Skip to main content
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa AMVIAN Automotive nad Faurecia Autositze

Updated on:
Content
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa AMVIAN Automotive (Europe) GmbH, Nemecko nad časťou podniku podnikateľa Faurecia Autositze GmbH, Nemecko, a to nad aktívami vzťahujúcimi sa k závodu, ktorý sa nachádza na adrese Hadersbacher Straße 16, 16a, 94333 Geiselhöring, Nemecko.

Účastníkmi predmetnej koncentrácie sú podnikateľ AMVIAN na strane nadobúdateľa a podnikateľ Faurecia na strane nadobúdaného subjektu.

Spoločnosť AMVIAN je súčasťou skupiny, na čele ktorej je spoločnosť P&C Group 1 Inc. Na území SR nemá žiadne dcérske spoločnosti. Spoločnosť AMVIAN nie je priamo zapojená do automobilového priemyslu a výroby konštrukcií sedadiel resp. nastavovacích mechanizmov. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba plechových výliskov a zvarených konštrukcií. Zo skupiny P&C pôsobí v automobilovom priemysle spoločnosť CAMACO, LLC, ktorá je najväčším nezávislým dodávateľom konštrukcií sedadiel v severoamerickom automobilovom priemysle.

Spoločnosť Faurecia je členom skupiny Faurecia. Je vlastnená materskou spoločnosťou FAURECIA S.A., ktorá má sídlo vo Francúzsku. Skupina Faurecia je jedným z globálnych lídrov v štyroch oblastiach podnikania: automobilové sedenie, vnútorné systémy, automobilové exteriéry a technológie pre reguláciu emisií. Prevádzky skupiny Faurecia sa nachádzajú na celom svete, vrátane Slovenska, kde je skupina zastúpená spoločnosťou Faurecia Slovakia s.r.o., Bratislava. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Faurecia je výroba a predaj komponentov na sedenie pre automobilový priemysel. Závod, ktorý je predmetom transakcie, nemá právnu subjektivitu. Vyrábajú sa v ňom komponenty  pre automobilové sedenie.

Podnikateľské aktivity skupiny P&C a skupiny Faurecia sa horizontálne prekrývajú v oblasti výroby a predaja konštrukcií sedadiel mimo Európy. Skupina Faurecia patrí k špičke výrobcov automobilových sedadiel v Európe (v súčasnosti jej prioritnou oblasťou je Ázia), skupina P&C na území EU pôsobí minimálne.

Podľa Oznámenia koncentrácie neexistuje žiadne prekrytie medzi aktivitami skupín P&C a Faurecia na žiadnych horizontálnych, vertikálnych alebo úzko súvisiacich trhoch v rámci EU.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2014.