Obsah

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie

Služobný úrad Protimonopolného úradu SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie vyhlasuje prostredníctvom registra výberových konaní na Ústrednom portáli verejnej správy.

Momentálne nie je vyhlásené výberové konanie.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto na Protimonopolnom úrade SR v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: Momentálne nie je zverejnená ponuka voľného pracovného miesta.