2013/FH/3/1/020

Dátum právoplatnosti:22.08.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/020 (pdf, 498.89 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo 0008/OK/2013 začatom dňa 07.05.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciu spočívajúcou v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Michala Holíka, Bratislava a Dr. Stephana Fanderla, Spolková republika Nemecko nad podnikom podnikateľa TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava, nad podnikom podnikateľa Diligentia R.C., s.r.o., Bratislava.

Odôvodenie:

Ing. Michal Holík pred koncentráciou nepriamo kontroloval podnikateľa TERNO a niekoľko ďalších spoločností. Hlavnou hospodárskou činnosťou spoločnosti TERNO je maloobchod s potravinami a nepotravinárskym tovarom dennej spotreby. Na území Slovenskej republiky mala k júnu 2013 dvadsaťpäť maloobchodných predajní (ďalej len „predajne“).

Dr. Stephan Fanderl pred koncentráciou nepriamo kontroloval podnikateľa Diligentia R.C a niekoľko ďalších spoločností. Spoločnosť Diligentia R.C. sa venuje maloobchodnému predaju každodenného spotrebného tovaru a na území SR mala k júnu 2013 päťdesiatsedem predajní Moja Samoška.

Úrad posudzoval činnosti účastníkov konania v oblasti maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru. Z predložených informácií a podkladov vyplýva, že neexistuje žiadny iný ovplyvnený trh.

Účastníkmi konania a zároveň účastníkmi koncentrácie sú v prípade predmetnej koncentrácie Oznamovateľ 1 a Oznamovateľ 2.

Relevantné trhy:

Pre identifikáciu relevantných trhov a zhodnotenia dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž oslovil úrad vybraných podnikateľov v oblasti maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru, a to podnikateľov Billa, Tesco, Kaufland, Lidl, Carrefour, CBA, Ahold Retail Slovakia, COOP Jednota DS a COOP Jednota Krupina.

Tovarový relevantný trh:
V Oznámení koncentrácie sa uvádza, že MP TERNO a Moja Samoška sa odlišujú rozlohou, počtom položiek a sortimentnou skladbou, zameriavajú sa na iného zákazníka, takže patria do dvoch rôznych formátov maloobchodného predaja každodenného spotrebného tovaru.

Úrad sa najprv zaoberal otázkou, ktoré tovary by mali byť do tovarového relevantného trhu zahrnuté. Predmetné typy predajní vykazujú odlišnosti, ktoré naznačujú, že by uvedené typy predajní patrili na samostatné tovarové relevantné trhy. Zároveň však je potrebné podotknúť, že rozdiely v tomto prípade nie sú také jednoznačné, ako v prípade rozdielu, aký by bol medzi hypermarketom a predajňami typu Moja Samoška. V tomto prípade predajne Terno, predstavujú účinnú konkurenciu pre predajne menšieho formátu – Moja Samoška.

Priestorový relevantný trh:
Podľa § 3 ods. 6 zákona je priestorový relevantný trh vymedzený územím, na ktorom sú súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami.

Úrad posudzoval dopady predmetnej koncentrácie vzhľadom na možné alternatívy vymedzenia spádových oblastí v mestách Bratislava a Banská Bystrica, v ktorých spotrebiteľ nakupuje každodenný spotrebný tovar a ktoré odôvodnene prichádzali do úvahy.  Úrad preskúmal počet a charakter iných predajní nachádzajúcich sa v spádových oblastiach v pešej dostupnosti cca 10 min (resp. cca do 1 km) pešo od predajne Moja Samoška a v spádových oblastiach daných cca 5 minútami (cca 4 km) jazdy autom od predajne Moja Samoška.

V prípade spádových oblastí v rámci Banskej Bystrice úrad pri žiadnej z alternatív neidentifikoval súťažné obavy vzhľadom na počet a charakter konkurenčných predajní. V Bratislave TERNO prevádzkuje 22 predajní a Diligentia R.C. 37 predajní, teda po koncentrácii budú kontrolovať 59 predajní v hlavnom meste. Úrad sa v tomto prípade zameral na tie lokality a spádové oblasti, kde identifikoval väčšiu koncentráciu oboch subjektov a súčasne nižší počet konkurentov.

V spádovej oblasti danej cca 5 minútami jazdy autom (vzdialenosť cca do 4 km) od jednotlivých predajní Moja Samoška, na ktoré sa úrad zameral, zistil okrem jednej až troch predajní Terno aj prítomnosť ďalších predajní - Tesco, AHOLD (Albert a Hypernova), REWE (Billa), Schwarz Gruppe (Kaufland a Lidl). Preto ani tu koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.

V spádovej oblasti danej pešou dostupnosťou cca 10 minút (vzdialenosť cca do 1 km) od vybraných predajní Moja Samoška sa okrem predajne Terno nachádzajú aj predajne troch až piatich ďalších podnikateľov, z ktorých Tesco, REWE (Billa), Schwarz Gruppe (Lidl) sú nielen celoslovenskí, ale aj nadnárodní maloobchodní predajcovia každodenného spotrebného tovaru. Ani v prípade tejto alternatívy teda koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.

Charakter a asymetria podnikateľov TERNO a Diligentia R.C. na jednej strane (regionálne reťazce) a podnikateľov Tesco, REWE, Schwarz Gruppe (nadnárodní maloobchodní predajcovia každodenného spotrebného tovaru) na strane druhej, nenasvedčujú vzniku efektívnej dlhodobej koordinácie na relevantnom trhu v dôsledku koncentrácie.

Záver:

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na príslušných relevantných trhoch.

Tlačová správa: http://www.antimon.gov.sk/973-sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-spocivajucu-v-ziskani-nepriamej-spolocnej-kontroly-podnikatelov-ing-michala-holika-a-dr-stephana-fanderla-nad-podnikom-podnikatelov-terno-a-diligentia-rc/
Posledná aktualizácia:11.06.2014