SA.59031

Druh opatrenia:Schéma štátnej pomoci
Názov:Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č.2
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum rozhodnutia EK:16.12.2020
Výška schválenej štátnej pomoci:7,7 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.59031