NOVINKA - komentované znenie zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.
detail článku
S účinnosťou od 16.09.2014 uplatňuje úrad v rámci soft law ku koncentráciám nové usmernenia.
detail článku
V utorok 4. novembra 2014 sa na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky konalo pracovné str...
detail článku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.