Preskočiť na hlavný obsah
Paragraf

§ 11 Koncentrácia

Aktualizované:
Obsah
§ 11
 
(1) Úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia koncentrácie. Toto rozhodnutie spravidla obsahuje zjednodušené odôvodnenie s uvedením účastníkov koncentrácie, sektora, prípadne relevantného trhu, na ktorom účastníci koncentrácie pôsobia. Úrad v prípade rozhodnutia so zjednodušeným odôvodnením výzvu pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 nezasiela.

(2) Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie súťažných obáv, úrad túto skutočnosť písomne oznámi účastníkovi konania v lehote podľa odseku 1. V takom prípade úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia účastníkovi konania.

(3) Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii neplynie odo dňa, keď úrad účastníkovi konania odošle výzvu na doplnenie oznámenia koncentrácie až do doručenia úplného oznámenia koncentrácie účastníkom konania. Úplnosť oznámenia na základe podkladov predložených účastníkom konania úrad účastníkovi konania potvrdí.

(4) Ak úrad v priebehu konania zistí, že oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť účastníka konania, pričom nová lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, keď boli úradu doručené pravdivé informácie.

(5) Ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii, lehota podľa odsekov 1 a 2 neplynie odo dňa doručenia žiadosti účastníkovi konania až do ich predloženia. O tejto skutočnosti úrad účastníka konania písomne upovedomí.

(6) Na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom úrad môže lehotu podľa odsekov 1 a 2 pred jej uplynutím predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 30 pracovných dní.

(7) Ak je rozhodnutie úradu o koncentrácii zrušené súdom alebo úradom a pôvodné oznámenie sa stane neúplné z dôvodov zmien trhových podmienok alebo poskytnutých údajov, ktoré medzitým nastali, účastník konania bezodkladne doplní pôvodné oznámenie. Ak takéto zmeny nenastali, účastník konania túto skutočnosť bezodkladne písomne potvrdí úradu. Lehoty podľa odseku 1 a 2 začínajú plynúť nasledujúci pracovný deň po dni doručenia úplných informácií v doplnení pôvodného oznámenia alebo po doručení potvrdenia účastníka konania.

Komentár

Detailný výklad

Ods. 1 a 2
Novelou zákona z roku 2011 bol zavedený dvojfázový proces posudzovania koncentrácií. V dôsledku tejto zmeny, ako aj zmien v novele z roku 2014, došlo v praxi k skráteniu lehôt na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo veci koncentrácie (1.fáza 25 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia koncentrácie, 2. fáza 90 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia účastníkovi konania, že úrad v prvej fáze identifikoval problémy, na základe ktorých je potrebné vykonať hlbšiu analýzu koncentrácie z dôvodu identifikácie súťažných obáv).Taktiež bola novelou z roku 2011 zavedená možnosť vydávať rozhodnutie so zjednodušeným odôvodnením v prvej fáze, s uvedením účastníkov koncentrácie, sektora, prípadne relevantného trhu, na ktorom účastníci koncentrácie pôsobia, bez zasielania výzvy pred vydaním rozhodnutia. Lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začína plynúť doručením oznámenia koncentrácie a až následne sa v prípade neúplnosti oznámenia koncentrácie jej plynutie, za podmienok podľa odseku 3, preruší.
V prvej fáze sú teda vydávané rozhodnutia obsahujúce zjednodušené odôvodnenie spravidla v každom prípade, kedy koncentrácia nevyžaduje ďalšie, hĺbkovejšie posúdenie v druhej fáze (v menej komplikovaných prípadoch z vecného alebo procesného hľadiska). Inštitút rozhodnutia so zjednodušeným odôvodnením nie je viazaný na žiadne špecifické kritériá.
 
V prvej fáze môže však tiež dôjsť k vydaniu rozhodnutia s plným odôvodnením. Pôjde napríklad o prípady, kedy úrad výnimočne upustil od zjednodušeného odôvodnenia, nakoľko je to potrebné z procesného, alebo vecného hľadiska - objasnenie nových procesných postupov, vyjadrenie sa úradu k posúdeniu kvality kontroly alebo ide o prípady, kedy úrad v rámci prvej fázy vykonal prieskum trhu, a po zhodnotení bolo možné bez presunu prípadu do druhej fázy koncentráciu posúdiť a je potrebné podrobnejšie zdôvodniť závery úradu a pod. Taktiež však môže byť vydané rozhodnutie s plným odôvodnením v prvej fáze, ak úrad zistí súťažné obavy a účastníci navrhnú podmienky a povinnosti, pričom po testovaní na trhu  sa preukáže, že podmienky sú spôsobilé úplne a efektívne odstrániť súťažné obavy. Nie je výnimočné, v praxi Európskej komisie, že účastníci koncentrácie indikujú možnosť súťažného problému sami aj už v rámci prednotifikačných kontaktov predchádzajúcich správnemu konaniu  a už v rámci tejto fázy diskutujú s Komisiou o možnom návrhu podmienok a povinností, ktorý predložia v skorom štádiu, čo umožňuje Komisii realizovať prieskum trhu vo vzťahu k podmienkam a povinnostiam rýchlejšie a efektívnejšie. Následne dochádza k uzavretiu prípadu s podmienkami a povinnosťami aj už v prvej fáze konania.
 
V oboch fázach sú úradu k dispozícii rovnaké procesné prostriedky k zisťovaniu skutkového stavu veci, v jednotlivých fázach sa môže líšiť intenzita použitia jednotlivých nástrojov. V prvej fáze sa rozhoduje úrad vo väčšine prípadov na základe poskytnutých podkladov a informácií účastníkmi koncentrácie v oznámení koncentrácie, informácií získaných v rámci predchádzajúcej úradnej činnosti, bez uskutočnenia prieskumu na trhu, aj keď tento nie je vylúčený ani v tejto fáze.V prípadoch, kedy úrad v prvej fáze zistí, že  koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie súťažných obáv, a teda v tejto súvislosti aj identifikácie relevantných trhov a postavenia účastníkov koncentrácie a s nimi prepojených podnikateľov na nich,zašle účastníkom konania oznámenie, že koncentrácia vyžaduje ďalšie, hĺbkové posúdenie, spolu s odôvodnením, prečo úrad považuje za potrebné posudzovať koncentráciu v tzv. druhej fáze. Vzhľadom na charakter koncentrácií, ktoré sú posudzované v druhej fáze, úrad analyzuje a od účastníkov konania požadujeväčší rozsah podkladov a informácií ako pri konaniach končiacich v prvej fáze. V tejto fáze je možné predpokladať intenzívnejšie využívanie dôkazných prostriedkov na zistenie skutkového stavu v porovnaní s prvou fázou, okrem podkladov a informácií predložených účastníkmi koncentrácie v oznámení koncentrácie úrad predpokladá vo väčšej miere uskutočňovanie ústnych prejednaní, výsluchov svedkov, prieskum na relevantných trhoch získavaním informácií od konkurentov, dodávateľov, odberateľov účastníkov koncentrácií, preverovanie predložených podkladov a informácií napríklad aj formou inšpekcií a pod.
 
Ods.3
Novelou zákona z roku 2014 bolo zavedené plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii odo dňa doručenia akéhokoľvek oznámenia koncentrácie, teda aj neúplného. V súvislosti s tým bola zavedená suspenzia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii v prípade, ak úrad zistí, že podané oznámenie koncentrácie nebolo úplné. V zmysle tohto ustanovenia úrad pri neúplnom oznámení  koncentrácie zašle podnikateľovi výzvu na jeho doplnenie, pričom dňom odoslania výzvy sa plynutie lehoty na rozhodnutie preruší.  Lehota začne znovu plynúť  až doplnením oznámenia, na základe ktorého sa oznámenie koncentrácie stane úplné, čo bude úradom potvrdené účastníkovi konania. Napriek takto nastavenému plynutiu lehôt však rýchlosť posúdenia koncentrácie ovplyvňujú predovšetkým účastníci konania kvalitou a úplnosťou nimi predkladaných podkladov a informácií.
 
Ods.4
Novelou zákona z roku 2014 bolo upravené opätovné začatie plynutia lehoty od počiatku, pokiaľ úrad zistí, že oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie (na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, kedy bolo nové plynutie lehôt viazané na úplnosť oznámenia v časti týkajúcej sa ovplyvnených trhov). Takáto právna úprava vychádza zo skutočnosti, že predkladanie nepravdivých informácií je závažnou skutočnosťou a porušením povinnosti zo strany účastníkov konania odôvodňujúcim použitie tohto ustanovenia ako akéhosi doplnkového sankčného mechanizmu, ktorý spôsobí predĺženie doby, v ktorej úrad o koncentrácii rozhoduje. Nepravdivými informáciami môžu byť aj zavádzajúce informácie predložené účastníkom konania, čo spôsobuje nemožnosť preskúmania povahy a dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž.
 
Ods.5
Novelou zákona z roku 2011 bol zavedený inštitútsuspenzie plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii v prípade, ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii (teda nie v prípade každej žiadosti o akékoľvek podklady a informácie). Ide o inštitút, ktorý úrad uplatňuje výnimočne, len ak zistí existenciu závažných skutočností, bez preskúmania ktorých nemôže kvalifikovane posúdiť dopady predmetnej koncentrácie a vydať rozhodnutie. V takomto prípade úrad písomne informuje účastníka konania, že lehota na vydanie rozhodnutia vo veci koncentrácie nebude plynúť odo dňa doručenia žiadosti o informácie účastníkovi konania až do ich predloženia.
 
Ods.6
V roku 2011 bol zo zákona odstránený pôvodný inštitút predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii z iniciatívy a rozhodnutia úradu  (podľa zákona č. 136/2001 Z.z. účinného do 31.12.2011 - lehota na vydanie rozhodnutia mohla byť primerane predĺžená predsedom úradu v zložitých prípadoch, a to aj opakovane, spolu najviac o 90 pracovných dní). V zmysle súčasnej právnej úpravy je možné predĺžiť lehotu na vydanie rozhodnutia o koncentrácii pred jej uplynutím na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom, a to aj opakovane, maximálne o 30 pracovných dní. K takémuto predĺženiu môže dôjsť v prvej, ako aj druhej fáze.  
K  predĺženiu lehoty môže dôjsť napríklad ak úrad žiada účastníka o doplňujúce podklady a informácie a účastník sám potrebuje dlhšiu lehotu na zozbieranie určitých dát alebo ak realizuje prieskum trhu, ktorý je náročný na dáta a ich spracovanie. V praxi úradu sa vyskytli takéto prípady napríklad v prípade prieskumu trhu realizovaného v prvej fáze posudzovania koncentrácie, kedy prieskum bol pred uplynutím lehoty 25 pracovných dní takmer uzavretý, pričom predbežné závery úradu poukazovali na neexistenciu súťažných obáv . V takomto prípade nebolo nevyhnutné presúvať prípad do fázy jeho hlbšieho prieskumu. Uvedené však nevylučuje prechod do druhej fázy posudzovania koncentrácie v prípadoch, ak na základe podkladov a informácií získaných z prieskumu, by bola následne nevyhnutná hlbšia analýza z dôvodu identifikácie súťažných obáv.
Časové ohraničenie takéhoto predĺženia lehoty maximálne na 30 pracovných dní by malo eliminovať postupy účastníkov koncentrácie, kde by sa javilo účelné predlžovať správne konanie obštrukciami pri predkladaní podkladov a informácií so zámerom zníženia hodnoty nadobúdaného subjektu .
 
Ods.7
Špeciálne je upravené plynutie lehôt v situácii, kedy je koncentrácia znova posudzovaná z dôvodu, že súd alebo úrad zrušili rozhodnutie o koncentrácii a táto bude úradom opätovne posudzovaná, pričom v takomto prípade je nevyhnutné koncentráciu posúdiť s ohľadom na aktuálne trhové podmienky. V takomto prípade má účastník konania povinnosť bezodkladne doplniť pôvodné oznámenie koncentrácie, a to ak sa pôvodné rozhodnutie stane neúplné z dôvodov zmien trhových podmienok alebo poskytnutých údajov, ktoré medzitým nastali.  Ak v takomto prípade takéto zmeny nenastali, oznamovateľ má povinnosť túto skutočnosť bezodkladne potvrdiť úradu. Lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutia začnú plynúť v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia úplných informácií v novom oznámení, doplnenom oznámení alebo potvrdení o tom, že žiadne zmeny oproti pôvodnému oznámeniu nenastali.
 

Dôvodová správa

K zákonu č. 136/2001
V zmysle uvedeného ustanovenia úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii na základe kompletného oznámenia v zmysle § 10 ods. 12 zákona do 60 dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia. Lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začne plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia. V prípadoch, kedy pre samotné posúdenie koncentrácie 60 dňová lehota na vydanie rozhodnutia nie je dostatočná, predseda úradu môže lehotu v zložitých prípadoch primerane predĺžiť. V prípadoch, v ktorých úrad zistí, že oznámenie koncentrácie nebolo úplné, t.j. neobsahovalo náležitosti stanovené § 10 ods. 12 zákona, začne plynúť nová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bolo úradu doručené doplnenie oznámenia v súlade s § 10 ods. 12, avšak lehota začne plynúť najneskôr uplynutím 1 roka odo dňa oznámenia koncentrácie.
 
K zákonu č. 387/2011
 
K § 11
 
K bodu 6
V § 11 zákona je obsiahnutý návrh zavedenia dvojfázového procesu posudzovania koncentrácií. Tento princíp je v súlade s právnou úpravou Európskej únie, ako aj väčšiny súťažných autorít.
 
Ods. 1
V rámci prvej fázy úrad navrhuje výrazné skrátenie lehoty oproti existujúcemu stavu, úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia úplného oznámenia koncentrácie.
V prvej fáze budú vydávané rozhodnutia v zjednodušenej forme, rozhodnutie bude obsahovať zjednodušené odôvodnenie (údaje o účastníkoch koncentrácie, sektore, prípadne relevantnom trhu, na ktorom účastníci koncentrácie pôsobia), v takomto prípade nebude zasielaná výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona.
Úrad predpokladá vydávanie rozhodnutí obsahujúcich zjednodušené odôvodnenie spravidla v každom prípade, kedy zistí, že koncentrácia nebude vyžadovať ďalšie, hĺbkovejšie posúdenie v druhej fáze (v menej komplikovaných prípadoch z vecného alebo procesného hľadiska). Z uvedeného dôvodu na uplatnenie tohto inštitútu nie sú žiadne špecifické kritériá, ani kritérium trhových podielov.
Vo výnimočných prípadoch úrad môže upustiť od zjednodušenia odôvodnenia. Pôjde o prípady, kedy to bude potrebné z procesného, alebo vecného hľadiska - objasnenie nových procesných postupov, vyjadrenie sa úradu k posúdeniu kvality kontroly a pod.
Táto fáza bude končiť vydaním rozhodnutia o koncentrácii (spravidla v zjednodušenej forme), rozhodnutia o zastavení konania z dôvodu, že nejde o koncentráciu, alebo koncentrácia nepodlieha kontrole úradu, alebo zaslaním oznámenia účastníkovi správneho konania o posudzovaní koncentrácie v druhej fáze.
Napriek skutočnosti, že v oboch fázach sú úradu k dispozícii rovnaké procesné prostriedky k zisťovaniu skutkového stavu veci, v jednotlivých fázach sa bude líšiť intenzita použitia jednotlivých nástrojov. V prvej fáze sa predpokladá rozhodovanie vo väčšine prípadov na základe poskytnutých podkladov a informácií účastníkmi koncentrácie v oznámení koncentrácie, informácií získaných úradom v rámci jeho predchádzajúcej úradnej činnosti, bez uskutočnenia prieskumu na trhu.
Kombinácia selektovania posudzovania koncentrácií do dvoch fáz a vydávania zjednodušenej formy rozhodnutia umožní úradu v ešte väčšom rozsahu rozlišovať rozsah oznamovaných informácií a podkladov v závislosti od stupňa závažnosti koncentrácie pri súčasnom využití už existujúcich inštitútov. V súlade s § 5, § 6, § 7, § 8 vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie, oznamovateľ koncentrácie nepredkladá úradu informácie požadované v týchto ustanoveniach, pokiaľ v posudzovanej transakcii nie sú identifikované ovplyvnené trhy. V súvislosti s definíciou ovplyvnených trhov bude navrhnutá zmena ustanovení vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie upravujúceho ovplyvnené trhy, kde je stanovené, že pri horizontálnych a vertikálnych koncentráciách pri danom podiele na trhu je daný trh identifikovaný ako ovplyvnený. V zmysle nového ustanovenia medzi ovplyvnené trhy budú zaradené ďalšie prípady, pri ktorých môže dôjsť k negatívnym účinkom koncentrácií.
Významný vplyv na rozsah predkladaných podkladov a informácií má aj žiadosť o zúžený rozsah podkladov a informácií a aplikačná prax úradu zohľadňujúca závažnosť posudzovanej koncentrácie vo vzťahu k stupňu formálnosti pri požadovaní podkladov a informácií. V súvislosti s uvedeným bude v zmysle nového ustanovenia vyhlášky upravujúcej podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie možné písomne požiadať úrad o zúženie rozsahu podkladov podľa § 10 ods. 13 zákona aj z dôvodu, že niektoré z informácií a podkladov v zmysle vyhlášky nie sú potrebné pre posúdenie koncentrácie úradom. Takáto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôvody, prečo tieto informácie nie sú relevantné a potrebné pre posúdenie oznamovanej koncentrácie.
Vyššie uvedené inštitúty umožňujú úradu selektovať rozsah oznamovaných informácií a podkladov v závislosti od stupňa závažnosti koncentrácie, zároveň však dostatok informácií v oznámení koncentrácie umožní rýchlejšie a kvalitnejšie posúdenie, či je v danom prípade možné ukončiť správne konanie vydaním zjednodušenej formy rozhodnutia. V súvislosti s uvedeným, kontakty, ktoré predchádzajú oznámeniu koncentrácie medzi účastníkmi koncentrácie a úradom (tzv. prednotifikačné kontakty) sú významným nástrojom umožňujúcim stanoviť množstvo informácií požadovaných v oznámení koncentrácie vo väčšine prípadov, pričom umožňujú eliminovať množstvo požadovaných informácií. Pri prednotifikačných kontaktoch je vhodné vychádzať z Usmernenia úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií1. 1 http://www.antimon.gov.sk/files/33/2010/Usmernenie%20prednotifikačné%20kontakty.rtf
 
Ods. 2
Pokiaľ úrad v prvej fáze identifikuje problémy, zašle účastníkom konania oznámenie, že koncentrácia vyžaduje ďalšie, hĺbkové posúdenie, spolu s odôvodnením, prečo úrad považuje za potrebné posudzovať koncentráciu v tzv. druhej fáze. Pôjde o prípady, kedy koncentrácia bude vzbudzovať súťažné obavy, ale aj prípady, kedy bude v predmetnom správnom konaní zložité vymedziť relevantné trhy.
Z navrhovaného znenia zákona vyplýva, že ak koncentrácia vyžaduje ďalšiu analýzu, úrad túto skutočnosť písomne oznámi účastníkovi konania v lehote do 25 pracovných dní odo dňa doručenia úplného oznámenia koncentrácie. V takomto prípade úrad vydá rozhodnutie do 90 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia účastníkovi konania.
Vzhľadom na charakter koncentrácií, ktoré budú posudzované v druhej fáze, bude potrebné zo strany úradu požadovať väčší rozsah podkladov a informácií ako pri konaniach končiacich v prvej fáze s väčším dôrazom na formálne náležitosti predkladaných podkladov a informácií. V tejto fáze úrad predpokladá intenzívnejšie využívanie procesných prostriedkov na zistenie skutkového stavu v porovnaní s prvou fázou, okrem podkladov a informácií predložených účastníkmi koncentrácie v oznámení koncentrácie bude úrad vo väčšej miere uskutočňovať ústne prejednania, výsluchy svedkov, uskutočňovať prieskum na relevantných trhoch získavaním informácií od konkurentov, dodávateľov, odberateľov účastníkov koncentrácií, preverovanie predložených podkladov a informácií napríklad aj formou inšpekcií a pod.
 
Ods. 3
Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na situácie, kedy v priebehu správneho konania, v ktorom už začala plynúť lehota na vydanie rozhodnutia, úrad zistí, že účastníkom správneho konania neboli poskytnuté podklady a informácie týkajúce sa ovplyvnených trhov, ktoré je potrebné v rámci konania posúdiť. V takomto prípade je úrad povinný si tieto podklady a informácie vyžiadať v zmysle ustanovení vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie, oznámenie koncentrácie teda bolo neúplné. Nová úprava presnejšie vystihuje vecnú podstatu predmetného inštitútu v zákone. Posúdenie vplyvu koncentrácie na ovplyvnené trhy je podstata posudzovania koncentrácií. Uvedené ustanovenie zákona úradu umožní po obdržaní podkladov a informácií od účastníkov konania týkajúcich sa ovplyvnených trhov, o ktorých nemal zo zavinenia účastníkov konania vedomosť preskúmať dopady posudzovanej koncentrácie na hospodársku súťaž na predmetné ovplyvnené trhy v časovom rámci umožňujúcom preukázanie potenciálnych závažných súťažných dopadov.
 
Ods. 4
Zavádza sa suspenzia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii. V zmysle navrhovaného znenia zákona, ak úrad žiada účastníka konania o predloženie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii, lehota na vydanie rozhodnutia vo veci koncentrácie nebude plynúť odo dňa doručenia žiadosti účastníkovi konania až do ich predloženia. O tejto skutočnosti úrad účastníka konania písomne upovedomí. Využitie tohto inštitútu úrad predpokladá v prípadoch, kedy pôjde o informácie a podklady nevyhnutne dôležité pre rozhodnutie. K suspenzii plynutia lehoty nedôjde pri akejkoľvek žiadosti o doplnenie podkladov a informácií.
 
Ods. 5
Podľa tohto ustanovenia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania, alebo s jeho súhlasom úrad môže lehotu na vydanie rozhodnutia o koncentrácii v 1, aj 2. fáze pred jej uplynutím primerane predĺžiť a to aj opakovane. Možnosť predĺženia uvedených lehôt na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom nahradila inštitút predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii z iniciatívy a rozhodnutia úradu odstránený zo zákona v záujme ďalšieho skrátenia lehôt. Predpokladáme, že tento inštitút bude využívaný účastníkmi konaní najmä v prípade predkladania záväzkov.
V záujme eliminácie postupov účastníkov koncentrácie, kde by sa nadobúdateľovi javilo účelné predlžovať správne konanie obštrukciami pri predkladaní podkladov a informácií so zámerom zníženia hodnoty nadobúdaného subjektu je zavedené časové ohraničenie takéhoto predĺženia lehoty maximálne na 30 pracovných dní.
 
Ods. 6
V prípade, že súd alebo úrad zruší rozhodnutie o koncentrácii a táto bude úradom znova posudzovaná, úrad ju posudzuje znova s ohľadom na aktuálne trhové podmienky. V takomto prípade, ak sa pôvodné oznámenie podľa § 10 ods. 12 stane neúplné z dôvodov zmien trhových podmienok alebo poskytnutých údajov, ktoré medzitým nastali, účastník konania bezodkladne doplní pôvodné oznámenie. Ak takéto zmeny nenastali, oznamovateľ túto skutočnosť bezodkladne potvrdí úradu. Lehoty ustanovené v odseku 1 a 2 začnú plynúť v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia úplných informácií v novom oznámení, doplnenom oznámení alebo potvrdení o tom, že žiadne zmeny oproti pôvodnému oznámeniu nenastali.
 
K zákonu č. 151/2014
 
§ 11 ods.1
K bodu 33
Ide o legislatívno-technickú zmenu v z nadväznosti na zmeny v § 11 ods. 3, podľa ktorého lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii začína plynúť doručením i neúplného oznámenia koncentrácie a až následne sa v prípade neúplnosti oznámenia koncentrácie jej plynutie, za podmienok podľa odseku 3 preruší.
Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická zmena vzhľadom na zmeny v § 10.
 
§ 11 ods. 2 a 3
 
K bodom 34 a 35
Dochádza k zmene znenia, vypustením samostatného dôvodu pre druhú fázu posudzovania koncentrácie, a to identifikácie ovplyvnených trhov, nakoľko ide o dôvod, ktorý možno subsumovať pod všeobecnejšiu identifikáciu súťažných obáv.
Hlavnou zmenou v rámci plynutia lehôt pre rozhodnutie o koncentrácii je zmena v prospech podnikateľov oznamujúcich koncentráciu, ktorá sa dotýka momentu začatia plynutia lehoty.
Novelizáciou úrad vychádza v ústrety podnikateľom. V súčasnosti začne lehota pre rozhodnutie o koncentrácii plynúť až po doručení úplného oznámenia koncentrácie, teda ak oznámenie nebolo úplné až po tom, čo sú úradu doplnené chýbajúce informácie. Podľa návrhu začne plynúť lehota na rozhodnutie po doručení oznámenia koncentrácie. Ak úrad zistí, že oznámenie koncentrácie nebolo úplné, zašle podnikateľovi výzvu na doplnenie oznámenia, pričom dňom odoslania výzvy sa plynutie lehoty na rozhodnutie preruší. Lehota bude plynúť znova až po tom, čo účastník konania doručí úradu všetky chýbajúce informácie a podklady. Lehota nezačne znovu plynúť akýmkoľvek doplnením oznámenia, ale len takým, na základe ktorého sa oznámenie koncentrácie stane úplné. Túto skutočnosť úrad účastníkovi konania potvrdí. V prípade, že úrad stanoví účastníkovi konania lehotu na doplnenie oznámenia koncentrácie a účastník konania na takúto výzvu nebude v stanovenej lehote reagovať, resp. podanie nedoplní, úrad má možnosť takéto správne konanie zastaviť v zmysle § 32 ods. 1 písm. b).
V súlade s tým, úrad čo v najkratšom čase po doručení oznámenia koncentrácie posúdi úplnosť oznámenia. Tento nový koncept zabezpečí vyššiu právnu istotu pre účastníka konania, ktorý bude v krátkom čase po podaní oznámenia koncentrácie vedieť, či bolo oznámenie úplné, resp. v čom sú jeho nedostatky.
Zároveň je však nevyhnutné pripomenúť, že rýchlosť posúdenia koncentrácie aj pri tejto právnej úprave závisí predovšetkým na samotných účastníkoch konania o koncentrácii a kvalite a úplnosti nimi predkladaných informácií. Taktiež je vhodné, aby účastníci koncentrácie už v príprave samotnej transakcie rátali aj so správnym konaním na úrade a využívali možnosť aj prednotifikačných kontaktov s úradom, ktoré úrad poskytuje.
 

§ 11 ods.4

K bodu 36
Návrh upravuje osobitný inštitút, ktorý existuje aj v súčasnosti – a to spustenie plynutia novej lehoty pre rozhodnutie o koncentrácii v súvislosti s predložením nepravdivých informácií. 28
 
Dochádza však k zmenám v porovnaní so súčasným stavom (úplnosť oznámenia upravuje súčasný § 11 ods. 3), kedy nové plynutie lehoty je naviazané na úplnosť oznámenia v časti týkajúcej sa ovplyvnených trhov. Vzhľadom na skutočnosť, že spustenie plynutia novej lehoty pre rozhodnutie o koncentrácii je významným prvkom pre účastníkov koncentrácie, malo by byť využívané naozaj v odôvodnených prípadoch, na čo úrad už v súčasnej praxi prihliada a takéto situácie sú skôr ojedinelé. Predkladanie nepravdivých informácií je však takou závažnou skutočnosťou a porušením zo strany účastníkov konania, ktoré použitie tohto ustanovenia odôvodňuje bez ohľadu na skutočnosť, či sa týka ovplyvnených trhov. Nepravdivými informáciami môžu byť aj zavádzajúce informácie predložené účastníkom konania, čo spôsobuje nemožnosť preskúmania povahy a dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž. Za nepravdivé informácie sa nepovažujú chyby v písaní a prípadný omyl, ktoré nemajú vplyv na posudzovanie koncentrácie a na rozhodovanie.

 

Soft law

Usmernenia a pokyny úradu
Usmernenie úradu o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie
Usmernenie úradu o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie
Usmernenie úradu o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie
Usmernenie úradu k výpočtu obratu
Usmernenie úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií

Soft law EK

Konsolidované oznámenie Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole
koncentrácií medzi podnikmi,  Ú. v. C95 16.04.2008
Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia
Rady (ES) č. 139/2004,  Ú.v. C 366, 14.12.2013, s. 5
Oznámenie Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami Text s významom pre EHP, Ú.v. C 56, 05.03.2005, s. 2-23
Usmernenie o posudzovaní nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií
medzi spoločnosťami, Ú.v. C 265  18.10.2008
Usmernenia na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi
Podnikmi,  Ú.v. C 31, 05.02.2004, s. 5-18
Oznámenie Komisie o nápravných opatreniach akceptovateľných v zmysle nariadenia Rady (ES)
č. 139/2004 a nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, Ú.v. C 267, 22.10.2008, s. 1-27
Oznámenie Komisie o obmedzeniach, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú nevyhnutné,
Ú.v. C 56, 05.03.2005, s. 24-31
 

Literatúra a články

KALESNÁ, K.-BLAŽO, O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár, 1. Vydanie, C.H. BECK Praha 2012 ISBN: 978-80-7400-257-1
 
RAUS, D.-NERUDA, R.: Zákon o ochraně hosporářské souťeže, komentár, 2. Vydanie, LINDE PRAHA, 2006 ISBN 80-7201-563-X