Preskočiť na hlavný obsah

Formuláre pre poskytovateľov pomoci

Aktualizované:
ObsahFormuláre na predkladanie súhrnných informácií (skupinové výnimky)

  • GBER - Formulár na podávanie súhrnných informácií (DOC, 206.50 kB) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2021/1237 z 23. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlúčiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - informácie o štátnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti na základe podmienok tohto nariadenia (príloha II časť I)
  • ABER - Formulár na podávanie súhrnných informácií (DOCX, 42.4 kB) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2022/2472 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Informácie o štátnej pomoci, ktorá je vyňatá podľa tohto nariadenia podľa čl. 9 ods. 1 (príloha II)
  • FIBER - Formulár na podávanie súhrnných informácií (DOC, 25.07 kB) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - informácie o štátnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti, ktoré sa majú poskytovať prostredníctvom IT aplikácie Komisie, ako sa stanovuje v článku 11 (príloha II)