Štátna pomoc

V zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2016, prechádza kompetencia koordinátora štátnej pomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii.

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (PDF, 79 kB)


Bližšie informácie týkajúce sa štátnej pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom sídle http://www.statnapomoc.sk/.
 

Otázky súvisiace so štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou zasielajte na adresu statnapomoc@antimon.gov.sk.


Posledná aktualizácia:26.03.2021