SA.59982

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:15.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:357,875 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.59982