SA.59982

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení dodatku č. 1
Poskytovateľ pomoci:National Development Fund I, s.r.o. (riadením je poverený Slovak Investment Holding, a.s.)
Dátum rozhodnutia EK:15.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:1802,5 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.59982