Vertikálne dohody

Protisúťažný efekt majú nielen dohody medzi priamymi konkurentmi (horizontálne dohody), ale aj vertikálne dohody medzi podnikateľmi, ktorí pôsobia na iných stupňoch distribučného reťazca, napr. vo vzťahu dodávateľ – odberateľ (presné vymedzenie zakázaných dohôd je obsiahnuté v § 4 ods. 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže). Môže ísť napríklad o dohody o výhradnej distribúcii alebo dohody, ktorých uzatvorenie je podmienené prijatím ďalších záväzkov, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv. Nie všetky vertikálne dohody sú v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, či už preto, že dopad na trh je nevýznamný alebo pozitívne efekty prevyšujú ich negatíva.  
Posledná aktualizácia:21.10.2019