2013/FH/3/1/010

Dátum právoplatnosti:26.04.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/010 (rtf, 100.95 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní č. 0024/OK/2012 začatom dňa 07.12.2012 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou, ktorá má vzniknúť získaním nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa J&T FINANCE GROUP, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 8, 811 02 Bratislava, nad podnikom podnikateľa Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava.

Odôvodnenie:

J&T pôsobí hlavne v oblasti bankovníctva. Poskytuje služby korporátneho a privátneho bankovníctva, asset manažmentu (správy klientských aktív) a spravuje nebankové investície Skupiny J&T (strategické investície na finančných trhoch, investície krátkodobej a strednodobej povahy).

Poštová banka pôsobí v oblasti bankovníctva. Zameriava sa najmä na poskytovanie úverov a prijímanie vkladov a na vykonávanie ďalších činností v zmysle bankovej licencie. Primárne zameriava svoje produkty a služby na klientov najmä v malých mestách a na vidieku.

Aktivity predmetných podnikateľov sa prekrývajú v oblasti bankovníctva. Vychádzajúc z predložených informácií, nebol identifikovaný v súvislosti s koncentráciou ovplyvnený trh v zmysle Vyhlášky úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámení koncentrácie.

Záver:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Tlačová správa: http://www.antimon.gov.sk/988-sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-j-t-finance-group-a-postovej-banky/
Posledná aktualizácia:11.06.2014