Preskočiť na hlavný obsah
Paragraf

§ 10 Koncentrácia

Aktualizované:
Obsah
§ 10
 
(1) Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
a) spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo
b) celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike
1. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
2. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) aspoň jedným účastníkom koncentrácie, ktorý je nadobúdaný alebo je nadobúdaná jeho časť, je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
3. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 5 aspoň jedným z účastníkov koncentrácie vytvárajúcich spoločne kontrolovaný podnik je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.

(2) Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov
a) účastníka koncentrácie,
b) podnikateľa, v ktorom má účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo
1. podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2. právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3. právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4. právo riadiť jeho podnik,
c) podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka koncentrácie,
d) podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),
e) podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).

(3) Celkový obrat podnikateľa neobsahuje tržby, výnosy ani príjmy z predaja tovaru medzi podnikateľmi podľa odseku 2. Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b), berie sa do úvahy obrat podnikateľa alebo tých častí, ktoré sú predmetom koncentrácie.

(4) Ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) medzi viacerými podnikateľmi, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, celkové obraty podľa odseku 2 sa v prípade účastníkov koncentrácie patriacich do rovnakej ekonomickej skupiny na účely určenia, či ide o koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu podľa odseku 1, spočítavajú. Ak ide o koncentrá-ciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) a účastníkmi koncentrácie na strane nadobúdaného je viac podnikateľov alebo ich častí, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, ich celkové obraty podľa odseku 2 sa na účely určenia, či ide o koncentráciu podliehajúcu kon-trole úradu podľa odseku 1, spočítavajú. Na účely určenia, či podnikatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad vychádza zo vzťahov priamej alebo nepriamej kontroly podľa § 9 ods. 4.

(5) Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi alebo medzi podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín a spoločne podliehajú kontrole podľa odseku 1, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie.

(6) Ak účastníci koncentrácie majú spoločne práva podľa odseku 2 písm. b), pri výpočte celkového obratu sa nezapočítava obrat dosiahnutý predajom tovarov medzi spoločným podnikom a každým z účastníkov koncentrácie alebo akýmkoľvek iným podnikateľom spojeným s ktorýmkoľvek z nich podľa odseku 2 písm. b) až e). Obrat dosiahnutý predajom tovaru medzi spoločným podnikom a ďalšími podnikateľmi sa rovnomerne rozdelí medzi účastníkov koncentrácie.

(7) Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po
a) uzavretí zmluvy,
b) oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)
c) doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)
d) oznámení ponuky na prevzatie,14a)
e) dni, keď Európska komisia (ďalej len „Komisia”) oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad, alebo
f) dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.

(8) Oznámenie koncentrácie pri zlúčení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov podávajú účastníci koncentrácie spoločne, pri obchodnej verejnej súťaži vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže, pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúčení alebo o splynutí podnikateľov podľa osobitného predpisu14) účastníci koncentrácie spoločne, v prípade ponuky na prevzatie14a) navrhovateľ ponuky na prevzatie, v ostatných prípadoch podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami.

(9) Oznámenie koncentrácie musí obsahovať náležitosti, ktoré ustanoví úrad vo všeobecne záväznom právnom predpise. Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa oznamujúceho koncentráciu zúžiť rozsah podkladov požadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom podľa prvej vety. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov je na rozhodnutie vo veci nepostačujúci, môže podnikateľa vyzvať na ich doplnenie. Odo dňa odoslania výzvy na doplnenie oznámenia koncentrácie až do predloženia tohto doplnenia lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie.

(10) Oznámenie o koncentrácii možno úradu podať aj pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, než nastane iná právna skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1. Takéto oznámenie musí okrem náležitostí podľa odseku 9 obsahovať aj písomné odôvodnenie a písomné podklady osvedčujúce skutočnosti podstatné pre koncentráciu.

(11) Podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej.

(12) Zákazom podľa odseku 11 nie je dotknuté právo vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže13) uskutočniť svoj návrh za predpokladu, že nadobúdateľ neuplatňuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uskutočnením návrhu.

(13) Rovnako nie je zákazom podľa odseku 11 dotknuté uskutočnenie ponuky na prevzatie alebo uskutočnenie viacerých transakcií s cennými papiermi na trhu cenných papierov,16a) ktorými sa získa kontrola podľa § 9 ods. 1 písm. b) od rôznych subjektov za podmienok, že
a) taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu podľa odseku 7 a
b) nadobúdateľ kontroly nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi alebo tak robí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 14.

(14) Úrad na základe návrhu podnikateľa môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 11, ak sú na to vážne dôvody. Návrh na udelenie výnimky obsahuje uvedenie dôvodov, pre ktoré podnikateľ o výnimku žiada, rozsah, v akom podnikateľ o udelenie výnimky žiada, a informácie a podklady potrebné na posúdenie výnimky s ohľadom na dopady na súťaž. Úrad vydá rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky do 20 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Úrad si môže vyžiadať od podnikateľa ďalšie informácie s cieľom vyhodnotiť možnosť udelenia výnimky. Od odoslania takejto žiadosti do doplnenia požadovaných informácií lehota na rozhodnutie o výnimke neplynie. Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži aj účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany a ohrozenie súťaže, ktoré predstavuje koncentrácia. Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienky a povinnosti s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.

-----------------------------------------------------------------
13) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
14) § 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.
14a) Napríklad § 114 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
16a) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Komentár

Všeobecný úvod k § 10
 
Predmetné ustanovenie rieši ďalší postup po tom, čo účastníci koncentrácie identifikujú, že ich transakcia predstavuje koncentráciu v zmysle zákona. Ďalším krokom je posúdenie, či takáto koncentrácie podlieha kontrole úradu. Ustanovenie § 10 zakotvuje základné predpoklady pre takéto posúdenie, a to obratové kritériá, pričom vymedzuje celkový obrat účastníkov koncentrácie a  pravidlá pre jeho výpočet. Po identifikovaní splnenia obratových kritérií je nutné postupovať v súlade s ďalej stanovenými pravidlami, t.j. predovšetkým takúto koncentráciu oznámiť úradu so stanovenými náležitosťami a zároveň sa zdržať konania, ktoré by znamenalo predčasné vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie, V ustanovení § 10 zákon rieši podrobnosti žiadaného postupu podnikateľa.
 
Detailný výklad  
  
Ods. 1
Kontrole úradu podliehajú koncentrácie, ktoré spĺňajú obratové kritériá uvedené v §10 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona. Účelom stanovených kritérií je zabezpečiť, aby kontrole podliehali iba významnejšie transakcie, ktoré by mohli ovplyvniť štruktúru trhu. Kritériá, na základe ktorých koncentrácia podlieha posudzovaniu úradu sú viazané na obrat podnikateľa, nakoľko tento by mal najlepšie odrážať ekonomické zdroje podnikateľov zúčastnených na koncentrácii.
 
Napriek snahe nastaviť obratové kritériá tak, aby skutočne zachytávali transakcie, ktoré sú z pohľadu pôsobenia subjektov na trhu významné, má aj systém založený na obratoch svoje rezervy, čo sa odráža najmä pri vysoko obratových sektoroch, kde pod kontrolu koncentrácií môžu spadať aj transakcie podnikateľov s relatívne zanedbateľným pôsobením na danom trhu, a naopak pri sektoroch, kde subjekty nedosahujú tak vysoké obraty alebo v prípade lokálnych koncentrácií, obratové kritériá nemusia zachytiť ani významnejšie spájania podnikateľov. Vzhľadom na to dochádzalo pomerne často k novelizácii častí zákona upravujúcich obratové kritériá v záujme dosiahnutia čo najefektívnejšieho a najspravodlivejšieho systému, kde administratívna záťaž a náklady podnikateľov, ako aj úradu spojené s posudzovaním koncentrácií sú vyvážené zabezpečením efektívnej ochrany štruktúry trhov.
 
V rámci obratových kritérií je braný do úvahy celkový celosvetový obrat účastníkov koncentrácie, ako aj celkový obrat v SR.
Pri stanovovaní obratových kritérií je veľmi dôležité prihliadať na tzv. local nexus, teda vzťah k domácim trhom. Znamená to, že z pohľadu kontroly koncentrácií nie je veľmi efektívne posudzovať transakcie, ktoré sú veľké z pohľadu celosvetových obratov, avšak účastníci koncentrácie v SR pôsobia len v minimálnej miere a dosahujú tu minimálne obraty. Scieľom znížiť počet koncentrácií, ktoré podliehajú kontrole úradu na základe celosvetového celkového obratu, s minimálnym dopadom na trh v SR došlo v roku 2011 k zmene v úprave obratových kritérií, v zmysle ktorej
- podľa § 10 ods. 1 písm. a) sa aj spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie aj celkový obrat aspoň dvoch účastníkov koncentrácie viaže na obrat dosiahnutý v SR,
- podľa § 10 ods. 1 písm. b) sa v závislosti od typu koncentrácie určuje subjekt, ktorý musí dosiahnuť celkový obrat v SR, pričom druhý účastník koncentrácie musí dosiahnuť celkový celosvetový obrat v stanovenej výške, pri akvizíciách musí obrat v SR dosiahnuť nadobúdaná spoločnosť.
Elimináciou oznamovania koncentrácií, pri ktorých nemá nadobúdaný subjekt žiadne významné aktivity v SR sa vytvoril väčší priestor na posudzovanie prípadov s potenciálnymi negatívnymi dopadmi na hospodársku súťaž v SR
Nie v každom prípade možno výšku obratu dosiahnutú v SR zistiť priamo z účtovnej závierky. V rámci vydaného Usmernenia k výpočtu obratu úrad sumarizuje základné pravidlá, ktoré sú rozhodujúce pre geografickú alokáciu obratu, t.j. v akých prípadoch ide o obrat dosiahnutý v SR.
Pri analýze, či daná koncentrácia spadá pod kontrolu úradu sa pri určení výšky obratu v prevažnej väčšine vychádza z uzavretého účtovného obdobia predchádzajúceho vzniku koncentrácie, pričom pojem "uzavreté" účtovné obdobie bol pred novelou zákona z roku 2014 priamo obsiahnutý aj v zákone. Poslednou novelou došlo k vypusteniu pojmu "uzavreté" účtovné obdobie, čo však v prevažnej väčšine nebude mať vplyv na postup úradu, nakoľko úrad vychádza z čo najrelevantnejších údajov, a to tak vo vzťahu k časovému aspektu (obdobie čo najbližšie koncentrácii), ako aj dôveryhodnosti údajov (overenie účtovnej závierky audítorom). Odstránením pojmu "uzavreté" účtovné obdobie sa však otvoril priestor na pokrytie situácií, kedy je na účely posúdenia splnenia obratových kritérií relevantné vychádzať z iného, ako uzavretého účtovného obdobia, nakoľko toto vernejšie zobrazuje ekonomickú realitu. Pôjde napríklad o prípady koncentrácií, kedy k transakcii dochádza v prvých mesiacoch účtovného roka, pričom predchádzajúce účtovné obdobie ešte nie je uzavreté (napríklad spoločnosť nemá ešte k dispozícii auditovanú účtovnú závierku), avšak sú k dispozícii hodnoverné účtovné údaje. Rovnaký mechanizmus zohľadňuje aj Európska komisia.
 
Obrat sa priraďuje účastníkom koncentrácie, t.j. je nevyhnutné správne určiť účastníkov koncentrácie, pričom s cieľom napomôcť podnikateľom správne určiť účastníkov koncentrácie, je možné uskutočniť s úradom prednotifikačné kontakty v súlade s Usmernením úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií zverejneným na webovej stránke úradu.
 
Ods. 2
Pojem obrat je pre účely zákona definovaný v § 3 ods. 5 zákona. Pre naplnenie obratových kritérií je dôležitý pojem celkový obrat, ktorý zahŕňa nielen individuálny obrat jednotlivého podnikateľa vymedzený v súlade s § 3 ods.5 zákona, ale odráža silu skupiny podnikateľov identifikovanej podľa § 10 ods. 2 zákona, do ktorej podnikateľ patrí. Výpočet celkového obratu je upravený v § 10 ods. 2 až 6 zákona a k metodike výpočtu celkových obratov účastníkov koncentrácie je na webovej stránke úradu zverejnené Usmernenie úradu k výpočtu obratu.
 
 
Ods. 3
Z celkového obratu podnikateľa sú vylúčené tzv. vnútroskupinové transakcie, nakoľko nemá ekonomický zmysel zahŕňať do ekonomickej sily podnikateľa obrat viažucisa na tovary a služby, ktoré nie sú umiestňované na trhu, ale len v rámci ekonomickej skupiny. Do celkového obratu podnikateľa sú zahŕňané iba transakcie podnikateľa s tretími stranami.
Rovnako odsek ustanovuje ďalšie pravidlo, ktoré platí pre prípad, kedy dochádza k nadobudnutiu kontroly. Do úvahy sa berie iba obrat podnikateľa, nad ktorým sa získava kontrola a je teda predmetom koncentrácie (znamená to, že obrat napríklad materskej (predávajúcej) spoločnosti alebo obrat sesterských alebo dcérskych spoločností, ktoré nie sú predmetom transakcie sa do úvahy neberú). Rovnako v prípade koncentrácie spočívajúcej v získaní kontroly len nad časťou podniku, t.j. nad určitými aktívami, je pre zohľadnenie ekonomického rozsahu tejto transakcie potrebné odčleniť obrat, viažuci sa na tú časť podnikateľa, pri ktorej nedochádza k prevodu, t.j. do obratu nadobúdanej spoločnosti sa nezapočíta celý obrat podnikateľa, ale len tá časť, ktorá sa viaže k aktívam, pri ktorých dochádza k prevodu (môže ísť napríklad o podnikateľa vyrábajúceho dva typy výrobkov, pričom predáva len divíziu, ktorá sa venuje jednému z nich, v takom prípade sa započíta len obrat tejto divízie).
 
Ods. 4
V novele zákona z roku 2014 bola zahrnutá do právnej normy úprava spôsobu výpočtu obratu na účely určenia, či koncentrácia podlieha kontrole úradu v prípade účastníkov koncentrácie, ktorí patria do rovnakých ekonomických skupín. Uvedená úprava pokrýva napr. koncentrácie, kedy dochádza k nadobudnutiu kontroly nad určitou časťou ekonomickej skupiny, hoci právne sú nadobúdané spoločnosti samostatné podnikateľské subjekty. Naplnenie obratových kritérií má byť v takomto prípade vyjadrené vo vzťahu k tej časti ekonomickej skupiny, ktorá je ako celok nadobúdaná. Tento princíp platí aj pre koncentráciu, ktorá vzniká zlúčením, resp. splynutím, t.j. aj v prípadoch zlúčenia či splynutia môžu nastať situácie, kedy sú niektoré zo spoločností samostatné podnikateľské subjekty z pohľadu právneho, avšak niektoré z nich sú súčasťou rovnakej ekonomickej skupiny. Naplnenie obratových kritérií je tak vyjadrené vo vzťahu k časti ekonomickej skupiny, ktorá (alebo ktorej časť) sa zlučuje alebo splýva. V takýchto prípadoch sa celkové obraty zistené podľa odseku 2 u tých účastníkov koncentrácie, ktorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny spočítajú, pri zachovaní všetkých pravidiel výpočtu obratu uvedených v ďalších ustanoveniach § 10 zákona. Účelom takejto úpravy je snaha zachytiť transakciu spôsobom odrážajúcim ekonomickú realitu.
To, či podnikatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad posudzuje na základe vzťahov kontroly, či už priamej alebo nepriamej podľa § 9 ods. 4 zákona.
  
Ods. 5
V praxi môže dochádzať k „menším“ koncentráciám medzi tými istými podnikateľmi, resp. Podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín, ktoré vzaté do úvahy jednotlivo, z hľadiska obratu nepodliehajú kontrole úradu. Takýmito postupnými transakciami však môžu dosiahnuť podnikatelia aj významnejší zásah do trhovej štruktúry, ktorý je potrebné monitorovať a zachytiť pod kontrolu úradu. Z tohto dôvodu zákon zakotvuje pravidlá posudzovania určitých koncentrácií ako jednej koncentrácie, a to za nasledovných podmienok:
1. musí ísť o koncentrácie uskutočnené vo vymedzenom období dvoch rokov
2. účastníkmi transakcií sú tí istí podnikatelia, resp. podnikatelia z rovnakých ekonomických skupín. (Novela z roku 2014 rozšírila pôvodnú úpravu aj na podnikateľov patriacich do rovnakých ekonomických skupín)
3. ak sa berú do úvahy obraty účastníkov všetkých transakcií, koncentrácie spoločne podliehajú kontrole úradu.
Za deň vzniku sa tu považuje deň vzniku poslednej koncentrácie. Je možné, že jednotlivé skoršie transakcie, ktoré samostatne nepodliehali kontrole úradu, boli už ich účastníkmi implementované.  V takomto prípade nie je možné až do okamihu, kedy na vznikne posledná z transakcií, ktorá už na základe vyššie uvedených pravidiel zakladá kontrolu úradu, uplatniť na skoršie transakcie zákaz implementácie koncentrácie obsiahnutý v § 10 ods. 7 zákona.
  
Ods. 6
Osobitne je v zákone upravený aj spôsob výpočtu obratu v prípade, že účastníci koncentrácie majú spoločnú kontrolu nad určitým podnikateľom,. Odsek ustanovuje jednak odrátanie interného obratu, ktorý vznikol medzi účastníkmi koncentrácie (resp. nimi prepojenými podnikateľmi v zmysle § 10 ods. 2) a takýmto spoločným podnikom, nakoľko rovnako ako v prípade ods. 3 ide o obrat z tovarov a služieb, ktorý sa vo vlastnom zmysle slova realizuje v rámci danej ekonomickej skupiny a nedostáva sa na trh. Ostatný obrat spoločného podniku (po odrátaní interného obratu) sa rovnomerne rozdelí do obratov jednotlivých účastníkov koncentrácie, ktorí spoločnú kontrolu vykonávajú. Analogicky v prípade, ak je účastníkom koncentrácie len jeden z viacerých spoločne kontrolujúcich podnikateľov, možno k jeho obratu prirátať len zodpovedajúcu časť obratu spoločného podniku, ktorý kontroluje spolu s inými podnikateľmi, ktorí sa transakcie nezúčastňujú.
  
Ods. 7
K vzniknutej koncentrácii sa viaže oznamovacia povinnosť podnikateľov. Pôvodné vymedzenie lehoty na oznámenie koncentrácie počtom dní bolo novelou z roka 2009 nahradené stanovením povinnosti oznámiť koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu predtým, ako sú vykonávané práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po skutočnosti, na základe ktorej došlo ku vzniku koncentrácie alebo na základe ktorej došlo k povinnosti úradu konať vo veci danej koncentrácie. Takéto nastavenie právnej úpravy korešponduje s európskou legislatívou. Posudzovanie koncentrácie je možné aj na základe jej postúpenia zo strany Európskej komisie. Bližšie podrobnosti k postúpeniu veci stanovuje Nariadenie komisie č. 139/2004 a súvisiace Oznámenie komisie.
 
Zmyslom kontroly koncentrácií je posúdiť spájanie podnikateľov z pohľadu možných dopadov na hospodársku súťaž skôr, ako sa koncentrácia začne uskutočňovať, a teda ovplyvňovať podmienky na trhoch. Je na koncentrujúcich sa subjektoch, ako si načasujú transakciu, z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže je podstatné naviazanie posúdenia koncentrácie na zákaz implementácie koncentrácie, a nie na okamih vzniku koncentrácie.
  
Ods. 8

Vzhľadom na rôznosť foriem koncentrácie je v príslušnom ustanovení vymedzené, na ktorý subjekt sa vo vzťahu k danému typu koncentrácie viaže notifikačná povinnosť. Oznamovateľ, resp. oznamovatelia sú následne i účastníkmi správneho konania vo veci danej koncentrácie. Ide o pojem užší ako pojem účastník koncentrácie, oznamovacia povinnosť sa často viaže len na jedného z viacerých účastníkov koncentrácie (napríklad len nadobúdateľ kontroly v prípade koncentrácie vzniknutej získaním kontroly).
  
Ods. 9
Vzhľadom na charakter konania o koncentrácii, kedy je potrebné v pomerne krátkom čase správne posúdiť dopad koncentrácie na trhy, sú podnikatelia povinní v oznámení koncentrácie predložiť pomerne podrobné informácie a podkladové materiály. Zákon preto stanovuje povinnosť predložiť oznámenie koncentrácie so všetkými náležitosťami, ktoré sú podrobne vymedzené vo vykonávacom predpise.
 
Oznámenie koncentrácie sa počnúc novelou z roku 2014 predkladá na stanovených formulároch  ktorých vzory sú uvedené v prílohách 1 alebo 2 Vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie z 13. Júna 2014
(ďalej len „Vyhláška o náležitostiach oznámenia koncentrácie“).
Vzhľadom na to, že v záujme úradu, ako aj podnikateľov je predkladanie len nevyhnutného rozsahu podkladov a informácií, ktoré umožňujú kvalifikovane posúdiť konkrétnu koncentráciu, v zmysle § 10 ods. 9 zákona môže podnikateľ požiadať o zúženie rozsahu podkladov a informácií požadovaných uvedenou vyhláškou, a to pokiaľ ide o náležitosti predkladané podľa formulára 1 alebo 2. Takúto žiadosť musí podnikateľ odôvodniť, dôvodom môže byť, že určité podklady nemá k dispozícii alebo že podľa neho nie sú relevantné z pohľadu danej transakcie. Úrad takúto žiadosť zváži a rozhodne, či podnikateľovi vyhovie.
V § 1 ods. 2 Vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie sú vymedzené aj prípady, ktoré priamo odôvodňujú predloženie oznámenia koncentrácie v určitom konkrétne stanovenom zúženom rozsahu s náležitosťami podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l). V takýchto prípadoch sa oznámenie koncentrácie predkladá ako zjednodušené na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie. Ide o prípady, kedy možno z charakteru koncentrácie usúdiť, že takúto koncentráciu je postačujúce posúdiť v zjednodušenom režime, nakoľko sa nepredpokladá existencia súťažných obáv. Predloženie oznámenia koncentrácie podľa prílohy č. 2 Vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie, a teda naplnenie aspoň jedného z kritérií podľa § 1 ods. 2 predmetnej vyhlášky, musí oznamovateľ odôvodniť.
 
V rámci posudzovania, či koncentrácia patrí do jednej z kategórií stanovených v § 1 ods. 2 Vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie, ako aj v prípade, ak podnikatelia požadujú zúženie rozsahu požadovaných podkladov , môžu podnikatelia využiť prednotifikačné kontakty a výrazne tým prispieť k zvýšeniu efektivity procesu schvaľovania koncentrácií.
  
Ods. 10
Novelou zákona z roku 2009 bola zavedená možnosť oznámiť koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu už v štádiu zámeru. Účelom takejto právnej úpravy bolo umožniť podnikateľom pokryť situácie, kedy už podnikatelia majú dostatočne konkrétny plán transakcie, ktorý vedia preukázať úradu, a výsledkom ktorého bude koncentrácia podliehajúca kontrole úradu. Využitím tejto možnosti podnikatelia môžu skrátiť dobu, počas ktorej bude platiť zákaz implementovať koncentráciu, prípadne získať súhlas úradu už pred vznikom samotnej koncentrácie, a teda možnosť uskutočňovať práva a povinnosti z koncentrácie hneď od jej vzniku. Úrad v rámci posudzovania transakcie ako zámeru koncentrácie zvažuje, či je návrh transakcie dostatočne zrejmý, a záväzný v záujme právnej istoty a hospodárnosti. Je nevyhnutné,  aby bola oznámená tak, aby bolo možné v rozhodnutí jasne koncentráciu pomenovať aby sa úrad nezaoberal akýmkoľvek nezáväzným postupom podnikateľov, ktorý si títo následne zmenia.
 
Ods. 11
Na koncentrácie, ktoré podliehajú kontrole úradu, sa zo zákona vzťahuje suspenzia koncentrácie, teda zákaz podnikateľom realizovať akékoľvek práva a povinnosti a uskutočňovať akékoľvek právne úkony vyplývajúce z koncentrácie predtým, ako úrad takéto spojenie povolí právoplatným rozhodnutím. Takéto nastavenie vzťahov je nevyhnutné vzhľadom na charakter konania o koncentráciách, ktoré sú posudzované ex ante, s cieľom zabrániť takým spájaniam podnikateľov, ktoré by mohli poškodiť štruktúru trhu. V prípade, že by neexistoval zákaz implementovať koncentráciu pred jej schválením, mohlo by dôjsť k zmenám, ktoré by v prípade zakázanej koncentrácie nebolo možné zvrátiť, a teda by mohlo dôjsť k poškodeniu hospodárskej súťaže napriek neskoršiemu zákazu koncentrácie. Porušenie zákazu implementácie úrad trestá sankciou podľa § 38 ods. 1 zákona-
 
 
Ods. 12 a 13
V týchto ustanoveniach zákon identifikuje  typy transakcií, na ktoré sa suspenzia koncentrácie podľa predchádzajúceho odseku nevzťahuje. Dôvodom takejto úpravy bola skutočnosť, že niektoré typy transakcií podliehajú postupom, a právnym úpravám, v zmysle ktorých by už základné kroky v transakcii bez takejto zákonnej výnimky viedli k porušeniu suspenzie koncentrácie. V zmysle uvedeného by teda podnikatelia alebo takéto transakcie neuskutočňovali, alebo by ich uskutočňovaním porušovali zákon. Avšak aj zákonná výnimka sa môže aplikovať iba v prípade, že podnikateľ nadobúdajúci kontrolu neuplatňuje svoje hlasovacie práva vzniknuté mu koncentráciou, teda neovplyvňuje správanie nadobúdaného subjektu. Taktiež je podmienkou zákonnej výnimky bezodkladné oznámenie koncentrácie.
 
Ods. 14
Pri koncentrácii, ktorá podlieha kontrole úradu, podnikatelia nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej (tzv. „suspenzia koncentrácie“). Zákon však umožňuje vo výnimočných situáciách, a ak sú na to vážne dôvody, udeliť výnimku z tohto zákazu. Inštitút výnimky však v žiadnom prípade nemožno vnímať ako de facto náhradu rozhodnutia vo veci samej, ale ako inštitút použiteľný vo výnimočných prípadoch a to na čiastkový, nevyhnutný, neodkladný úkon, , ak účastník konania zároveň uvedie vážne dôvody a v tejto súvislosti aspekt urgentnosti – neodkladnosti, zdôvodní potrebu udelenia výnimky, rozsah, v akom o výnimku žiada,predloží aj podklady potrebné pre rozhodnutie o výnimke a zároveň nepôjde o koncentráciu, ktorá by mala potenciál vážneho ohrozenia súťaže. Vážnosť dôvodov úrad posudzuje vo vzťahu k úkonu, resp. úkonom, pre ktoré podnikateľ o výnimku žiada. Takýmto dôvodom môže byť  bezprostredne hroziaca neodvrátiteľná škoda, ktorá by podnikateľovi vznikla, ak by daný úkon nevykonal už v čase pred rozhodnutím o koncentrácii, napríklad bezprostredne hroziaci finančný kolaps alebo nevyhnutnosť uzavretia sezónnych zmlúv s dodávateľmi/odberateľmi, ak typickým znakom daného odvetvia je sezónnosť alebo nemožnosť plnohodnotnej účasti v tendri o nadobudnutie podnikateľa. Podklady, ktoré podnikateľ predloží zároveň majú slúžiť na to, aby úradu vyvrátili možnosť existencie súťažných obáv. Úrad neudelí výnimku, ak je predpoklad existencie súťažných obáv, takýto postup by nebol zlučiteľný s princípom existencie zákazu suspenzie.
 
Zákon upravuje moment začiatku plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti o výnimku zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie. Do novely z roku 2014 plynula lehota na vydanie rozhodnutia až od momentu úplného oznámenia koncentrácie. Novela upravuje začiatok jej plynutia na moment doručenia návrhu a zároveň dochádza k skráteniu tejto lehoty vzhľadom na charakter tohto inštitútu na rozhodnutie o výnimke z 25 pracovných dní na 20 pracovných dní, ide o zmenu v prospech podnikateľov.
V prípade, že úrad v záujme posúdenia opodstatnenosti výnimky, ako aj jej vplyvu na efektívnu súťaž potrebuje ďalšie podklady, môže navrhovateľa požiadať o ich doplnenie, pričom v takomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty od odoslania žiadosti do predloženia podkladov. V záujme zabrániť ohrozeniu súťaže môže úrad viazať udelenie výnimky na podmienky a povinnosti 

Dôvodová správa

K zákonu č. 136/2001
 
K § 10
Ustanovením odseku 1 sa navrhujú kritériá, po splnení ktorých koncentrácia podlieha kontrole úradu. Kritéria boli zvýšené oproti platnému právnemu stavu s cieľom posudzovať iba koncentrácie s podstatným vplyvom na hospodársku súťaž v rámci príslušných relevantných trhov. Základným kritériom je dosiahnutie spoločného obratu účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie vo výške 500 miliónov Sk, pričom súčasne ak aspoň 2 z účastníkov koncentrácie za predchádzajúce účtovné obdobie dosiahli obrat 150 miliónov Sk. Podporným kritériom v prípade, ak nebolo splnené základné kritérium, je dosiahnutie spoločného podielu vo výške presahujúcej 25% celkového podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej republike. Uvedené kritérium je splnené aj vtedy, ak tento percentuálny podiel spĺňa aspoň jeden z účastníkov koncentrácie. Uvedené zabezpečuje, aby úrad mohol posudzovať aj koncentrácie vertikálneho alebo konglomerátneho charakteru (t.j. situácie, keď účastníci koncentrácie nepôsobia na rovnakých relevantných trhoch).
 
Odsek 2 špecifikuje výpočet spoločného obratu alebo spoločného podielu účastníkov koncentrácie. Ukazovateľ "obrat" podľa odseku 3 predstavuje súčet príjmov alebo tržieb a výnosov z predaja tovaru, ku ktorým sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi, ak táto finančná pomoc priamo súvisí s predajom tovaru tohto podnikateľa, a preto sa odrazí v cene tovaru. Odseky 4 a 5 obsahujú definíciu poskytovateľa finančnej pomoci a definíciu finančnej pomoci. Finančnú pomoc poskytnutú podnikateľovi zákon vymedzuje na základe piatich kritérií, ktoré musia byť splnené kumulatívne:
- do úvahy sa berie iba peňažná pomoc,
- peňažná pomoc bola poskytnutá poskytovateľom, vymedzeným v odseku 4 návrhu zákona,
- peňažná pomoc sa týka predmetu činnosti, ktorý podnikateľ vykonáva,
- samotný podnikateľ je prijímateľom tejto pomoci, peňažná pomoc, ktorá súvisí s predajom tovaru (t. j. výrobkov, výkonov, prác a služieb) tohto podnikateľa a odrazí sa v cene jeho tovaru.
 
Finančnou pomocou sa chápe peňažná pomoc a nechápe sa ňou napr. pomoc vo forme daňových úľav alebo štátnych záruk na bankový úver.
 
Keďže obrat by mal čo najpresnejšie odrážať ekonomickú silu podnikateľa ako účastníka koncentrácie, zahŕňa podľa odseku 6 iba jeho transakcie, ktoré realizuje s tretími stranami a preto sa do úvahy neberie obrat realizovaný s podnikateľmi patriacimi do jednej ekonomickej skupiny. (Keďže spoločný obrat účastníkov koncentrácie by mal zahŕňať iba reálne ekonomické zdroje, ktoré sú predmetom koncentrácie, je nevyhnutné aby sa od spoločného obratu odpočítal tzv. vnútroskupinový obrat.). Za podnikateľov, ktorí patria do jednej ekonomickej skupiny, sa považujú podnikatelia medzi ktorými existuje vzťah kontroly definovanej v § 9 ods. 4.
 
Prvá veta ustanovenia odseku 7 bližšie špecifikuje situácie, kedy sa nadobúdateľ ako jeden z účastníkov koncentrácie koncentruje s podnikateľom patriacim do jednej ekonomickej skupiny alebo s časťou podnikateľa. Keďže vplyv takejto koncentrácie na hospodársku súťaž v rámci príslušných relevantných trhov bude závisieť iba od kombinácie ekonomických a finančných zdrojov, ktoré sú predmetom prevodu vlastníctva, zohľadňuje sa obrat iba tých častí podniku, ktoré sú predmetom koncentrácie. Nakoľko v niektorých prípadoch bolo etapovité uskutočnenie koncentrácií motivované snahou podnikateľov vyhnúť sa limitom pre povinné oznámenie koncentrácie, druhá veta predmetného ustanovenia konkretizuje posudzovanie po sebe nasledujúcich transakcií medzi tými istými podnikateľmi, ktoré sa uskutočnili v časovom horizonte dvoch rokov. Pokiaľ v danom časovom horizonte dochádza k postupnému získavaniu kontroly nad podnikateľom alebo nad časťou podnikateľa, takéto operácie sa považujú za jednu koncentráciu a spadajú pod oznamovaciu povinnosť, akonáhle kumulatívne dosiahnu prahy podľa § 10 ods. 1. Ako príklad možno uviesť situáciu, kedy podnikateľ A koncentruje s časťou podniku podnikateľa B, pričom pôjde o koncentráciu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1, ktorá však vzhľadom na nedosiahnutie limitov ustanovených v § 10 ods. 1 nebude podliehať kontrole úradu. Ak do dvoch rokov od tejto koncentrácie podnikateľ A koncentruje s inou časťou podniku podnikateľa B, uvedené dve koncentrácie sa budú považovať za jednu koncentráciu, ku ktorej došlo v deň poslednej koncentrácie. Preto v prípade splnenia prahov pre povinné oznámenie koncentrácií musia byť obe koncentrácie oznámené úradu ako jedna koncentrácia a to do 30 dní odo dňa vzniku druhej koncentrácie. Účelom ustanovenia odseku 8 je odstránenie duplicitného započítavania obratov v prípadoch, kedy účastníci koncentrácie spoločne kontrolujú podnikateľa.
 
Ustanovenie odseku 9 stanovuje povinnosť podnikateľov oznámiť koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu, t.j. spĺňa podmienky § 10 ods. 1, do tridsiatich dní odo dňa uzavretia zmluvy, na základe ktorej dochádza ku koncentrácii, oznámenia prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži uskutočnenej podľa Obchodného zákonníka, doručenia rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi alebo odo dňa získania kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou iným prostriedkom. Tridsaťdňová lehota začne plynúť odo dňa, kedy nastala prvá z týchto skutočností. Môže nastať situácia, že napr. jeden podnikateľ kupuje podnik iného podnikateľa, čo sa uskutočňuje na základe zmluvy o prevode podniku, avšak už pred uzavretím samotnej zmluvy kontroluje uvedeného podnikateľa fakticky prostredníctvom personálneho prepojenia medzi týmito podnikateľmi. V takomto prípade teda je potrebné ohlásiť koncentráciu do 30 dní od okamihu, kedy v skutočnosti podnikateľ nadobudol kontrolu nad iným podnikateľom a kedy prostredníctvom konkrétnych osôb, resp. osoby začal uplatňovať svoj rozhodujúci vplyv na činnosť iného podnikateľa a nie až od uzavretia zmluvy o prevode podniku. Rozhodnutím štátneho orgánu sa v uvedenom ustanovení rozumie rozhodnutie zakladateľa o rozdelení, zlúčení alebo splynutí podniku v zmysle § 14 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Deň oznámenia prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži korešponduje s ustanovením § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ustanovenie odseku 10 umožňuje podnikateľom prostredníctvom stanoviska úradu k zámeru koncentrácie lepšiu orientáciu pre ďalšie postupy v zamýšľanej koncentrácii. Stanovisko úradu k zámeru koncentrácie by malo obsahovať konštatovanie, či v posudzovanom prípade došlo ku koncentrácii, či posudzované ekonomické spojenie podnikateľov predstavuje koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu podľa zákona a či takáto koncentrácia vytvára predpoklady pre vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia podnikateľa na relevantnom trhu.
Subjekty, ktoré sú povinné oznámiť koncentráciu úradu v daných konkrétnych prípadoch vzniku koncentrácie, sú priamo vymenované v odseku 11 zákona z dôvodu odstránenia pochybností.
 
Ustanovenie odseku 12 obsahuje náležitosti oznámenia koncentrácie. Na uvedené ustanovenie bude nadväzovať vyhláška, ktorá vymedzí ďalšie podrobnosti týkajúce sa náležitostí oznámenia koncentrácie.
 
Ustanovenie odseku 13 zavádza tzv. suspenziu koncentrácie v zmysle komunitárneho práva. Uvedeným ustanovením sa zakazuje účastníkom koncentrácie realizovať akékoľvek práva a povinnosti a uskutočňovať akékoľvek právne úkony nadväzujúce alebo vyplývajúce z ich zmlúv, resp. z ich ekonomického spojenia uskutočneného inak, ako na základe zmluvy.
 
Ustanovenie odseku 14 identifikuje podnikateľov, na ktorých sa suspenzia koncentrácie podľa predchádzajúceho odseku nevzťahuje. Ide o ochranu práv vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže, ak vykonáva práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o nej za účelom udržania plnej hodnoty investícií alebo na základe výnimky udelenej úradom.
Úrad na požiadanie podnikateľa vydá rozhodnutie o derogácii suspenzie koncentrácie. Urobí tak iba vtedy, keď pre to existujú vážne dôvody a môže súčasne uložiť žiadateľovi aj podmienky. Ustanovenie odseku 16 upravuje režim pre transakcie s cennými papermi, v zmysle ktorého sa na tieto transakcie nevzťahuje tzv. suspenzia koncentrácie, ani ďalšie nadväzujúce ustanovenia odseku 14 a 15. Takáto výnimka zo suspenzie koncentrácie na predmetné transakcie je však zo zákona možná iba za predpokladu, že nadobúdatelia týchto cenných papierov v okamihu ich nadobudnutia nevedeli alebo nemohli vedieť, že tieto predstavujú získanie kontroly nad iným podnikateľom a teda vznik koncentrácie podľa § 9 odsek 1.
 
K zákonu č.465/2002
 
K §10 ods.1
V § 10 ods. 1 písm. a) sa zvyšuje hranica pre obrat určujúca, či koncentrácia podlieha kontrole Protimonopolného úradu SR. Už pri tvorbe platného zákona č. 136/2001 Z.z. sa uvažovalo s vyššími hodnotami pre kritérium obratu. Nakoniec diskusia bola ustálená na hodnotách, ktoré sú obsiahnuté v platnom zákone. Avšak takmer ročná aplikácia nového zákona č. 136/2001 Z.z. predsa len ukázala, že predmetnú hranicu je potrebné zvýšiť v záujme čo najmenej sa zaoberať ekonomickými spojeniami bez vážneho dopadu na trh. Prax ukázala, že koncentrácie spĺňajúce dnešné kritéria pre obrat pre kontrolu koncentrácií Protimonopolným úradom SR sú stále málo významné s ohľadom na ich dopad na štruktúru trhu.
 
K § 10 ods. 9 (ods. 7 v súčasnom znení zákona)
V ustanovení § 10 ods. 9 je upravené, v akej lehote a od akej skutočnosti má byť oznámená koncentrácia úradu. V tomto ustanovení došlo k preformulovaniu, nakoľko súčasné znenie zákona nepokrýva všetky situácie, keď dôjde k vzniku koncentrácie.
 
 
K zákonu č. 204/2004
 
K§ 10 ods.1
Nanovo sa upravujú kritéria určujúce či koncentrácia podlieha kontrole úradu. Vypúšťa sa kritérium podielu na relevantnom trhu. Kritérium obratové umožní podnikateľovi jednoznačne si posúdiť či je povinný svoju transakciu predložiť na schválenie úradu. Pre určenie podielu na trhu je potrebné zadefinovať predovšetkým relevantný trh, čo je rizikové, keďže podnikateľ pri nesprávnom zadefinovaní relevantného trhu následne môže nesprávne posúdiť aj svoju povinnosť notifikovať transakciu úradu. Rovnako komunitárne právo používa iba kritérium obratu. Súčasne sa zvyšujú obraty, ktoré musia byť dosiahnuté, aby koncentrácia podliehala kontrole úradu, čo úradu umožní sústrediť sa iba na tie najzávažnejšie ekonomické spojenia podnikateľov. Zadefinováva sa pojem celkový obrat účastníka koncentrácie. Celkové spresnenie pojmológie v tomto ustanovení má vylúčiť pochybnosti o aký obrat podnikateľa ide.
Návrh rozlišuje medzi celkovým obratom dosiahnutým iba v Slovenskej republike a celosvetovým celkovým obratom. Celosvetový celkový obrat je celkový obrat podľa odseku 2 dosiahnutý v rámci celého sveta.
Novokoncipovanými notifikačnými kritériami je zároveň splnená požiadavka zapracovania tzv. local nexus, na základe ktorého bude možné jednoznačne určiť, či koncentrácie vzniknuté v zahraničí podliehajú kontrole úradu, čím sa odstráni nejednoznačnosť výkladu § 2 ods. 4 (nové znenie) v prípadoch koncentrácií vzniknutých v zahraničí.
 
K §10 ods.9 (ods. 7 v súčasnom znení zákona)
Sprehľadňuje sa znenie § 10 ods. 9. Súčasne sa dopĺňa o ďalšiu skutočnosť, od ktorej plynie lehota na oznámenie koncentrácie a to prípad, keď podnikateľ oznámil koncentráciu komisii, ktorá však oznámila podnikateľovi, že vo veci nebude konať a koncentráciu bude posudzovať úrad. V takomto prípade je podnikateľ povinný koncentráciu v lehote 30 pracovných dní oznámiť úradu.
 
K § 10 ods. 13 (ods. 9 v súčasnom znení zákona)
Navrhovaná zmena v odseku 13 súvisí s bodom 38, ktorým sa zrušuje zjednodušené konanie pri posudzovaní koncentrácií. Vzhľadom na uvedené sa umožňuje, aby podnikateľ mohol žiadať o zúženie rozsahu podkladov, ktoré je povinný predložiť v súvislosti s oznamovaním koncentrácie. Ak však úrad povolí predloženie zúženého rozsahu podkladov a v priebehu konania zistí, že na posúdenie koncentrácie to nie je postačujúce, vyzve podnikateľa na doplnenie potrebných podkladov podľa odseku 12. Počas lehoty určenej na doplnenie týchto podkladov lehota na vydanie rozhodnutia neplynie.
 
K § 10 ods. 16 (ods. 14 v súčasnom znení zákona)
Navrhovaným ustanovením odseku 15 sa vypúšťa časť textu, ktorý je obsiahnutý v súčasnom odseku 14, nakoľko uvedenú situáciu je možné riešiť podľa nového znenia § 10 ods. 16 zákona Zosúlaďuje sa odkaz v texte ustanovenia s novooznačenými ustanoveniami.
V súvislosti s § 10 odsekom 16, ktorý sa po vecnej stránke nemení v porovnaní so súčasnou právnou úpravou, ale vzhľadom na určité nejasnosti s ohľadom na pojem vážne dôvody sa spresňuje, že za vážne dôvody na udelenie výnimky možno považovať najmä tie situácie, kedy sa nadobúdaný podnikateľ nachádza v konkurze alebo taký stav bezprostredne hrozí v prípade, že úrad nepovolí výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona. Ide o situácie keď je ohrozená samotná existencia nadobúdaného podnikateľa keby sa neumožnil vstup iného investora bezprostredne po vzniku koncentrácie, hrozí strata domácich alebo zahraničných trhov, strata licencie nevyhnutnej na výkon podnikateľskej činnosti nadobúdaného podnikateľa alebo ukončenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi. Umožnením realizácie práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie však nemôže dôjsť k ohrozeniu efektívnej súťaže.
 
K zákonu č. 165/2009
 
K§ 10 ods.1
 
K bodu 4 a 5
Uvedeným ustanovením sa navrhuje nová výška obratov, ktoré musia účastníci koncentrácie dosiahnuť, aby ekonomická transakcia podliehala kontrole úradu. Úprava obratových kritérií zohľadňuje dynamiku obratov za sledované obdobie v jednotlivých sektoroch.
 
K§ 10 ods.9 a 10
 
K bodu 6
Predmetným návrhom (ods. 9) sa ruší 30 dňová lehota na podanie oznámenia koncentrácie. Podnikateľom sa stanovuje povinnosť oznámiť koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu predtým, ako sú vykonávané práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie a po skutočnosti, na základe ktorej došlo ku vzniku koncentrácie a ktorá predstavuje titul vzniku koncentrácie. Navrhované znenie korešponduje so znením Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách). Zavádza sa tiež povinnosť oznámiť koncentráciu po oznámení ponuky na prevzatie. Návrh (ods. 10) nastavuje možnosť oznámiť koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu aj pred uzavretím zmluvy, alebo predtým, ako nastane iná skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku, za predpokladu, že zrejmým výsledkom takejto aktivity bude koncentrácia. Toto ustanovenie môžu využiť podnikatelia, ktorí už majú navrhnutý presný plán transakcie. Takéto oznámenie koncentrácie však musí podľa odseku 10 obsahovať odôvodnenie a písomné podklady osvedčujúce skutočnosti podstatné pre koncentráciu, ktorými podnikatelia ubezpečia úrad o svojom spoločnom zámere uskutočniť navrhovanú koncentráciu a ktorými preukážu úradu, že ich plán navrhovanej koncentrácie je dostatočne konkrétny, pričom výsledkom tohto zámeru bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu. Týmto ustanovením sa nahrádza doterajšie ustanovenie § 10 ods. 10 zákona, na základe ktorého mohli podnikatelia požiadať úrad o stanovisko k zámeru koncentrácie, a to z dôvodu jeho neúčelnosti.
 
K bodu 7
Predmetným ustanovením sa v nadväznosti na navrhované znenie § 10 odsek 9 písm. d) upravuje okruh subjektov povinných podávať oznámenia koncentrácie.
 
K bodu 8
Cieľom predmetného návrhu je v nadväznosti na navrhované znenie § 10 odsek 10 rozšíriť povinnosť podávania oznámenia v predpísanom rozsahu aj na prípady oznamovania zámeru koncentrácie. 
 
K § 10 ods.13
 
K bodu 9
Predmetným návrhom sa stanovuje zákonná výnimka zo všeobecného zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie pre dané typy koncentrácií a zároveň sa stanovujú podmienky pre uplatnenie tejto výnimky, pričom tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. Ide jednak o podmienku, že táto koncentrácia bude bezodkladne oznámená úradu a jednak, že podnikateľ nebude do právoplatného rozhodnutia o tejto koncentrácii vykonávať hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi, pokiaľ tak nerobí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 17.
V prípade, ak nebudú podmienky kumulatívne splnené (napr. podnikateľ začne vykonávať hlasovacie práva k predmetným akciám), výnimka od začiatku zaniká. Navrhované znenie korešponduje so znením Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách).
 
K zákonu č. 387/2011
 
K § 10 ods. 1
 
K bodu 3
Upravujú sa novým spôsobom kritériá určujúce, či koncentrácia podlieha kontrole úradu.
Novo nastavené notifikačné kritériá zohľadňujú novým spôsobom vzťah k domácemu trhu tzv. local nexus. Podľa § 10 ods. 1 písm. a) sa aj spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie aj celkový obrat aspoň dvoch účastníkov koncentrácie viaže na obrat dosiahnutý v Slovenskej republike a podľa § 10 ods. 1 písm. b) sa v závislosti od typu koncentrácie určuje subjekt, ktorý musí dosiahnuť celkový obrat v Slovenskej republike, pričom druhý účastník koncentrácie musí dosiahnuť celkový celosvetový obrat v stanovenej výške. Výrazným spôsobom sa mení posudzovanie akvizícií, kde podľa nového znenia musí obrat v Slovenskej republike dosiahnuť nadobúdaná spoločnosť. Dochádza tak k eliminácii povinného oznamovania prípadov, v ktorých spĺňala nadobúdaná spoločnosť iba kritérium celosvetového obratu, a teda nemala významnú účasť na hospodárskej súťaži na tuzemskom trhu.
 
Cieľom nového nastavenia notifikačných kritérií je umožniť úradu, aby sa sústredil iba na tie najzávažnejšie ekonomické spojenia podnikateľov a aby sa znížil počet povinne oznamovaných koncentrácií, u ktorých ani potenciálne nehrozí, že by viedli k narušeniu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike.
Pri nastavovaní notifikačných kritérií úrad zohľadňoval princípy ICN, veľkosť jednotlivých odvetví, výšku tržieb, ktorú dosiahli spoločnosti v týchto odvetviach, minulé skúsenosti ako aj porovnanie s notifikačnými kritériami v krajinách, ktoré majú výšku HDP podobnú ako Slovenská republika.
 

K § 10 ods. ods. 17 (súčasný ods. 14)
 
K bodu 5
Navrhuje sa skrátenie lehoty v porovnaní s platným znením pre vydanie rozhodnutia o výnimke zo zákazu a to na maximálne 25 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu
 
K zákonu č. 151/2014
 
K § 10 ods. 1
K bodu 29
Bol vypustený pojem „uzavreté“ pokiaľ ide o účtovné obdobie, ktoré je rozhodujúce pre určenie, či koncentrácia podlieha kontrole úradu a to z dôvodu, že pojem „uzavreté účtovné obdobie“ nie je definovaný v žiadnom z osobitných predpisov, ako aj vzhľadom na to, že v určitých špecifických prípadoch bude úrad vychádzať z neuzavretého účtovného obdobia. Naďalej platí, že pre posúdenie koncentrácie úrad vychádza z najpresnejších a najspoľahlivejších dostupných číselných údajov. Vo všeobecnosti bude úrad využívať účtovné závierky, ktoré sa týkajú najbližšieho účtovného roka k dátumu koncentrácie, a ktoré sú overené audítorom, pokiaľ sa ich overenie podľa osobitných predpisov vyžaduje. Toto vypustenie zároveň umožní úradu zohľadniť aj trvalé zmeny ekonomickej reality účastníkov koncentrácie, napríklad nadobudnutia alebo odpredajov, ktoré nie sú alebo nie sú úplne premietnuté v účtovnej závierke overenej audítorom. Rovnako umožní úradu v špecifických prípadoch zobrať do úvahy aj údaje z účtovnej závierky, ktorá ešte nebola overená audítorom, ak ku koncentrácii došlo v prvých mesiacoch roka a auditovaná účtovná závierka ešte nie je k dispozícii, ak najmä medzi poslednou auditovanou účtovnou závierkou a účtovnou závierkou za posledný rok sú významné rozdiely. Uvedené je nevyhnutné pre identifikáciu zdrojov, ktoré sa koncentrujú a lepšie vyjadruje ekonomickú silu (reálnu a aktuálnu) účastníkov koncentrácie. Rovnaký mechanizmus zohľadňuje aj Európska Komisia.
 
K bodu 30
Vykonávajú sa legislatívno-technické zmeny v nadväznosti na zmeny v § 9 spočívajúce vo vypustení slov „časť podniku podnikateľa“.
V ustanovení ods. 1 písm. b) bod 2 - boli zároveň vložené slová „aspoň jedným“ účastníkom koncentrácie a „ktorýmkoľvek“ ďalším účastníkom koncentrácie. Uvedené zmeny sú spresňujúceho charakteru v súlade s doterajšou praxou, ktoré výstižnejšie odrážajú zmysel daného ustanovenia. Splnenie obratových kritérií podľa tohto bodu je dané v súlade s doterajším výkladom a praxou úradu vždy, ak ktorýkoľvek z nadobúdaných subjektov dosiahol obrat 14 000 000 eur a ktorýkoľvek ďalší účastník koncentrácie – pričom nemusí isť len o nadobúdateľa kontroly, ale aj o ktoréhokoľvek z ďalších nadobúdaných subjektov, dosiahol obrat 46 000 000 eur.
 
K§ 10 ods. 2 -14
 
K bodu 31 a 32
Pre lepšiu prehľadnosť a vykonanie viacerých zmien sa v § 10 odseky 2 až 14 nahrádzajú novým znením.
 
V odseku 2 bolo potrebné vykonať legislatívno-technické zmeny v nadväznosti na zmeny v § 9 spočívajúce vo vypustení slov „časť podniku podnikateľa“.
Pôvodné ustanovenia o definovaní pojmu obrat, finančná pomoc a poskytovateľ finančnej pomoci boli presunuté do § 3.
 
V záujme bližšieho zosúladenia právnych úprav Európskej únie a konvergencie, v súlade s princípmi výpočtu obratu, ktorý uplatňuje Európska komisia, ustanovenie odseku 4 upravuje spôsob výpočtu obratu na účely určenia, či koncentrácia podlieha kontrole úradu, v prípade účastníkov koncentrácie, ktorí patria do rovnakých ekonomických skupín. V takýchto prípadoch sa celkové obraty zistené podľa odseku 2 u tých účastníkov koncentrácie, ktorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny spočítajú, pri zachovaní všetkých pravidiel výpočtu obratu uvedených v ďalších ustanoveniach § 10.
Ide o prípady, kedy je napríklad nadobúdaná kontrola nad viacerými podnikateľmi, ktorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny. Ide teda o koncentráciu, kde dochádza k nadobudnutiu kontroly nad určitou časťou ekonomickej skupiny, hoci právne sú nadobúdané spoločnosti samostatné podnikateľské subjekty. Naplnenie obratových kritérií má byť v takomto prípade vyjadrené vo vzťahu k tej časti ekonomickej skupiny, ktorá je ako celok nadobúdaná. Tento princíp platí aj pre koncentráciu, ktorá vzniká zlúčením, resp. splynutím, t.j. aj v prípadoch zlúčenia či splynutia môžu nastať situácie, kedy sú niektoré zo spoločností samostatné podnikateľské subjekty z pohľadu právneho, avšak niektoré z nich sú súčasťou rovnakej ekonomickej skupiny. Naplnenie obratových kritérií je tak vyjadrené vo vzťahu k časti ekonomickej skupiny, ktorá (alebo ktorej časť) sa zlučuje alebo splýva.
To, či podnikatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny úradu posudzuje na základe vzťahov kontroly, či už priamej alebo nepriamej podľa § 9 ods. 4.
 
Novým znením odseku 5 sa vykonáva jednak legislatívno-technická zmena a zároveň ide o zavedenie obdobného princípu, ako v prípade zmeny v odseku 4. Účelom je posudzovať ako jednu koncentráciu nielen transakcie, ku ktorým dôjde vo vymedzenom časovom období medzi tými istými podnikateľmi, ale zachytiť všetky transakcie, ku ktorým dôjde vo vymedzenom časovom období, ktoré samostatne nepodliehajú kontrole a sú realizované medzi podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín, t.j. de facto dochádza k ekonomickému spájaniu medzi rovnakými ekonomickými skupinami.
 
 Zároveň sa upravuje, že náležitosti oznámenia koncentrácie budú všetky súčasťou všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá úrad. Už v súčasnosti sú podrobnosti náležitostí oznámenia obsahom vyhlášky. Navrhuje sa, aby boli všetky náležitosti oznámenia koncentrácie, upravené komplexne vo vyhláške úradu.
Ako je to ustanovené aj v platnom znení zákona, oznamovateľ koncentrácie môže požiadať o zúženie rozsahu predkladaných podkladov a súčasne, úrad môže oznamovateľa koncentrácie vyzvať na doplnenie údajov, ak zúžený rozsah podkladov je nepostačujúci na posúdenie koncentrácie.
 
Pri koncentrácii, ktorá podlieha kontrole úradu, podnikatelia nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej (tzv. „suspenzia koncentrácie“). Zákon však umožňuje vo výnimočných situáciách, a ak sú na to vážne dôvody, udeliť výnimku z tohto zákazu. Návrhom zákona sa upravuje moment začiatku plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti o výnimku zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie. Doposiaľ plynula lehota na vydanie rozhodnutia až od momentu úplného oznámenia koncentrácie. Návrh zákona upravuje začiatok jej plynutia na moment doručenia návrhu a zároveň dochádza k skráteniu tejto lehoty vzhľadom na charakter tohto inštitútu na rozhodnutie o výnimke z 25 pracovných dní na 20 pracovných dní, ide o zmenu v prospech podnikateľov.
Inštitút výnimky však v žiadnom prípade nemožno vnímať ako de facto náhradu rozhodnutia vo veci samej, ale ako inštitút použiteľný vo výnimočných prípadoch a to na čiastkový, nevyhnutný, neodkladný úkon, právo alebo povinnosť, ak účastník konania zároveň uvedie vážne dôvody a v tejto súvislosti aspekt urgentnosti – neodkladnosti, zdôvodní potrebu udelenia výnimky, rozsah, v akom o výnimku žiada a zároveň predloží aj podklady potrebné pre rozhodnutie o výnimke. Taktiež z praxe Európskej komisie, ako aj iných národných súťažných orgánov vyplýva, že výnimka sa udeľuje na výkon určitého čiastkového a neodkladného úkonu v prípadoch, kedy nie je identifikovaná možnosť ohrozenia hospodárskej súťaže.
Vážnosť dôvodov úrad posudzuje vo vzťahu k úkonu, resp. úkonom, pre ktoré podnikateľ o výnimku žiada. Takýmto dôvodom je bezprostredne hroziaca neodvrátiteľná škoda, ktorá by podnikateľovi vznikla, ak by daný úkon nevykonal už v čase pred rozhodnutím o koncentrácii, napríklad bezprostredne hrohroziaci finančný kolaps alebo nevyhnutnosť uzavretia sezónnych zmlúv s dodávateľmi/odberateľmi, ak typickým znakom daného odvetvia je sezónnosť alebo nemožnosť plnohodnotnej účasti v tendri o nadobudnutie podnikateľa.
 
K § 10 ods. 15
 
K vypusteniu § 10 ods. 15 zákona sa pristupuje z dôvodu, že výnimka zo zákazu implementácie koncentrácie pre určité transakcie v súvislosti s obchodovaním s cennými papiermi je už obsiahnutá v § 10 ods. 13 zákona, a to pre všetky typy cenných papierov. Z tohto dôvodu sú výnimky v súvislosti s transakciami s cennými papiermi komplexne a dostatočne pokryté týmto ustanovením. Predmetné ustanovenie bolo nadbytočné, nakoľko zákaz implementácie koncentrácie a výnimky z neho sú riešené komplexne v ustanoveniach § 10 ods. 14 až 17 súčasného znenia (odseky 11 až 14 navrhovaného znenia). Predmetné ustanovenie nekorešponduje s úpravou zákazu implementácie koncentrácie tak, ako je riešená v nariadení 139/2004. Zákonná výnimka pre možnosti vykonania určitých právnych úkonov v prípade transakcií s cennými papiermi je vyčerpávajúco riešená v § 10 ods. 13 navrhovaného znenia. Podľa tohto ustanovenia platí, že môžu byť uskutočňované transakcie s cennými papiermi, ktorými sa nadobudne kontrola, t.j. v praxi to predovšetkým znamená, že kupujúci môže skupovať cenné papiere od viacerých predávajúcich bez obmedzenia a vykonávať úkony spojené s prevodom a registráciou cenných papierov a zaplatením kúpnej ceny bez rizika uloženia pokuty zo strany úradu za porušenie zákazu podľa § 10 ods. 14 zákona (aktuálne znenie zákona). Platia pritom dva predpoklady, t.j. bezodkladne potom, čo sa kupujúci dozvie, že získal kontrolu, je povinný koncentráciu oznámiť úradu, pričom cenné papiere môže skupovať bez obmedzenia a vykonávať úkony spojené s prevodom a registráciou cenných papierov a zaplatením kúpnej ceny aj po oznámení koncentrácie, a predmetné transakcie s cennými papiermi nesmú spočívať vo výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi.
Súčasne sa v danom novelizačnom bode vykonáva viacero legislatívno-technických zmien súvisiacich so zmenami v ustanoveniami § 6 a 10.

 

Soft law

Usmernenia a pokyny úradu (soft law)

Usmernenie úradu o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie
Usmernenie úradu o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie
Usmernenie úradu o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie
Usmernenie úradu k výpočtu obratu
Usmernenie úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií


Soft law EK:

Konsolidované oznámenie Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole
koncentrácií medzi podnikmi,  Ú. v. C95 16.04.2008
Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia
Rady (ES) č. 139/2004,  Ú.v. C 366, 14.12.2013, s. 5 
Oznámenie Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami Text s významom pre EHP, Ú.v. C 56, 05.03.2005, s. 2-23
Usmernenie o posudzovaní nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií
medzi spoločnosťami, Ú.v. C 265  18.10.2008
Usmernenia na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi
Podnikmi,  Ú.v. C 31, 05.02.2004, s. 5-18  
Oznámenie Komisie o nápravných opatreniach akceptovateľných v zmysle nariadenia Rady (ES)
č. 139/2004 a nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, Ú.v. C 267, 22.10.2008, s. 1-27
Oznámenie Komisie o obmedzeniach, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú nevyhnutné,
Ú.v. C 56, 05.03.2005, s. 24-31
 

Judikatúra

Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 2015/FK/3/1/003zo dňa 27.01.2015 (k viacerým koncentráciám posúdeným ako jedna koncentrácia - § 10 ods. 5 súčasného znenia zákona)

„...Podľa predložených podkladov a informácií, Prvá koncentrácia, ktorá bola uskutočnená na základe Zmluvy o prevode akcií zo dňa..., z dôvodu, že neboli splnené obratové kritériá podľa § 10 ods. 1 zákona, sama o sebe kontrole úradu nepodliehala. Z dôvodu, že k Druhej koncentrácii došlo na základe zmlúv uzatvorených dňa ... t.j. do dvoch rokov od uskutočnenia Prvej koncentrácie, medzi podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín ako v prípade Prvej koncentrácie a uvedené koncentrácie spoločne napĺňajú obratové kritériá podľa § 10 ods. 1 zákona, posudzuje úrad predmetné koncentrácie v zmysle § 10 ods. 5 zákona ako jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej koncentrácie...“

Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 2009/FH/3/1/053 zo dňa 25.11.2009 (k zámeru koncentrácie - § 10 ods. 10 súčasného znenia zákona)

„...Úrad posudzoval všetky podklady, dokumenty a informácie predložené spoločnosťou ... v Oznámení koncentrácie ako aj v jeho doplneniach a dospel k záveru, že v uvedenom prípade bolo úradu doručené odôvodnenie a písomné podklady osvedčujúce skutočnosti podstatné pre koncentráciu, ktorými spoločnosti ubezpečili úrad o svojom spoločnom zámere uskutočniť navrhovanú koncentráciu a ktorými preukázali úradu, že ich plán navrhovanej koncentrácie je dostatočne konkrétny, pričom výsledkom tohto zámeru bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu...“

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sžhpu/4/2008 zo dňa 25.01.2011 (k zákazu implementácie koncentrácie - § 10 ods.11 súčasného znenia zákona)  

                „... samotné získanie kontrolného balíka je implementáciou spojenia podnikov, hoci hlasovacie práva neboli vykonané.“ (str. 13)
 

Literatúra a články

KALESNÁ, K.-BLAŽO, O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár, 1. Vydanie, C.H. BECK Praha 2012 ISBN: 978-80-7400-257-1
 
RAUS, D.-NERUDA, R.: Zákon o ochraněhosporářské souťeže, komentár, 2. Vydanie, LINDE PRAHA, 2006 ISBN 80-7201-563-X
 
MAJER, O.-DONATHOVÁ,B.: „Kontrola koncentrací v regionu střední a východní Evropy“, Antitrust ročenka 2011/2012