Medzinárodná konferencia o aktuálnych trendoch v slovenskom a európskom súťažnom práve sa uskutočnila v Aule Univerzity Komenského v Bratislave

22.05.2019
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a platformou v oblasti hospodárskej súťaže W@CompetitionCEE zorganizoval medzinárodnú konferenciu s názvom Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve.

Konferencia sa uskutočnila dňa 22. mája 2019 v priestoroch Auly Univerzity Komenského v Bratislave a prispela k zlepšeniu povedomia o význame súťažného práva a prínosoch hospodárskej súťaže.

Konferenciu otvorili slávnostnými príhovormi predseda Protimonopolného úradu SR Tibor Menyhart a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda.

Do panelovej diskusie o „gun jumpingu“ a porušeniach pravidiel v oblasti kontroly koncentrácií prijali pozvanie panelisti z viacerých inštitúcií. Diskusiu uviedla Erika Lovásová, riaditeľka odboru koncentrácií Protimonopolného úradu SR. Na konferencii predstavili názory a znalosti o tejto problematike z viacerých hľadísk Lucia Bónova, vedúca oodelenia pre koncentrácie v oblasti dopravy, pôšt a iných služieb na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž Európskej komisie, Ruben Maximiano, expert na súťažnú politiku z Riaditeľstva pre finančné a podnikateľské záležitosti OECD, Juraj Gyárfáš, predstaviteľ oddelenia súťažného práva v advokátskej kancelárii Allen & Overy, a Ondrej Blažo, prodekan Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň riaditeľ Ústavu európskeho práva.

Ústrednou témou bola diskusia a prezentácie vo vzťahu k správnym deliktom neoznamovania koncentrácií a ich predčasnej implementácie. V priebehu panelovej diskusie odzneli názory a porovnania prístupu viacerých súťažných autorít k tejto problematike, ako aj náhľad privátnej sféry, so zdôraznením možností využitia preventívnych nástrojov. Taktiež boli prediskutované viaceré praktické príklady pokutových konaní, či už z oblasti práce úradu, ale aj Európskej komisie. 

Na nasledujúcom diskusnom paneli sa zúčastnili významné odborníčky v oblasti práva hospodárskej súťaže, ako aj držiteľky prestížnych ocenení udelených platformou W@CompetitionCEE. Diskusný panel, v ktorom sa zaoberali vertikálnymi obmedzeniami v súťažnom práve uviedla Michaela Nosa, riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov Protimonopolného úradu SR. Postoje, skúsenosti a odporúčania prezentovali aj Pinar Akman, profesorka práva a riaditeľka Centra pre obchodné právo a prax na Právnickej fakulte Univerzity v Leeds, Marieke Scholz, zástupkyňa vedúceho na oddelení zodpovednom za podporu antitrustových prípadov a politiky na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž Európskej komisie, Ivona Fillová, zástupkyňa odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd na Protimonopolnom úrade SR, Alexandra Boutin, zakladajúca partnerka Positive Competition, Katarzyna Czapracka, zástupkyňa White & Case, a Kateřina Schenková, zástupkyňa advokátskej kancelárie Baker & McKenzie. 

Predmetom panelovej diskusie boli viaceré otázky z problematiky vertikálnych dohôd a obmedzení (vertikálne dohody sú uzavreté medzi dvoma alebo viacerými podnikmi pôsobiacimi na rôznych úrovniach výrobného alebo distribučného reťazca). Táto problematika rezonuje na viacerých odborných fórach a konferenciách. V súčasnosti prebieha taktiež revízia Nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/2010 (nariadenie o skupinových výnimkách pre vertikálne dohody, VBER). Účelom tohto nariadenia je vyňať zo zákazu obsiahnutého v článku 101 ods. 1 ZFEÚ tie vertikálne dohody, v prípade ktorých možno s dostatočnou istotou predpokladať, že spĺňajú podmienky článku 101 ods. 3 ZFEÚ.

Do 27. 5. 2019 bola otvorená aj verejná konzultácia Európskej komisie, ktorá je v procese hodnotenia existujúceho nariadenia s cieľom zhromaždiť informácie a názory zainteresovaných strán. Platnosť súčasného nariadenia skončí v roku 2022.

Zároveň v oblasti vertikálnych dohôd a obmedzení rezonujú mnohé ďalšie témy a problémy, a to nielen klasické RPM obmedzenia (určenie ceny ďalšieho predaja), ale aj otázky, ako nahliadať na rôzne platformy a obchodné modely na nich založené, ako posudzovať vo svete internetu a digitalizácie napr. tzv. MFN doložky (doložky najvyšších výhod). 

Pozvané panelistky reprezentovali názory akademickej sféry, právnej praxe, ekonomickej teórie a aplikácie, ako aj z pohľadu praktických prípadov Komisie, slovenského a českého úradu. 

Konferenciu slávnostným príhovorom ukončil podpredseda Protimonopolného úradu SR Boris Gregor.

Pre takmer dvesto hostí bolo podujatie vynikajúcou príležitosťou na výmenu názorov a skúseností so zástupcami Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie, OECD, akademickej sféry, ako aj s expertmi na súťažné právo z právnických kancelárií a konzultačných spoločností, s predstaviteľmi národných súťažných inštitúcií, orgánov štátnej správy SR, súdov, ako aj so zástupcami niekoľkých spoločností, ktorých spája záujem na tom, aby hospodárska súťaž a súťažné právo fungovali čo najlepšie.

 
Materiály z konferencie: Fotografie z podujatia:

1234568910111214
15

16171819
Posledná aktualizácia:27.08.2019