Metodické usmernenia

Metodické usmernenia koordinátora pomoci

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci  z 1. apríla 2015 JEDINÝ PODNIK (PDF, 154 kB)

Metodický pokyn z 1. mája 2016 na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc (PDF, 288 kB)


Metodická príručka koordinátora pomoci - Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii? (PDF, 576 kB)

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 675 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (docx, 48 kB)

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (docx, 47 kB)

ŠTÁTNA POMOC vs. MINIMÁLNA POMOC Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018 (PDF, 506 kB)

Metodické usmernenia Európskej komisie vo vzťahu k štátnej pomoci

Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ (PDF, 728 kB)

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách – často kladené otázky (PDF, 470 kB)

Usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou (PDF, 134,39 kB)

Posledná aktualizácia:07.08.2019