2013/KH/1/1/014

Dátum právoplatnosti:08.07.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:Uloženie pokuty
Výška pokuty:4 131,00 EUR
Rozhodnutie:2013/KH/1/1/014 (rtf, 626.17 kB)

Popis rozhodnutia
 
JUDr. Ingrid Cirbusová – REALITY FULL SERVICE; Ing. Andrea Rerková; AGENTREAL, s.r.o.; BENARD spol. s.r.o.; SPIŠREAL, s.r.o.
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v rozhodnutí číslo: 2013/KH/1/1/014 rozhodol, že dohoda medzi podnikateľmi JUDr. Ingrid Cirbusová – REALITY FULL SERVICE; Ing. Andrea Rerková; AGENTREAL, s.r.o.; BENARD spol. s.r.o.; SPIŠREAL, s.r.o., je dohodou obmedzujúcou súťaž, ktorá má za cieľ obmedzovanie súťaže na relevantnom trhu poskytovania realitných služieb na území Slovenskej republiky
 
Odôvodnenie:
Predmetom činnosti podnikateľa JUDr. Ingrid Cirbusová - REALITY FULL SERVICE je aj sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
 
Predmetom činnosti podnikateľa Ing. Andrea Rerková – SIGMA REALITY je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
 
Predmetom činnosti podnikateľa AGENTREAL, s.r.o. je aj sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
 
Predmetom činnosti podnikateľa BENARD spol. s r.o. je aj sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť.
 
Predmetom podnikania spoločnosti SPIŠREAL, s.r.o. je aj sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.
 
Relevantný trh:
 
Všetci účastníci podnikajú v oblasti poskytovania realitných služieb a podmienok poskytovania realitných služieb sa  týkala aj ich dohoda. Obmedzenia, ktoré si účastníci konania dohodli a ktoré sú predmetom konania, obmedzujú podnikanie na trhu realitných služieb vo vzťahu k týmto podnikateľom a môžu mať za následok negatívny účinok na skutočných alebo potenciálnych zákazníkov týchto podnikateľov.
 
Skutočnosť, že podnikatelia uzatvorili nezákonnú dohodu, ktorej obsah premietli do dokumentov, ktoré sa neskôr stali vnútornými predpismi občianskeho združenia, neznamená, že by všetka činnosť tohto združenia bola nelegálna,  pokiaľ možno ustanovenia, ktoré sú premietnutím zakázanej dohody, oddeliť od zvyšných ustanovení.
 
Účastníci konania schválením dohodnutej  výšky rozpätia provízií upustili od nezávislého stanovovania cenovej politiky svojich služieb, dohodli určitú cenovú úroveň, ktorú spoločne na relevantnom trhu poskytovania realitných služieb uplatňovali. Každá dohoda, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo potláčať cenovú konkurenciu je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Uvedené vyplýva najmä zo skutočnosti, že jedným z hlavných nástrojov súťaže je cenová konkurencia a   akákoľvek horizontálna dohoda o cene obsahujúca jej priame alebo nepriame určenie je vo svojej povahe považovaná za obmedzenie súťaže na trhu, a to bez ohľadu na jej praktickú aplikáciu.
 
Stanovením rozpätia výšky provízií za poskytovanie realitných služieb, na ktorom sa dohodli účastníci konania, prišlo k  obmedzeniu hospodárskej súťaže na relevantnom trhu poskytovania realitných služieb.
 
Dohodnutá minimálna úroveň provízií 2% bráni klientom profitovať z nižších cien vygenerovaných prirodzene v  konkurenčnom prostredí, jej maximálna úroveň vo výške 7% má potenciál vysielať neprirodzený signál o nastavení istej cenovej úrovne, okolo ktorej by oscilovali cenové ponuky na relevantnom trhu, a to bez ohľadu na reálne náklady  a   efektívnosť podnikateľov poskytujúcich realitné služby.
 
Ukladané pokuty nemôžu mať v žiadnom prípade likvidačný charakter, keďže postihujú iba malú časť z celkového obratu jednotlivých účastníkov konania, a sú teda skutočne len miernym zásahom do ich majetkových práv, a preto rozhodnutie plní edukatívno - preventívnu funkciu.
 
Záver:
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozhodol, že dohoda medzi podnikateľmi JUDr. Ingrid Cirbusová – REALITY FULL SERVICE; Ing. Andrea Rerková; AGENTREAL, s.r.o.; BENARD spol. s.r.o.; SPIŠREAL, s.r.o., je dohodou obmedzujúcou súťaž.
Úrad v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže udelil pokuty:
JUDr. Ingrid Cirbusová – REALITY FULL SERVICE -195 eur
Ing. Andrei Rerkovej, Ing. Andrea Rerková – SIGMA REALITY - 307 eur
AGENTREAL, s.r.o. - 918 eur
BENARD spol. s.r.o. - 2 657 eur
SPIŠREAL, s.r.o. - 54 eur
Posledná aktualizácia:18.08.2015