Konsolidované znenie uvádza text nariadenia so zapracovaním predchádzajúcich zmien. Konsolidované verzie teda nie sú oficiálne, plné znenie pozmenených predpisov nájdete na webovom sídle EK.

Implementačné nariadenia

NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (PDF, 356.39 kB) – kodifikované znenie implementačného nariadenia 994/98

Dôverné informácie

Oznámenie Komisie z 1.12.2003 o služobnom tajomstve v rozhodnutiach o štátnej pomoci (Ú. V. U C 297, 9.12.2003, s. 6)  - Oznámenie Komisie, ktoré stanovuje, čo sa považuje za dôverné informácie (PDF, 95 kB)  (len v anglickom jazyku)