Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Úplné znenie zákona č. 136/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (vrátane novely účinnej od 27.12.2016) je dostupné tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/136/20161227.html


Zákon č. 233/2015 Z. z. - úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 165/2009 Z. z., zákonom č. 387/2011 Z. z. a zákonom č. 151/2014 Z. z. –obsahuje úplné znenie účinné od 1.7.2014 do 18.4.2016 (PDF, 150 kB)

Pracovná verzia úplného znenia zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov účinná do 30.06.2014
 (PDF, 254 kB)

Novely:


Zákon č. 387/2011 Z. z. (PDF, 42 kB)

Zákon č. 165/2009 Z. z. (PDF, 47 kB)

Zákon č. 68/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 223 kB)

Zákon č. 204/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 267 kB)

Zákon č. 465/2002 Z.z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 383 kB)

Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (PDF, 259 kB)

 

Posledná aktualizácia: 14.02.2017