Preskočiť na hlavný obsah

Skupinové výnimky

Aktualizované:
Obsah

Revízia NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č.651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (PDF, 1 MB) (dostupné len v anglickom jazyku)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (PDF, 1.41 MB) – konsolidované znenie (zmenené a doplnené o NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1237 z 23. júla 2021)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/972 z 2. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o predĺženie jeho platnosti a príslušné úpravy (PDF, 518.54 kB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (PDF, 945.56 kB) – konsolidované znenie (zmenené a doplnené o NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (PDF, 767.35 kB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2022/2472 zo 14. decembra 2022, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (PDF, 1.23 MB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (PDF, 678.13 kB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov (PDF, 513.78 kB)

Metodické usmernenia k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách nájdete na webovom sídle Protimonopolného úradu SR v sekcii Metodické usmernenia Európskej komisie.

Archív legislatívy ku skupinovým výnimkám nájdete na webovom sídle Európskej komisie v sekcii Legislatíva v oblasti štátnej pomoci.