Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutia Európskej komisie pre SR

Aktualizované:
Obsah

Aktualizované dňa: 16.4.2021

Archív schválenej štátnej pomoci v SR za roky 2000 až 2004 (zip, 551.79 kB)Druh opatrenia Číslo pomoci EK Názov Poskytovateľ pomoci Dátum rozhodnutia EK Výška schválenej štátnej pomoci Odkaz na rozhodnutie EK
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.105458 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo hospodárstva SR 600 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104872 Schéma štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.102712 Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl Environmentány fond 250 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.105113 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104846 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo hospodárstva SR 600 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104815 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.104395 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.102388 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu Ministerstvo životného prostredia SR 357 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.102385 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4) Ministerstvo životného prostredia SR 357 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.64465 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.103049 Predĺženie alokačného obdobia Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 Ministerstvo financií SR 25 mld. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.102015 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 15,1 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100438 Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu príslušných leteckých dopravcov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov prenosného ochorenia COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 3 mil. eur
Individuálna pomoc SA.64546 Vybudovanie pracovísk poskytujúcich prevádzkové služby technicko-hygienickej údržby v železničných uzlových staniciach Žilina a Košice Ministerstvo dopravy a výstavby SR 150,9 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.101088 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 9 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100962 Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 II. v znení Dodatku č. 1 (Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ) Fond na podporu športu 10 mil. - 20 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.101016 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení Dodatkov č. 1 – 4 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ) Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR 3 mld. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100963 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 357,875 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100900 Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - Dotácia na nájomné v znení dodatkov č. 1 - 3 Ministerstvo hospodárstva SR 200 mil. eur
Notifikovaná schéma štátnej pomoci SA.100845 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR