Urovnanie

Ďalšou možnosťou podnikateľa je v prípade vertikálnych dohôd obmedzujúcich súťaž využitie inštitútu „urovnania“. Urovnanie umožňuje osobe, ktorá porušila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, získať benefit v podobe zníženej pokuty a to až do výšky 50% v prípade, že  sa táto osoba k porušeniu dobrovoľne prizná a zároveň za takéto porušenie preberie zodpovednosť.

Urovnanie sa môže uplatniť aj pri obmedzení súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy (§ 39 zákona), kde v prípade priznania a prebratia zodpovednosti úrad zníži pokutu o 50% z pôvodnej výšky pokuty.

Podmienky plnenia inštitútu urovnania sú bližšie upravené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania.

  
Posledná aktualizácia: 30.06.2014