KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Westbay Holdings a WISD Holding

02.01.2018
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 12. 2017 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí kontroly podnikateľa Westbay Holdings Limited, Cyprus (ďalej len „Westbay“) nad podnikateľom WISD Holding Limited, Cyprus (ďalej len „WISD“).
 
Ekonomická skupina, do ktorej patrí podnikateľ Westbay, pôsobí v rôznych oblastiach, okrem iných aj v oblasti logistiky, prepravných služieb, ciel, predaja motorových vozidiel a náhradných dielov. Z tejto skupiny má sídlo na Slovensku jedine spoločnosť Cafe Communications Bratislava, s r.o, ktorá pôsobí v oblasti marketingu.
 
Do portfólia podnikateľa WISD patrí skupina MET zastrešená spoločnosťou MET Holding, ktorých hlavnou činnosťou je obchodovanie so zemným plynom, elektrinou, ropou a ropnými produktami. Na Slovensku zo skupiny pôsobí spoločnosť MET Slovakia, a.s.
 
Činnosti skupiny oznamovateľa a nadobúdaného sa neprekrývajú, ani nie je medzi nimi vertikálny vzťah. Preto po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2017.
Posledná aktualizácia:02.01.2018