Preskočiť na hlavný obsah

Minimálna pomoc

Aktualizované:
Obsah

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 234 kB) - konsolidované znenie (zmenené a doplnené o NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti a príslušné úpravy

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (PDF, 876.7 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/316 z 21. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (PDF, 665 kB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (PDF, 261 kB) - konsolidované znenie (zmenené a doplnené o NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/316 z 21. februára 2019)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (PDF, 233 kB) - konsolidované znenie (zmenené a doplnené o NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2008 z 8. decembra 2020)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (PDF, 203 kB) - konsolidované znenie (zmenené a doplnené o NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2018/1923 zo 7. decembra 2018 a 2020/1474 z 13. októbra 2020)

Nariadenie Komisia (EÚ) 2020/1474 z 13.októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 360/2012, pokiaľ ide o predĺženie obdobia jeho uplatňovania a časovo obmedzené výnimky pre podniky v ťažkostiach s cieľom zohľadniť dôsledky pandémie COVID-19

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (PDF, 860.18 kB)

Metodické usmernenia k pravidlám pre poskytovanie minimálnej pomoci nájdete v sekcii Metodické usmernenia koordinátora štátnej pomoci.