Knižnica

Knižnica Protimonopolného úradu SR je knižnicou špecializovaného typu a slúži predovšetkým potrebám úradu. Prístupná je aj externým používateľom. Knižnica je súčasťou Odboru ekonomiky a Kancelárie úradu a podlieha jej riaditeľovi.

V knižnici sa zhromažďujú najmä tieto informačné materiály:

  • knihy a iné dokumenty (brožúry, materiály z odborných akcií a iné drobné tlače) zaoberajúce sa protimonopolnou politikou
  • ekonomická a právnická literatúra
  • encyklopedická a slovníková literatúra
  • štatistické materiály
  • denná tlač - noviny
  • periodická tlač
  • CD – slovníky, časopisy a iné materiály
  • Knihy a iné dokumenty máme v jazyku: slovenskom, českom, anglickom nemeckom, ruskom.

Po odbornom spracovaní získaných materiálov sa v Knižnici buduje báza dát obsahujúca záznamy o knihách, vybraných článkoch periodickej tlače a špeciálnych druhov dokumentov. Na požiadanie používateľom knižníc vyhotovujeme rešerše článkov z bázy CLAVIUS podľa príslušných kľúčových slov, ktoré máme v databáze.

Od 01. 01. 1999 uchovávame a sprístupňujeme v knižnici aj Rozhodnutia PMÚ SR.

Žiadateľom, ktorí prídu osobne požiadať o sprístupnenie informácie do knižnice, poskytneme informácie počas úradných hodín a to v pondelok a stredu od 13. 30 do 14. 30 hod. v zmysle organizačného poriadku PMÚ SR.

Svoj záujem o návštevu knižnice počas úradných hodín ohláste 24 hodín vopred na podatelna@antimon.gov.sk.
 

Posledná aktualizácia:13.05.2014