Preskočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z.) a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej len „Smernica EÚ 2016/2102“).

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.antimon.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa Smernice EÚ 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z nasledujúcich dôvodov:

 1. Nesúlad so Smernicou EÚ 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. Netabuľkové dáta sú prezentované ako tabuľka. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Na slovenskej stránke sú niektoré texty v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
 • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 20. 04. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa Smernice EÚ 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa 20. 04. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy hovorca@antimon.gov.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Mgr. Adriana Oľšavská z kancelárie predsedu.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) Smernice EÚ 2016/2102 môžete v rámci vynucovacieho konania kontaktovať subjekt poverený presadzovaním uvedenej Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prostredníctvom e-mailovej adresy standard@mirri.gov.sk.