Projekty z operačného programu Technická pomoc

Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže


Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF II.


Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koordinátora pomoci a zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Posledná aktualizácia:04.12.2018