NOVINKA - komentované znenie zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.
detail článku
Rada PMÚ SR potvrdila 10-miliónovú pokutu pre Cargo za zneužívanie dominantného postavenia  
detail článku
S účinnosťou od 16.09.2014 uplatňuje úrad v rámci soft law ku koncentráciám nové usmernenia.
detail článku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.