Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Protimonopolný úrad podozrieva spoločnosti poskytujúce stravovacie a benefitné poukážky z kartelu

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 16.02.2015 z vlastného podnetu správne konanie vo veci možných dohôd obmedzujúcich súťaž uzatvorených medzi piatimi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok.

Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol dôvodné podozrenie, že medzi piatimi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu stravovacích poukážok a iných benefitných poukážok došlo k dohodám obmedzujúcim hospodársku súťaž, obsahom ktorých bola:
• limitácia počtu prijímania stravných lístkov v obchodných reťazcoch, 
• určenie cien tovaru a služieb a iných obchodných podmienok, a to ponúkaním určitých cien tovarov a služieb vo verejných obstarávaniach a iných obdobných súťažiach,
• rozdelenie trhu formou rozdelenia zákazníkov, a to uplatňovaním odlišných cenových a iných obchodných podmienok vo vzťahu ku svojim klientom a ku klientom konkurencie,
• plošné zjednotenie provízie,
• koordinácia správania pri predkladaní súťažných ponúk vo verejných obstarávaniach, obchodných verejných súťažiach, prípadne v iných obdobných súťažiach. 

Zároveň si uvedení podnikatelia vymieňali citlivé obchodné informácie týkajúce sa cien a iných obchodných podmienok tovarov a služieb a informácie o svojich zákazníkoch. Okrem toho uvedení podnikatelia monitorovali dodržiavanie možnej dohody a v prípade jej nedodržiavania uplatňovali voči porušovateľom opatrenia. Komunikácia medzi uvedenými podnikateľmi prebiehala elektronickou formou a formou osobných stretnutí, a to predovšetkým na pôde záujmového združenia právnických osôb, ktorého boli členmi. Koordinácia uvedených podnikateľov v tendroch sa týkala najmä určovania účasti, prípadne neúčasti v konkrétnej súťaži, určovania cien tovarov a služieb, ako aj výmeny citlivých obchodných informácií.

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.