2013/FH/3/1/012

Dátum právoplatnosti:28.05.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/012 (rtf, 105.82 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní č. 0009/OK/2013 začatom dňa 07.05.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Trakya Cam Sanayii A.Ş, Istanbul, Turecko, nad podnikom podnikateľa Fritz Holding GmbH, Nemecko .

Odôvodnenie:

Účastníkmi koncentrácie sú podnikateľ Trakya na strane nadobúdateľa kontroly a podnikateľ Fritz na strane nadobúdaného subjektu.

Trakya je spoločnosť založená a existujúca podľa tureckého práva. Táto spoločnosť vyrába rôzne druhy skiel, pričom výrobné kapacity má umiestnené v Turecku, Bulharsku a Egypte. Spoločnosť Trakya na území Slovenskej republiky dané výrobky nevyrába, ale pôsobí prostredníctvom dovozu. V rámci ekonomickej skupiny, do ktorej patrí spoločnosť Trakya, nepôsobí na území Slovenskej republiky žiadna iná spoločnosť.

Fritz je spoločnosť založená a existujúca podľa práva Nemecka. Fritz kontroluje viaceré dcérske spoločnosti pôsobiace najmä v oblasti zasklievania (enkapsulácie) rôznych druhov už vyrobeného automobilového skla v Nemecku, Maďarsku a na Slovensku.

Úrad sa pri posudzovaní koncentrácie zameral na výrobou automobilového skla a činnosti v rámci systému zasklievania osobných automobilov, ktoré je možné podľa oznámenia koncentrácie deliť na dve, resp. tri úrovne (i) výrobu surového plaveného skla a (ii) spracovanie skla a systém zasklievania.

Záver:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Posledná aktualizácia:11.06.2014