Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Konferencia Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže sa uskutočnila 25. októbra 2017

Aktualizované:
Obsah
konf 2017 uskutočnila
konf 2017 uskutočnila
Dňa 25. októbra 2017 zorganizoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu s názvom Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže.

Konferencia sa konala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave a slávnostne ju otvorili jej rektor Ferdinand Daňo a podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Boris Gregor. Rektor univerzity počas svojho otváracieho príhovoru uviedol, že konferencia je jednou z prvých spoločných aktivít univerzity a úradu od uzatvorenia memoranda o vzájomnej spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže a zdôraznil, že je dôkazom toho, že konkrétnymi aktivitami a podobnými spoločnými výstupmi chcú spolu napĺňať jeho ciele. Podpredseda úradu počas svojho príhovoru vyslovil presvedčenie, že v nadväznosti na podpísanie memoranda medzi univerzitou a úradom a tiež dohôd o spolupráci úradu s Národohospodárskou fakultou a Fakultou hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave bude napĺňanie definovaných cieľov pokračovať tak intenzívne a odhodlane ako pri príprave tohto podujatia. Súčasne vyjadril predpoklad, že vďaka významným hosťom a účastníkom konferencie, prispejú poznatky a skúsenosti týkajúce sa vybraných aktuálnych problémov v oblasti hospodárskej súťaže nielen k rozvoju všeobecného povedomia, ale aj k ich riešeniu.

V úvodnej panelovej diskusii vystúpil dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Mikuláš Luptáčik a privítal profesora Viedenskej univerzity Gerharda Clemenza, ktorý vystúpil so svojim príspevkom o ekonomickom prístupe k teórii škody a o jej praktickej aplikácii na prípadoch vertikálnych obmedzení. V diskusii sa zaoberali prínosmi a slabými stránkami uplatňovania ekonomického prístupu v jednotlivých prípadoch porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. Zároveň vysvetlil, v ktorých oblastiach je využívanie ekonomickej analýzy prospešné a kedy, naopak, predstavuje veľkú záťaž pre súťažné autority.

Využívanie dôkazov získaných v iných konaniach, najmä trestných bolo hlavnou témou ďalšej panelovej diskusie, počas ktorej vystúpili bývalá sudkyňa Najvyššieho súdu SR Ida Hanzelová, zástupcovia súťažných autorít v Holandsku - Kevin Hendriks, v Česku - Igor Pospíšil a na Slovensku - Zuzana Šabová a Michaela Nosa. Prezentovali skúsenosti súťažných autorít so spoluprácou s inými štátnymi orgánmi a tiež dosiaľ riešené prípady. Z diskusie vyplynulo, že takýto prenos dôkazov je prípustný, a to aj v prípadoch, keď ide o použitie dôkazov, ktoré by súťažný orgán administratívneho typu nedokázal zabezpečiť vlastnými vyšetrovacími kompetenciami, akými sú napr. odposluchy. Dôkazom toho sú pred súdmi úspešne obhájené rozhodnutia v Holandsku. Panelisti sa tiež zaoberali otázkou kvalitného nastavenia spolupráce súťažných úradov s inými vyšetrovacími orgánmi, ktoré je dôležité preto, aby sa súťažné orgány dostali včas ku kvalitným  informáciám, ktoré môžu použiť pre vlastné vyšetrovanie. Zhodli sa na tom, že z hľadiska súdneho prieskumu je podstatné kvalitné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a záruky spravodlivého procesu poskytnuté vyšetrovacím stranám, pričom argumenty súťažného orgánu môžu byť odlišné vzhľadom na typ dôkazu, ktorý sa využíva a spôsob jeho získania.

Počas ďalšej panelovej diskusie o miere regulácie v jednotlivých sektoroch a vyhodnotení zavádzania súťažného princípu do vybraných sektorov Mikuláš Luptáčik predstavil Pera Joakima Agrella, profesora na Univerzite manažmentu v Leuvene a Klausa Guglera, profesora na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Per Joakim Agrell vysvetlil zavádzanie prvkov hospodárskej súťaže do regulovaných odvetví a to, že okrem tradičných prístupov k regulácii existujú nové formy zavádzania princípov konkurencie na trhy, ktoré vyžadujú reguláciu zo strany štátu. Venoval sa aj tomu, ako môžu správne nastavené pravidlá súťaže viesť k zvýšeniu spoločenského blahobytu a lepšiemu fungovaniu jednotlivých trhov. Klaus Gugler mal príspevok o rôznych formách regulácie sieťových odvetví v Európskej únii,  rôznych typoch regulácie a ich efektoch na motiváciu investovať do inovácií.

O novom prístupe k nastaveniu notifikačných kritérií pri oznámeniach koncentrácií, najmä s ohľadom na startupové spoločnosti a špecifiká konkrétnych odvetví hospodárstva bola posledná panelová diskusia konferencie. Jej cieľom bolo nielen komplexne obsiahnuť danú problematiku, ale aj pomenovať prípadné nedostatky a problémy zo strany podnikateľskej a advokátskej obce a načrtnúť ich možné riešenia. Najprv zástupkyňa Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Erika Lovásová prezentovala súčasný systém notifikačných kritérií, tiež predstavila alternatíve notifikačné kritérium, o ktorom sa uvažuje na úrovni európskej legislatívy, ako i dôvody, pre ktoré sa siaha ku zmenám. Zástupkyňa advokátskej obce, Zuzana Hodoňová z advokátskej kancelárie Kinstellar, porovnala rôzne systémy notifikačných kritérií vo svete, pomenúvala výhody a nevýhody z pohľadu koncentrujúcich sa podnikateľov a venovala sa aj úvahám Európskej komisie o konkrétnej podobe alternatívneho notifikačného kritéria, hlavne z hľadiska nedostatku právnej istoty, ktoré by zmena systému priniesla. Zástupkyňa rakúskeho súťažného úradu Daniela Trampert – Paparella priblížila zmenu v notifikačných kritériách na národnej úrovni. Tá vniesla do systému v Rakúsku alternatívne, doplnkové notifikačné kritérium spočívajúce v transakčnej hodnote a prítomnosti subjektu v krajine. Napokon zástupca podnikateľskej obce, Vítĕzslav Burda zo spoločnosti Teva Pharmaceuticals, sa zaoberal tým, či je potrebné zmeniť notifikačné kritériá, čo argumentoval dostatočným pokrytím koncentrácií v danej oblasti už súčasným systémom kontroly.

V priebehu konferencie sa konali aj dva workshopy. Workshop s názvom Štátna pomoc nie je problémom, ale novým riešením viedli riaditeľka odboru štátnej pomoci Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - Soňa Drobová a zástupkyne odboru – Stanislava Krajčírová, Ivana Šivecová a Martina Vencelová. Najprv Soňa Drobová predstavila zákon o štátnej pomoci, ktorým sa od 1. 1. 2016 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky stal koordinátorom pomoci, vysvetlila jeho kompetencie a úlohy v oblasti štátnej pomoci a priblížila aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o pravidlách pre poskytovanie štátnej a minimálnej pomoci. Tak pozornosť upriamili na základné pojmy a princípy využívané v danej oblasti, ale aj na nariadenie o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožňuje poskytovanie pomoci bez predchádzajúceho schvaľovania Európskou komisiou – na všeobecné podmienky poskytovania pomoci, ako aj osobitné podmienky pre jednotlivé účely pomoci. V poslednej časti workshopu oboznámili jeho účastníkov s dvomi vybranými rozhodnutiami Európskej komisie, ktoré boli prijaté v roku 2017 v prospech Slovenskej republiky, konkrétne s rozhodnutím o predaji budovy bývalého centra zdravotnej starostlivosti v Turzovke a o Národnom futbalovom štadióne.

Workshop o novinkách o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky otvoril podpredseda úradu Boris Gregor, ktorý prítomných informoval o vývoji činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže za posledné obdobie. Zástupkyne úradu Silvia Šramelová, Zuzana Šabová a Andrea Antolíková oboznámili odbornú verejnosť s pripravovanou revíziou Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavania a dohôd obmedzujúcich súťaž. Predstavili základné zmeny a ustanovenia, ktorých sa revízia má týkať. Súčasne otvorili verejnú konzultáciu k predmetnej revízii metodického pokynu a vyzvali odbornú verejnosť, aby k nej zasielali svoje pripomienky.

Poďakovanie všetkým účastníkom uskutočnenej konferencie Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže vyjadril na jej konci predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Tibor Menyhart.
 

Program konferencie

Program workshopu o dodržiavaní pravidiel EÚ pre štátnu pomoc: Štátna pomoc nie je problémom, ale novým riešením

Program workshopu o novinkách o činnosti úradu: Otvorenie verejnej diskusie k revízii metodického pokynu o ukladaní pokút

Predstavenie prednášajúcich

Prezentácie prednášajúcich


Fotogaléria