Voľné pracovné miesta

Služobný úrad Protimonopolného úradu SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie vyhlasuje prostredníctvom registra výberových konaní na Ústrednom portáli verejnej správy https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList.

Voľné pracovné miesto na Protimonopolnom úrade SR v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
Momentálne nie je zverejnená ponuka voľného pracovného miesta.
 
Posledná aktualizácia:16.09.2021