Legislatíva EÚ

Konsolidované znenie zmluvy o fungovaní Európskej únie (PDF, 1579 kB)

Antitrust

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25) v platnom znení (PDF, 534 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 43 – 47 )
 (PDF, 749 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji ( Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010, s. 36 – 42)
 (PDF, 772 kB)

N
ariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel l ( Ú. v. EÚ L 219, 20.8.2010, s. 7 – 20) (PDF, 575 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov ( Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 1 – 7)
 (PDF, 761 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 267/2010 z 24. marca 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2010, s. 1 – 7 )
 (PDF, 770 kB)

Nariadenie Rady (ES) č. 246/2009 z  26 februára 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 1 – 4)
 (PDF, 56 kB)

Nariadenie Komisie č. 316/2014 z 21. marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií 
(PDF, 778 kB) 

Nariadenie Rady (EHS) č. 1534/91 z 31. mája 1991 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy o určitých druhoch dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Ú. v. ES L 143, 7.6.1991, s. 1 – 3)
 (PDF, 449 kB)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3976/87 zo 14. decembra 1987 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 9 – 11)
 (PDF, 117 kB)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2821/71 z 20. decembra 1971 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 285, 29.12.1971, s. 46 – 48 )
 (PDF, 200 kB)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1017/68 z 19. júla 1968 o uplatňovaní pravidiel súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu (Ú. v. ES L 175, 23. 7. 1968, s. 1) (PDF, 178 kB)

Nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533 – 535) (PDF, 448 kB)

Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu  (Ú. v. EÚ C 45, 24.2.2009, s. 7 – 20) (PDF, 216 kB)

Oznámenie Komisie o dohodách menšieho významu, ktoré neobmedzujú významne hospodársku súťaž podľa článku 81 ods. 1 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (de minimis) (2001/C 368/07) (Ú. v. ES C 368, 22.12.2001, s. 13 – 15) (PDF, 445 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na dohody o horizontálnej spolupráci ( Ú. v. EÚ C 11, 14.1.2011, s. 1 – 72)
 (PDF, 1430 kB)

Oznámenie Komisie – Doplňujúce usmernenia o vertikálnych obmedzeniach v dohodách o predaji a opravách motorových vozidiel a o distribúcii náhradných dielov pre motorové vozidlá (Ú. v. EÚ C 138, 28.5.2010, s. 16 – 27)
 (PDF, 832 kB)

Oznámenie Komisie - Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach (Ú. v. E Ú C 130, 19.5.2010, s. 1-46)
 (PDF, 1198 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia o uplatňovaní článku 81 Zmluvy o ES na dohody o transfere technológií (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 2 – 42)
 (PDF, 1430 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k pojmu ovplyvnenie obchodu obsiahnutom v článkoch 81 a 82 Zmluvy  (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81)
 (PDF, 163 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k uplatňovaniu článku 81 ods. 3 Zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 97)
 (PDF, 193 kB)

Oznámenie Komisie o spolupráci v rámci siete orgánov hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 43)
 (PDF, 143 kB)

Oznámenie Komisie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ pri uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 54)
 (PDF, 214 kB)

Oznámenie Komisie o definícií relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v.  ES C 372, 9.12.1997, s. 5 - 13)
 (PDF, 493 kB)

Oznámenie Komisie z 18. decembra 1978 týkajúce sa vyhodnotenia niektorých subdodávateľských dohôd v vzťahu k článku 85 ods. 1 zmluvy o EHS (Ú. v. ES C 1, 3.1.1979, s. 2 – 3)
 (PDF, 445 kB)

Ostatná európska legislatíva z oblasti antitrustu:  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

Koncentrácie

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1 – 39) v platnom znení (PDF, 659 kB)

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 – 22
) (PDF, 535 kB)

Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018)
 (PDF, 529 kB)

Konsolidované oznámenie Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole
koncentrácií medzi podnikmi (Ú.v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1-48)
 (PDF, 351 kB)
 
Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 – 35)
 (PDF, 244 kB)

Oznámenie Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami (Ú.v.  C 56 , 5.03.2005, 2-23)
 (PDF, 6840 kB)

Ostatná európska legislatíva z oblasti koncentrácií:  http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html

Posledná aktualizácia: 24.03.2016