2013/FH/3/1/016

Dátum právoplatnosti:02.08.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/016 (rtf, 1.15 MB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo 0011/OK/2013 začatom dňa 22.05.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní výlučnej priamej kontroly podnikateľom Slovak Telekom, a.s., Bratislava nad podnikom podnikateľa DIGI SLOVAKIA, Bratislava.

Odôvodnenie:

Spoločnosť ST ponúka kompletné portfólio dátových a hlasových služieb. Vlastní a prevádzkuje rozsiahlu pevnú i mobilnú telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva takmer celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). ST poskytuje služby širokopásmového prístupu k internetu prostredníctvom pevných sietí - metalických xDSL a optických FTTx a cez mobilné širokopásmová siete. Na trh platenej televízie (ďalej len „TV“) vstúpil najskôr prostredníctvom IPTV technológie cez pevné siete pod značkou „Magio“, neskôr začal poskytovať obdobnú službu na satelitnej technológii s dosahom na celé územie SR. ST tiež poskytuje službu tzv. Video-on-demand (ďalej len „VoD“), t.j. domácej videopožičovne.

Spoločnosť DIGI poskytuje služby platenej TV na celom území SR prostredníctvom satelitnej technológie alebo pevných sietí a tiež službu širokopásmového prístupu k internetu prostredníctvom pevných sietí.

Vymedzenie relevantných trhov a súťažné posúdenie

Úrad sa zameral predovšetkým na trhy maloobchodného poskytovania platenej TV a širokopásmového prístupu k internetu, ako aj na súvisiace trhy s platenou TV a to veľkoobchodný trh poskytovania práv na TV kanály a poskytovania práv na vysielanie športových zápasov. V analýzach úrad zohľadnil okrem informácii od účastníkov koncentrácie aj dáta od oslovených konkurentov.

Maloobchodný relevantný trh poskytovania širokopásmového prístupu k internetu:
Úrad skúmal jednak zastupiteľnosť jednotlivých technológií, prostredníctvom ktorých je možné poskytovať prístup k internetu, a jednak sa zaoberal vymedzením trhu z geografického hľadiska.

Tovarový relevantný trh:
Tovarový trhu považuje za zastupiteľné predovšetkým prístupy k širokopásmovému internetu prostredníctvom pevných sietí - technológií xDSL, CATV, FTTx. Mobilné a FWA/WiFi technológie vykazujú odlišnosti, ktoré indikujú, že skôr nepatria na daný relevantný trh.

Priestorový relevantný trh:
Úrad sa viac prikláňa k definícii tohto trhu ako národného. V tomto prípade však nebolo nevyhnutné presne vymedziť oba aspekty relevantného trhu, nakoľko pri posúdení z celonárodného pohľadu, ako aj z pohľadu lokálneho pôsobenia účastníkov, a tiež ak vzal úrad do úvahy len najužšiu alternatívu poskytovania prístupu k internetu prostredníctvom pevných sietí, nebol identifikovaný v súvislosti s danou koncentráciou súťažný problém.

Na základe vyhodnotenia trhových podielov, posúdenia bariér vstupu a ďalších skutočností, dospel úrad k záveru, že ST už pred koncentráciou disponoval na relevantnom trhu (národnom) značnou trhovou silou. Pôsobenie DIGI na tomto trhu z celonárodného pohľadu je zanedbateľné, a preto nie je pravdepodobné, že by dokázal vyvíjať na ST efektívny konkurenčný tlak. V dôsledku danej transakcie preto nedochádza k významnej zmene štruktúry daného trhu. Rovnako na lokálnej úrovni sa v prevažnej miere vyskytovala obdobná štruktúra trhu ako v prípade celého územia SR. Úrad tiež vzal do úvahy, že zákazníci majú okrem ST na výber z ponuky ďalších poskytovateľov širokopásmového pripojenia, pričom existuje aj potenciál ďalšej konkurencie na lokálnej úrovni. Z uvedeného vyplýva, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž na trhu maloobchodného poskytovania širokopásmového internetu.

Poskytovanie služieb platenej televízie:
Úrad posudzoval poskytovanie licencií na audiovizuálny TV obsah, t.j. licencie napríklad na filmy, športové podujatia, atď.. ST ani DIGI nie sú poskytovateľmi licencií na audiovizuálny obsah, ich činnosti sa však prekrývajú v oblasti nadobúdania licencií, preto úrad posúdil dôsledky predmetnej koncentrácie z pohľadu ich kúpnej sily po koncentrácii. ST nadobúda licencie v súvislosti s poskytovaním služby VoD a DIGI na tvorbu kanálu DIGI SPORT. Nakoľko ide o nadobudnutie práv na TV obsah na rozdielny účel s rozdielnym obsahom nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie.

Poskytovania práv na TV kanály:
ST nepôsobil v oblasti veľkoobchodnej ponuky práv na TV kanály, podnikateľ DIGI je tvorcom TV kanálu DIGI SPORT.  Úrad sa v predmetnom prípade zaoberal otázkou významnosti TV kanálu DIGI SPORT, t. j.  či sa jedná o nevyhnutný (tzv.  „must have“) TV kanál, ktorý by významne ovplyvňoval záujem koncového zákazníka o poskytovateľa služieb platenej televízie, ktorý má v ponuke práve TV kanál DIGI SPORT. (Skupina kanálov „must have“ tvorí Markíza, JOJ, STV1, STV2, atď). Na základe viacerých skutočností  bolo zistené, že ST by nadobudnutím práv k TV kanálu DIGI SPORT nemohol zamedziť svojim konkurentom poskytovať služby platenej TV.

Pri posúdení vplyvu koncentrácie na hospodársku súťaž z hľadiska dopytu sa úrad zaoberal otázkou, či by podnikateľ ST bol schopný vyjednať si exkluzívne práva na niektoré TV kanály, jedná sa o kategóriu, ktorá nie je nevyhnutná na poskytovanie služieb platenej TV. Teda aj v tomto prípade nie je pravdepodobné, že by ostatní poskytovatelia nemali prístup k nevyhnutnému vstupu na poskytovanie služieb platenej TV koncovým zákazníkom. Úrad dospel k záveru, že ani na tomto trhu koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž.

Maloobchodný trh poskytovania služieb platenej TV:
Z analýz vyplynulo, že aj napriek nárastu trhového podielu ST, bude ST po koncentrácii vystavený dostatočnému konkurenčnému tlaku najmä zo strany podnikateľov skupiny LIBERTY GLOBAL a M7Group a neexistuje predpoklad, že by sa ST mohol voči svojim zákazníkom správať nezávisle (t.j. napr. dlhodobo zvyšovať cenu, znižovať kvalitu služieb).

Úrad v závere skúmal, či v dôsledku predmetnej koncentrácie môže ST získať neodôvodnenú výhodu vo vzťahu k triple play a quadruple play (službami mobilný hlas, fixná telefónia, internet a platená TV) balíčkom služieb. Podstatnou pre vyhodnotenie bola, okrem iného, najmä skutočnosť, že ST disponoval všetkými zložkami potrebnými na vytvorenie quadruple play balíčka už pred koncentráciou.

Záver:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.

Tlačová správa: http://www.antimon.gov.sk/977-sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-spocivajucu-v-ziskani-vylucnej-priamej-kontroly-st-nad-digi-slovakia/
Posledná aktualizácia:11.06.2014