Vertikálne dohody

Protisúťažný efekt majú nielen dohody medzi priamymi konkurentmi (horizontálne dohody), ale aj vertikálne dohody medzi podnikateľmi, ktorí pôsobia na iných stupňoch výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, napr. vo vzťahu dodávateľ – odberateľ (vymedzenie zakázaných dohôd je príkladmo obsiahnuté v § 4 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže). Môže ísť napríklad o dohody o výhradnej distribúcii alebo dohody, ktorých uzatvorenie je podmienené prijatím ďalších záväzkov, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv. Nie všetky vertikálne dohody sú v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, či už preto, že dopad na trh je nevýznamný alebo pozitívne efekty prevyšujú ich negatíva.  

Posledná aktualizácia:09.06.2021