Štátna pomoc

V zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)  (budete presmerovaný na portál Slov-Lex), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2016, prešla kompetencia koordinátora štátnej pomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii.


Bližšie informácie týkajúce sa štátnej pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom sídle http://www.statnapomoc.sk/.


Otázky súvisiace so štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou zasielajte úradu prostredníctvom e-mailovej adresy statnapomoc@antimon.gov.sk.


Posledná aktualizácia:15.07.2021