Tlačová konferencia k aktualitám PMÚ SR

20.11.2014
Dňa 20. novembra 2014 sa v priestoroch Protimonopolného úradu Slovenskej republiky uskutočnila tlačová konferencia venovaná aktualitám PMÚ SR.

Zástupcovia médií boli informovaní o troch hlavných témach:
 
  • Kartel v oblasti geodézie a kartografie- PMÚ SR udelil pokutu v celkovej výške 498 202 EUR dvom spoločnostiam pôsobiacim na trhu výroby a distribúcie produktov leteckej fotogrametrie (letecké meračské snímky, ortofotomapy, a pod.). Zo zistení PMÚ SR vyplynulo, že spoločnosti dlhodobo koordinovali svoje aktivity na relevantnom trhu tým, že spoločne určovali distribučné ceny produktov, rozdeľovali si trh pre účely výroby ako aj distribúcie produktov a koordinovali svoj postup v rámci verejných obstarávaní a iných obdobných postupov. V dôsledku tejto dohody, ktorá vylúčila hospodársku súťaž medzi podnikateľmi, boli poškodení zákazníci podnikateľov, ktorými boli aj viaceré subjekty z verejného sektora. Takéto konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá je zakázaná.
  • Kolúzia vo verejnom obstarávaní v oblasti zdravotníctva- PMÚ SR začal 29. septembra 2014 správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž spočívajúcej v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní na výstavbu zdravotníckeho zariadenia v Košiciach v hodnote viac ako 26 000 000 EUR. Účastníkmi správneho konania sú dvaja podnikatelia pôsobiaci v oblasti stavebníctva, ktorí podali  do verejného obstarávania ponuky a podnikateľ, ktorý pre verejného obstarávateľa zabezpečoval služby súvisiace s verejným obstarávaním. Z informácií a podkladov, ktorými disponuje PMÚ SR vyplýva, že medzi dvomi podnikateľmi mohlo dôjsť k dohode o určení víťaza predmetného verejného obstarávania, pričom podnikateľ, ktorý pre verejného obstarávateľa zabezpečoval služby súvisiace s verejným obstarávaním, pomohol túto dohodu realizovať.
  • Pokuta za nespoluprácu pri inšpekciiV decembri 2013 PMÚ SR vykonal inšpekcie u viacerých podnikateľov v sektore distribúcie a predaja automobilov. Konateľ jednej zo spoločností  odmietol spolupracovať a neumožnil zamestnancom PMÚ vykonať inšpekciu, za čo úrad udelil tejto spoločnosti pokutu vo výške  44 358 EUR.  Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť 22. septembra 2014.
()
Posledná aktualizácia:01.12.2014