2013/FH/3/1/013

Dátum právoplatnosti:05.06.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/013 (rtf, 111.1 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
č. 0002/OK/2013 začatom dňa 25.01.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku SPPS, a.s., Bratislava podnikateľov Poštová banka, a.s., Bratislava a Slovenská pošta, Banská Bystrica. 

Odôvodnenie:

Podnikateľ Poštová banka je bankou v zmysle slovenského zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v rámci svojej bankovej činnosti poskytuje o.i. produkty, ktoré sú podľa Oznámenia koncentrácie súčasťou trhu poskytovania platobných služieb a zúčtovania. Podnikateľ Poštová banka pôsobí v Slovenskej republike a prostredníctvom pobočky zahraničnej banky aj v Českej republike.

Podnikateľ Slovenská pošta pôsobí najmä v oblasti poskytovania univerzálnej poštovej služby v Slovenskej republike v rozsahu vymedzenom poštou licenciou, poskytuje poštové služby a vykonáva poštovú prevádzku. V rámci svoje činnosti poskytuje podnikateľ Slovenská pošta taktiež niektoré platobné služby, tieto činnosti podnikateľa Slovenská pošta sú súčasťou trhu poštových platobných služieb.

Podnikateľ SPPS bude na trhu vystupovať ako samostatný subjekt ktorý bude v oblasti platobných služieb ponúkať okrem iného služby tzv. e - poukazu a bude samostatne vyvíjať a uvádzať na trh ďalšie nové vlastné produkty v tejto oblasti. Zakladajúci podnikatelia Poštová banka a Slovenská pošta poskytnú spoločnému podniku SPPS svoju distribučnú sieť, resp. obchodné miesta.

Záver:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Posledná aktualizácia:11.06.2014