Preskočiť na hlavný obsah

COMPact

Aktualizované:
Obsah

COMPact je nástroj určený na prácu so zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Slúži ako pomôcka pre každého, kto sa v uvedenom zákone potrebuje orientovať. Obsahuje komentáre, dôvodové správy, judikatúru, ako aj relevantnú literatúru a články.

Cieľom COMPact je poskytnúť širokej verejnosti zrozumiteľnú informáciu o obsahu pravidiel ochrany hospodárskej súťaže, ich výklade a najvýznamnejšej judikatúre, s ohľadom na prax úradu, Európskej komisie, inštitúcií Európskej únie.


Zákon č. 136/200 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o oorganizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 účinného od 1. 7. 2014


Čl. I
PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


 

§ 1                 Účel zákona
§ 2                 Pôsobnosť zákona
§ 3                 Vymedzenie niektorých pojmov
§ 4 -  § 6       Dohoda obmedzujúca súťaž
§ 7                 zrušený zákonom č. 204/2004 Z. z. 

§ 8                 Zneužívanie dominantného postavenia
§ 9                 Koncentrácie
§ 10               Koncentrácie
§ 11               Koncentrácie

§ 12 - § 13a  Koncentrácie
§ 14               Úrad
§ 15 - § 17    Predseda úradu
§ 18 - § 21    Rada úradu
§ 22               Právomoc úradu
§ 22a             Inšpekcia
§ 25               Konanie
§ 26               Spojenie vecí
§ 27               Tretie strany
§ 29               Osobitné ustanovenia o doručovaní
§ 34               Rozklad
§ 35a             Mimoriadne opravné prostriedky
§ 37               
§ 38               Pokuty
§ 38a - § 38c 
§ 38d             Program zhovievavosti
§ 38e             Urovnanie
§ 38f              Záväzky
§ 38g             Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž
§ 39               
§ 40               Ochrana, sprístupňovanie informácií a zachovanie tajomstva


Obsah dokumentu vychádza z aktuálneho stavu poznania, avšak nezaväzuje úrad v prípade rozhodovania v jednotlivých prípadoch a nemá vyvolávať legitímne očakávania a právne nároky. Tento dokument môže byť v budúcnosti predmetom zmien a doplnení.

Autentické znenia rozsudkov a iných rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdneho Slovenskej republiky a Súdneho dvora Európskej únie možno nájsť v príslušných zbierkach týchto inštitúcií, prípadne na ich webových sídlach; pokiaľ nie je k dispozícii oficiálny preklad so slovenského jazyka, dokument obsahuje neoficiálny preklad.

Týmto dokumentom nie je dotknutý žiaden výklad zákona, ktorý môže byť poskytnutý súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky alebo Súdnym dvorom Európskej únie.

Prehľad literatúry a judikatúry uvedený v súvislosti s jednotlivými ustanoveniami zákona nie je konečný a vyčerpávajúci, časom môže byť doplnený alebo zmenený.


Skratky a vysvetlivky

ECN   -   European Competition Network
EHP   -   Európsky hospodársky priestor
EÚ/Únia   -   Európska únia
Komisia/EK   -   Európska komisia
nariadenie 1/2003   -   Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Text s významom pre EHP) (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25,  mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 08 Zväzok 02 S. 205 – 229) v znení neskorších predpisov
nariadenie 139/2004   -   Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Text s významom pre EHP) ( Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 – 22, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku: Kapitola 08 Zväzok 03 s. 40 - 61)
NCA   -   národný orgán ochrany hospodárskej súťaže
NS SR   -   Najvyšší súd Slovenskej republiky
ObZ   -   Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
OECD   -   Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OSP   -   Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
OZ   -   Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
PMÚ/úrad   -   Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
SD EÚ   -   Súdny dvor Európskej únie
SD   -   Súdny dvor (označenie zahŕňa aj Súdny dvor Európskych spoločenstiev a Európsky súdny dvor v vzťahu k obdobiu pred účinnosťou Lisabonskej zmluvy)
SP   -   Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Ú .v. ES   -   Úradný vestník Európskych spoločenstiev
Ú .v. EÚ   -   Úradný vestník Európskej únie
ÚS SR   -   Ústavný súd Slovenskej republiky
Ústava SR   -   Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
VS   -   Všeobecný súd (označenie zahŕňa aj Súd prvého stupňa v vzťahu k obdobiu pred účinnosťou Lisabonskej zmluvy)
Z. z.   -   Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zb.   -   Zbierka zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej republiky/Československej socialistickej republiky
ZES   -   Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (konsolidované znenie Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006)
ZFEÚ   -   Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 47)
ZOHS/zákon   -   Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (znenie účinné od 1.7/2014)