2013/ZK/3/1/019

Dátum právoplatnosti:27.08.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:zastavenie konania
Rozhodnutie:2013/ZK/3/1/019 (rtf, 80 kB)

Popis rozhodnutia
 
Koncentrácia podnikateľov Ing. Petra Zálešáka a Ing. Jána Tomáša nad podnikom podnikateľa NAY a.s.
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v rozhodnutí číslo: 2013/ZK/3/1/019 zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ing. Petrom Zálešákom a Ing. Jánom Tomášom nad podnikom podnikateľa NAY a.s.
 
Odôvodnenie:
 
Ing. Zálešák je fyzickou osobou, ktorá vykonáva kontrolu v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti nadobúdania, výstavby a prenájmu nehnuteľností, realizácie investičných aktivít – nadobúdania a držby aktív a správy a údržby nehnuteľností tretích subjektov. Ing. Zálešák vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou TELUS INVEST.
 
Ing. Tomášvykonáva okrem iného kontrolu nad spoločnosťami z oblasti realizácie investičných aktivít – nadobúdania a vlastnenia aktív a poskytovania ubytovacích, stravovacích a rekreačných služieb vo vlastnom zariadení a nadobúdania, výstavby, predaja a prenájmu nehnuteľností.  Ing. Tomáš pôsobí spoločne s Ing. Zálešákom v spoločnostiach zaoberajúcich sa nadobúdaním, výstavbou a následným leasingovým prenájmom nehnuteľností a ich ďalším podnájmom tretím subjektom. Ing. Tomáš vykonáva priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou JTcc.
 
Spoločnosť NAY je akciovou spoločnosťou, ktorá prostredníctvom vlastných predajní a internetového obchodu pôsobí prostredníctvom spoločnosti Net Sales, ktorú spoločnosť NAY priamo výlučne kontroluje na tovarovom trhu predaja spotrebných výrobkov a poskytovania služieb, ktorý tvorí: predaj spotrebnej elektroniky, pamäťových a zálohovacích produktov, informačnej techniky, telekomunikačných produktov, fotografických produktov, domácich spotrebičov-malej aj veľkej bielej techniky, domácich potrieb, produktov starostlivosti od zdravie a deti, hračiek a poskytovanie podporných služieb.
 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že uvedení účastníci koncentrácie sú fyzickými a právnickými osobami, ktorých činnosti a konania súvisia alebo môžu súvisieť s hospodárskou súťažou
 
Záver:
 
Úrad konštatuje, že v zmysle pravidiel výpočtu obratu účastníkov koncentrácie  predmetná transakcia nespĺňa notifikačné obratové kritériá podľa § 10 ods. 3 až 8 zákona a Vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu.
 
 
Posledná aktualizácia:18.08.2015