Ako oznámiť koncentráciu

1. Pred oznámením koncentrácie - prednotifikačné kontakty

Príprava oznámenia koncentrácie je zložitý proces, preto úrad odporúča účastníkom koncentrácie využiť možnosť požiadať o neformálne a dôverné prerokovanie koncentrácie, tzv. prednotifikačné kontakty. Prednotifikačné kontakty môžu výrazne prispieť k zvýšeniu efektivity procesu schvaľovania koncentrácií. Využiť možnosť prednotifikačných kontaktov sa odporúča aj v tých koncentráciách, ktoré sa na prvý pohľad javia ako bezproblémové.

V prípade konzultácií s úradom v rámci prednotifikačných kontaktov nejde o správne konanie, resp. o formalizované kontakty, ide o predbežnú diskusiu, ktorá prebieha spravidla vo fáze, kedy podnikatelia ešte len pripravujú transakciu, resp. pripravujú oznámenie koncentrácie alebo zhromažďujú informácie potrebné k vyhodnoteniu povinnosti oznamovať danú transakciu úradu. Tieto konzultácie sú prospešné a výhodné pre obe zúčastnené strany. Podnikatelia majú možnosť neformálne prediskutovať s úradom aj jednotlivé čiastkové otázky vzťahujúce sa k povinnosti oznamovať danú transakciu, ako aj napríklad dohodnúť rozsah predkladaných informácií a podkladov. Úrad na druhej strane z prednotifikačných kontaktov získa informácie o danej transakcii skôr ako z formálneho oznámenia, čo napomáha efektívnejšiemu zisťovaniu informácií a podkladov potrebných pre vyhodnotenie danej transakcie a v konečnom dôsledku môže významne urýchliť aj správne konanie.

Podrobnosti o prednotifikačných kontaktoch zverejnil úrad v dokumente Usmernenie úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií.

2. Určenie účastníkov koncentrácie

V rámci identifikácie, či koncentrácia podnikateľov podlieha kontrole úradu, je nevyhnutné správne určiť účastníkov koncentrácie. Rovnako pri predkladaní podkladov a informácií, ktoré podľa § 10 ods. 9 zákona musí obsahovať oznámenie koncentrácie a ktoré sú stanovené vo Vyhláške úradu č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie  (ďalej len „Vyhláška“), je dôležité vychádzať zo správneho určenia účastníkov koncentrácie, aby tak podnikateľ predišiel zbytočnému predlžovaniu obdobia, kedy oznámenie koncentrácie je neúplné, v dôsledku čoho lehota na vydanie rozhodnutia vo veci koncentrácie podľa § 11 zákona neplynie.

Úrad preto vydal smernicu Účastníci koncentrácie, ktorej cieľom je napomôcť podnikateľom správne určiť účastníkov koncentrácie. Ak má podnikateľ v súvislosti s určovaním účastníkov koncentrácie napriek tomu pochybnosti, môže v danom prípade postupovať podľa Usmernenia úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií.

3. Kto oznamuje koncentráciu

Zákon rozlišuje, kto je oznamovateľom koncentrácie v § 10 ods. 8 zákona nasledovne:

a) pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci oznámenie koncentrácie spoločne,
b) pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže,
c) pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu účastníci koncentrácie spoločne,
d) v prípade ponuky na prevzatie navrhovateľ ponuky na prevzatie,
e) v ostatných prípadoch podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikateľom alebo nad jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami.

4. Kedy sa oznamuje koncentrácia

Oznámenie o koncentrácii možno úradu podať aj pred uzavretím zmluvy alebo predtým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu (§10 ods. 10 zákona).

Ak podnikateľ nevyužije predchádzajúcu možnosť, v zmysle §10 ods. 7 zákona, koncentrácia by mala byť úradu oznámená predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po:

a) uzavretí zmluvy,
b) oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,
c) doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,
d) oznámení ponuky na prevzatie,
e) dni, keď Komisia oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo
f) dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.

5. Akou formou sa oznamuje koncentrácia

Oznámenie o koncentrácii možno podať poštou na adresu:
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava

Oznámenie tiež možno doručiť osobne do podateľne úradu v pondelok až piatok od 8:30 do 14:00 hod.
Oznámenie je možné podať aj elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy podpísanej zaručeným elektronickým podpisom a odoslanej na adresu podatelna@antimon.gov.sk. Viac informácií na e-podateľna.

6. Aké náležitosti má oznámenie koncentrácie

Cieľom úradu pri problematike koncentrácií je efektívne a správne posúdenie ich dopadu na trh. Vzhľadom na to úrad vyžaduje od podnikateľov podrobné informácie a podkladové materiály, ktoré tvoria súčasť oznámenia koncentrácie.

Podrobný popis požadovaných náležitostí Oznámenia koncentrácie a postup pri predkladaní Oznámenia koncentrácie upravuje v súlade s § 10 ods. 9 zákona Vyhláška . Oznámenie musí obsahovať:

a) súhrnný popis koncentrácie,
b) základné  informácie o účastníkoch koncentrácie,
c) detailný popis koncentrácie,
d) informácie  o kontrole a personálnych prepojeniach  účastníkov  koncentrácie,
e) všeobecné trhové informácie,
f) vymedzenie ovplyvnených trhov a  potenciálne ovplyvnených trhov,
g) údaje  o ovplyvnených trhoch a   potenciálne ovplyvnených trhoch,
h) všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a  potenciálne ovplyvnených trhoch,
i) kooperatívne  účinky  spoločného  podniku,
j) dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž,
k) informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom hospodárskej súťaže,
l) podkladovú  dokumentáciu.

Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky.
Podnikateľ môže požiadať úrad zúženie rozsahu podkladov podľa § 10 ods. 9 zákona. Pre zefektívnenie procesu rozhodovania o vyhovení konkrétneho zúženia podkladov je vhodné využiťmožnosť konzultácie v rámci prednotifikačných kontaktov.

Zjednodušené oznámenie koncentrácie

Ak sú dôvodom pre  zúženie rozsahu predkladaných informácií a podkladov podľa § 10 ods. 9 zákona prípady koncentrácií uvedené v § 1 ods. 2 Vyhlášky môže oznamovateľ koncentrácie predložiť oznámenie koncentrácie s náležitosťami podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l). V takýchto prípadoch sa oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky. V rámci posudzovania, či koncentrácia patrí do jednej z kategórií stanovených v § 1 ods. 2 Vyhlášky sa odporúča podnikateľom využiť prednotifikačné kontakty.

Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov je na rozhodnutie vo veci nepostačujúci, môže podnikateľa vyzvať na ich doplnenie. Odo dňa odoslania výzvy na doplnenie oznámenia koncentrácie  lehota na vydanie rozhodnutia neplynie. Lehota začne plynúť až doplnením oznámenia koncentrácie, na základe ktorého sa oznámenie koncentrácie stane úplné.

Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou poverenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu. V prípade, ak podnikateľ v konaní zastúpený právnym zástupcom, v rámci podkladovej dokumentácie je potrebné predložiť úradu aj splnomocnenie, na základe ktorého je právny zástupca oprávnený konať v mene podnikateľa. Zároveň je potrebné v rámci podkladovej dokumentácie predložiť čestné prehlásenie o pravdivosti a úplnosti predložených údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 Vyhlášky. Podnikateľ spolu s oznámením predkladá aj jeho verziu bez obchodného tajomstva a dôverných informácií. Oznámenie a taktiež jeho prílohy sú vyžadované v slovenskom jazyku. Pri cudzojazyčných dokumentoch a dokladoch sa predkladá ich overený preklad do slovenského jazyka, v prípade neovereného prekladu sa pripojí čestné prehlásenie deklarujúce pravdivosť a úplnosť prekladov originálov.

Príloha č. 3 Vyhlášky obsahuje požadovanú podkladovú dokumentáciu, ktorú je potrebné priložiť k oznámeniu koncentrácie.

7. Možnosti úhrady správneho poplatku prostredníctvom E-kolku
 

Pred úhradou správneho poplatku je potrebné požiadať úrad o vystavenie platobného predpisu.

Pri podaní žiadosti osobne Vám zamestnanec Protimonopolného úradu SR na počkanie vystaví  platobný predpis na úhradu:
v sídle úradu  Pondelok – Štvrtok 
                         09:00 – 15:00
                         Piatok
                         09:00 – 14:00

Pri podaní žiadosti písomne Vám úrad zašle platobný predpis na korešpondenčnú adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
Pri podaní žiadosti elektronicky na podatelna@antimon.gov.sk, Vám úrad pošle platobný predpis vo formáte PDF. Ak bude žiadosť úradu doručená po úradných hodinách, platobný predpis bude vyhotovený najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Platobný predpis môžete uhradiť:
  • BANKOVÝM  PREVODOM  - vytlačený platobný predpis  predložíte  vo svojej banke ako príkaz na úhradu alebo v internet - bankingu zadáte  všetky potrebné údaje k platbe. Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme a PMÚ SR úhradu správneho poplatku spáruje s vydaným platobným predpisom a prijatou žiadosťou.
  • POŠTOVÝM POUKAZOM  - vytlačený platobný predpis  predložíte  na pobočke Slovenskej pošty, ktorá príjme úhradu. Pripísaním platby na účet príjemcu uvedeného v platobnom predpise sa úhrada automaticky zaeviduje v informačnom systéme a PMÚ SR úhradu správneho poplatku spáruje s vydaným platobným predpisom a prijatou žiadosťou.

UPOZORNENIE:
Úhradu správneho poplatku je potrebné vykonať do 15 dní od vystavenia platobného predpisu, po uplynutí 15 dní je platobný predpis exspirovaný – neplatný.
Ak nebude uvedený variabilný symbol, resp. pri platbách zo zahraničia variabilný symbol v položke E2E, platba nebude spárovaná s predpisom poplatku a poplatník nebude mať zrealizovanú svoju žiadosť o službu.


Osobitné pokyny a odporúčania vo vzťahu k správnemu poplatku v súvislosti s oznámením koncentrácie:

Nakoľko doklad o zaplatení správneho poplatku predstavuje jednu z náležitostí oznámenia koncentrácie, podnikateľom, ktorí majú záujem predložiť doklad o zaplatení poplatku spolu s oznámením koncentrácie, sa odporúča kontaktovať úrad vyššie uvedeným spôsobom minimálne jeden deň pred podaním oznámenia koncentrácie. 
 
Vzor žiadosti (docx, 261 kB)
Posledná aktualizácia: 09.11.2017