Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Hlavným poslaním úradu je ochrana hospodárskej súťaže a koordinácia štátnej pomoci. Viac o úrade


Aktuality

Všetky aktuality

Hospodárska súťaž

V oblasti hospodárskej súťaže úrad zasahuje v prípadoch rôznych foriem obmedzení hospodárskej súťaže a kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá. Zároveň vytvára podmienky na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov. Kompetencie úradu v oblasti antitrustu a koncentrácií vyplývajú zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Kartely

Kartelové dohody predstavujú dohody medzi priamo si konkurujúcimi podnikateľmi a sú najzávažnejším porušením pravidiel hospodárskej súťaže.

Vertikálne dohody

Vertikálne dohody sú pre ich škodlivý vplyv na hospodársku súťaž rovnako závažnou protisúťažnou praktikou.

Zneužívanie dominantného postavenia

Zakázanou praktikou je aj zneužívanie postavenia spoločnosťou, ktorá je dominantná na relevantnom trhu.

Obmedzovanie súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy

Protisúťažným konaním je aj konanie orgánov štátnej správy a samosprávy, ktorým zvýhodňujú určitého podnikateľa alebo obmedzujú hospodársku súťaž.

Koncentrácie

Koncentrácie spĺňajúce notifikačné kritériá musia byť úradu oznámené a posúdené.


Štátna pomoc

V oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci úrad plní úlohy koordinátora pomoci. Jeho úlohy pri ochrane hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci upravuje zákon o štátnej pomoci.