Protimonopolný úrad SR k aktualizácii svojich ...
detail článku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.