Preskočiť na hlavný obsah
Paragraf

§ 1 Účel zákona

Aktualizované:
Obsah

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov a úprava právomoci a pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri dohľade nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.

Komentár

Všeobecný úvod

Ustanovenie § 1 vymedzuje účel zákona, ktorým je ochrana hospodárskej súťaže, ako aj vytváranie podmienok pre jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov. Zároveň je účelom zákona vymedziť právomoc a pôsobnosť úradu pri dohľade nad dodržiavaním zákona. Ochrana hospodárskej súťaže je zakotvená v čl. 55 Ústavy SR, ktorý hovorí, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky a zároveň stanovuje, že Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž je zakotvená aj v ObZ, ktorý v § 42 vymedzuje, že zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je nekalé súťažné konanie a nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže. Problematiku nekalej súťaže ďalej upravuje ObZ v § 44 až 55. Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže upravuje osobitný zákon, ktorým je práve ZOHS.

Detailný výklad

K § 1

Zákon nedefinuje, čo je súťaž. Ide o komplexný pojem, ekonomickú kategóriu a definovať ju by nebolo jednoduché. Právo hospodárskej súťaže je však oblasť, kde sa právo často stretáva, prelína s ekonómiou, a preto nemožno abstrahovať od poznania a pochopenia niektorých ekonomických kategórií pri aplikácii zákona. Je možné konštatovať, že tam, kde sa viacerí podnikatelia stretávajú v rámci svojej ekonomickej činnosti, na trhu výrobkov, výkonov, prác a služieb, súťažia o zákazníka. Účelom zákona nie je zavádzať reguláciu konkrétneho správania podnikateľov, ale zaviesť mechanizmy na ochranu tejto súťaže, ako aj vytvárať podmienky na jej ďalší rozvoj, teda odstraňovať prekážky, prípadne predchádzať situáciám, ktoré by úroveň súťaže mohli ohroziť.

Účelom ochrany súťaže nie je ochrana individuálnych podnikateľov, ani ochrana „slabších“, či boj proti „silnejším“, ale ochrana súťaže ako takej, cieľom je totiž zabezpečenie efektívneho trhového prostredia. Pozitívne dopady z efektívne fungujúcej súťaže sa prejavujú na koncových užívateľoch, a to v podobe nižších cien, väčšieho výberu, lepšej kvality a rýchlosti inovácií. Efektívna súťaž však môže súčasne znamenať, že účastníci hospodárskej súťaže, ktorých ponuka pre ich zákazníkov nie je napríklad z hľadiska ceny, prípadne kvality uspokojivá, z trhu odídu. Takýto prirodzený vývoj na trhu je bežný jav a z hľadiska práva hospodárskej súťaže je v poriadku.

Úradu boli zverené úlohy v oblasti hospodárskej súťaže spočívajúce vo vykonávaní dohľadu nad dodržiavaním zákona. Úlohou úradu je „bdieť“ a vykonávať zásahy na ochranu súťaže, ak sú potrebné. Zároveň by sa mal usilovať aj o zlepšenie podmienok súťaže, čo má pozitívny dopad na spotrebiteľa. Úrad na tieto činnosti využíva nielen zásahy cez správne konania a ukladanie pokút, ale aj cez rôzne advokačné aktivity, ktoré sú imanentnou súčasťou činnosti orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. Konkrétnejšie úlohy úradu sú vymedzené v § 22 zákona.
 

Dôvodová správa

Z dôvodovej správy k zákonu 136/2001 Z. z. (z roku 2001):

„Pojem hospodárska súťaž si našiel miesto v slovenskom právnom poriadku po dlhšej prestávke v roku 1991, teda v období, keď naša ekonomika zaznamenala prechod na trhový mechanizmus. Hospodárska súťaž ako záruka efektívnosti a pozitívneho pôsobenia na vývoj konkurencieschopnosti a stability ekonomiky je neoddeliteľnou ekonomickou a právnou kategóriou trhového mechanizmu a vzhľadom na skutočnosť, že pôsobí ako prirodzený regulátor efektívneho správania sa podnikateľov a súčasne vedie k optimálnemu využívaniu zdrojov ekonomiky, jej miesto v ekonomike je nezastupiteľné. V krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou preberá štát úlohu ochrancu nad hospodárskou súťažou a právne predpisy upravujúce hospodársku súťaž majú svoje pevné miesto v práve nielen členských štátov Európskej únie, ale aj v komunitárnom práve. Význam práva hospodárskej súťaže spočíva predovšetkým v eliminácii vytvárania umelých bariér na trhu výrobkov, výkonov, prác a služieb.

Ustanovenie § 1 vymedzuje účel zákona. Účelom zákona je chrániť a podporovať efektívnu hospodársku súťaž (ďalej len "súťaž"), ktorá zvyšuje kvalitu ekonomickej efektívnosti. Konkrétne, ide o významný nástroj, ktorý má súčasne chrániť i podporovať efektívne činnosti a konania príslušných subjektov, a to za účelom, aby sa tieto hodnoty a princípy stali prioritným kritériom úspešnosti na danom trhu. Zároveň by malo vo všeobecnosti platiť, že v prostredí trhu, založenom na možnostiach alternatív vo výberoch a v preferovaní efektívnosti, vedie cesta k prirodzeným procesom reštrukturalizácie s následným zvýšením konkurencieschopnosti produkcie, čo prináša prospech spotrebiteľom.

Pod pojmom efektívna hospodárska súťaž sa rozumie posudzovanie a hodnotenie obmedzení súťaže vo väzbe na ich možné pozitívne efekty. Teda nejde o absolútnu, samoúčelnú ochranu súťaže. Pod prospechom spotrebiteľov sa pri ochrane súťaže nechápe ich individuálny prospech, ale ekonomicky definovaná kategória (spotrebiteľská renta a renta výrobcu), kumulovaná z toho, že pôsobí súťažný tlak, čím napríklad spotrebiteľ získava kvalitné produkty a služby za nízke ceny.“.

 

Judikatúra

Rozsudok NS SR, 1/Sžhpu/1/2008:1

„Je potrebné zdôrazniť, že účelom regulácie ZOHS nie je ochrana jednotlivých súťažiteľov a spotrebiteľov, ale ochrana hospodárskej súťaže ako takej a zabezpečenie efektívneho trhového prostredia.“, (tiež viď rozsudok NS SR zo dňa 22. 5. 2013 vo veci 2Sžhpu/3/2011, a rozsudok NS SR zo dňa 21.5.2013 vo veci 3 Sžh/4/2010).“.

48-69, Imperial Chemical Industries Ltd. proti EK2  (obdobne tiež rozsudky vo veciach 51/69 55/69, 56/69, 54/69):

„Funkciou cenovej súťaže je udržať ceny na najnižšej úrovni a podporovať pohyb tovarov medzi členskými štátmi, a tým dovoliť čo najefektívnejšiu distribúciu aktivít za účelom produktivity a spôsobilosti podnikov sa adaptovať na zmenu.
(...)
Nezávislé a rôznorodé konanie podnikov na spoločnom trhu posilňuje sledovanie jedného zo základných cieľov Zmluvy, a to vzájomné prepojenie národných trhov a ako výsledok tiež priamy prístup spotrebiteľov k zdrojom produkcie celého Spoločenstva.“.


C-501/06, GlaxoSmithKline Services Unlimited proti EK:3

„Na jednej strane z tohto ustanovenia vôbec nevyplýva, že len dohody zbavujúce spotrebiteľov určitých výhod by mohli mať protisúťažný cieľ. Na druhej strane treba zdôrazniť, že Súdny dvor rozhodol, že článok 81 ES smeruje, podobne ako iné pravidlá hospodárskej súťaže uvedené v Zmluve, nielen k ochrane priamych záujmov účastníkov hospodárskej súťaže alebo spotrebiteľov, ale aj k ochrane štruktúry trhu a tým hospodárskej súťaže ako takej. Preto konštatovanie existencie protisúťažného cieľa dohody nemožno podmieňovať tým, že koneční spotrebitelia musia byť zbavení výhod účinnej hospodárskej súťaže v oblasti zásobovania alebo cien (pozri analogicky rozsudok T Mobile Netherlands a i., už citovaný, body 38 a 39).“.

C 68/12, PMÚ proti Slovenská sporiteľňa a.s.:4

„Cieľom článku 101 ZFEÚ je nielen ochrana záujmov účastníkov hospodárskej súťaže alebo spotrebiteľov, ale aj ochrana štruktúry trhu a tým hospodárskej súťaže ako takej (rozsudok zo 6. októbra 2009, GlaxoSmithKline Services a i./Komisia a i. C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P a C-519/06 P, Zb. s. I-9291, bod 63).“.
1 Rozsudok NS SR zo dňa 15.12.2009
2 Rozsudok SD zo dňa 14.7.1972 vo veci 48-69 Imperial Chemical Industries Ltd. proti EK, Zb. (1972), s. 619, bod 63
3 Rozsudok SD zo dňa 6.10.2009 v spojených veciach C-501/06, C-513/06 P, C-515/06 P a C-519/06 GlaxoSmithKline Services Unlimited proti EK, (2009), s. I-0929, bod 63
4 Rozsudok SD zo dňa 7.2.2013 vo veci C-68/12 PMÚ proti Slovenská sporiteľňa a.s., zatiaľ neuverejnené v Zbierke, bod 18 

Literatúra a články

KALESNÁ, K.-BLAŽO, O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár, 1. Vydanie, C.H. BECK Praha 2012 ISBN: 978-80-7400-257-1