Metodické usmernenia

Metodické usmernenia koordinátora pomoci

Metodické usmernenia Európskej komisie vo vzťahu k štátnej pomociBližšie informácie v oblasti legislatívy nájdete na webovom sídle: http://www.statnapomoc.sk/

Posledná aktualizácia:30.03.2021