Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.59982

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
357,875 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: