2013/FH/3/1/023

Dátum právoplatnosti:09.09.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/023 (rtf, 109.47 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
č. 0014/OK/2013 začatom dňa 02.08.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Daniela Křetínského, Česká republika nad podnikom podnikateľa AVE CEE Holding GmbH, Linz, Rakúsko, prostredníctvom podnikateľa EP Industries, Česká republika, a podnikateľa ANDELTA, a.s., Česká republika.

Odôvodnenie:

JUDr. Daniel Křetínský je fyzická osoba, ktorá vlastní majetkové podiely vo viacerých spoločnostiach v oblasti poradenských služieb, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepelnej energie, výroby a opravy strojov a zariadení, v oblasti stavebníctva a inžinierskych činností. Zároveň pán Křetínský vykonáva spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, ktorá je materskou spoločnosťou ďalších spoločností v oblasti ťažby uhlia, výroby elektrickej a tepelnej energie, distribúcie elektriny a obchodu s elektrinou, ako aj v oblasti dodávok elektriny konečným spotrebiteľom a poradenských služieb.

AVE CEE je holdingová spoločnosť, ktorá kontroluje viaceré dcérske spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s odpadmi v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku a na Ukrajine. Na území Slovenskej republiky pôsobí AVE CEE prostredníctvom spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., poskytujúcej komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi.

Záver:

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Tlačová správa:  http://www.antimon.gov.sk/971-sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-spocivajucu-v-ziskani-nepriamej-vylucnej-kontroly-podnikatela-judr-daniela-kretinskeho-nad-podnikom-podnikatela-ave-cee-holding-gmbh/

Posledná aktualizácia:11.06.2014