Preskočiť na hlavný obsah
Paragraf

§ 12 - § 13a Koncentrácia

Aktualizované:
Obsah
§ 12
 
(1) Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

(2) Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou podľa § 9 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1.

(3) Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí aj v prípade, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade s odsekom 1 alebo 2. Úrad môže v rozhodnutí uložiť účastníkom konania povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo kontrolu jej plnenia.

(4) Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky a povinnosti viazaný.

(5) Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu písomný návrh podmienky na zabezpečenie súladu koncentrácie s odsekom 1 alebo odsekom 2 a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Na návrh predložený po lehote úrad neprihliada. V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty túto lehotu predĺžiť. Úrad môže na odôvodnenú žiadosť účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou predložený po uplynutí lehoty na predkladanie podmienky a povinnosti za predpokladu, že lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 umožňuje riadne preskúmanie návrhu podmienky a povinnosti. Počas plynutia lehoty na predloženie podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie. Ak účastník konania predložený návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou označí ako konečný pred uplynutím lehoty na predloženie podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2 začne plynúť odo dňa doručenia tohto konečného návrhu.

(6) V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastníci konania nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky.

(7) Úrad môže návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.

(8) Návrh podmienky a povinnosti predkladaný podľa odsekov 4 a 5 môže zahŕňať aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia. Správca napomáha úradu vykonávať dohľad nad plnením podmienky a povinnosti účastníkom konania alebo zabezpečuje v mene a na účet účastníka konania plnenie podmienky a povinnosti. Správca postupuje pri výkone svojej činnosti v úzkej súčinnosti s úradom. Správca má byť nezávislý vo vzťahu k účastníkom koncentrácie a podnikateľom patriacim do ekonomických skupín účastníkov koncentrácie a nesmie byť v konflikte záujmov so zreteľom na jeho pomer k rozhodovanej veci.

(9) Úrad zakáže koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

(10) Úrad zakáže koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo by koordinácia súťažného správania bola v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1.

(11) Rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie.

Zjednodušené konanie pri posudzovaní koncentrácie
§ 12a
zrušený zákonom č. 204/2004 Z. z.
§ 12b
zrušený zákonom č. 204/2004 Z. z.
§ 12c
zrušený zákonom č. 204/2004 Z. z.
§ 12d
zrušený zákonom č. 204/2004 Z. z.
§ 12e
zrušený zákonom č. 204/2004 Z. z.
§ 12f
zrušený zákonom č. 204/2004 Z. z.
 
§ 13
 
(1) Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3, 9 alebo ods. 10, ak účastník konania neplní podmienku uloženú mu v rozhodnutí.

(2) Úrad môže rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3 alebo podľa § 32 ods. 2 písm. c) z vlastného podnetu zrušiť a vydať rozhodnutie podľa § 12 ods. 1 až 3, 9 alebo ods. 10, ak
a) účastník konania neplní povinnosť súvisiacu s podmienkou uloženou mu v rozhodnutí, alebo
b) je rozhodnutie založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré boli poskytnuté účastníkom koncentrácie.

(3) Úrad na návrh účastníka konania môže zmeniť rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 bez toho, aby bol viazaný lehotami podľa § 11, ak
a) sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky uloženej účastníkovi konania alebo s ňou súvisiacej povinnosti, alebo
b) pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu.

§ 13a
 
(1) Úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva, ako aj ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti, ak zistí, že
a) došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie pred vydaním rozhodnutia podľa § 12,
b) došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s rozhodnutím o jej zákaze podľa § 12, alebo
c) došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí prijatom podľa § 12 ods. 3.

Komentár

K § 12 ods. 1, 2, 9 a 10

Novelou z roku 2011 došlo k zmene testu posudzovania koncentrácií na SIEC test – podľa novelizovaného § 12 ods. 6 ZoHS úrad zakáže koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia (pri posudzovaní koncentrácií bol podľa zákona č. 136/2001 Z.z. účinného do 31.12.2011 aplikovaný test dominancie).

V zmysle platnej právnej úpravy úrad koncentráciu povolí,

• ak značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia (§ 12 ods. 1),

• ak koncentrácia podľa §9 ods. 6 zákona značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1 zákona(§ 12 ods. 2).

Úrad zakáže

• koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia (§ 12 ods. 9)

• koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo by koordinácia súťažného správania bola v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1 (§ 12 ods. 10).

Substantívny test  slúži ako kritérium posudzovania koncentrácií. V prípade testu dominancie úrad zisťoval, či koncentrácia povedie k vzniku, alebo posilneniu trhovej sily účastníka koncentrácie, ktorá mu umožní správať sa nezávisle od konkurencie a spotrebiteľov. K značnému narušeniu účinnej súťaže, však môže dôjsť nielen vznikom alebo posilnením individuálnej alebo kolektívnej dominancie, ale aj napríklad v súvislosti so špecifickými zmenami štruktúry trhu  na oligopolných trhoch v dôsledku koncentrácie. Posudzovanie koncentrácií založené na SIEC teste vypĺňa určitú medzeru v posudzovaní, ktorú by nebolo možné posúdiť podľa testu dominancie. Ak napríklad v podmienkach oligopolistického trhu nie je ani jeden z účastníkov koncentrácie dominant a v dôsledku ich spojenia nevzniká dominantné postavenie a koncentráciou dochádza k odstráneniu dôležitých konkurenčných vplyvov, ktoré predtým účastníci koncentrácie vzájomne uplatňovali a k zníženiu konkurenčného tlaku na zostávajúcich konkurentov, koncentrácia môže spôsobiť značné narušenie súťaže, aj keď je pravdepodobnosť koordinácie medzi členmi oligopolu malá. Zavedením SIEC testu došlo k zosúladeniu právnej úpravy s európskou legislatívou, v zmysle ktorej je tiež v rámci kontroly koncentrácií aplikovaný SIEC test.

Pri posudzovaní koncentrácie sa zvyčajne úrad odvíja od posúdenia ekonomickej sily každého zo spájajúcich sa subjektov pred koncentráciou a následný predpoklad dopadov spojenia podnikateľov na trhy, na ktorých pôsobia po koncentrácii. Pri posudzovaní ekonomickej sily podnikateľa sa neprihliada iba na konkrétneho účastníka koncentrácie, ale na silu celej ekonomickej skupiny založenej na vzťahoch kontroly, ktorej je súčasťou. V rámci posudzovania dopadov koncentrácie sa analyzujú podľa povahy koncentrácie jej horizontálne, vertikálne, ako aj konglomerátne aspekty, a to z hľadiska unilaterálnych ako aj možných koordinačných efektov. Pri posudzovaní ekonomickej sily úrad vychádza z komplexnej ekonomickej analýzy založenej na kombinácii viacerých faktorov, ako napr. na posúdení trhového podielu podnikateľa, ako aj jeho konkurentov, stupňa vertikálnej integrácie účastníkov koncentrácie, ich finančného zázemia, blízkosti substitútov, bariér vstupu na dotknuté trhy, vyrovnávacej sily odberateľov a dodávateľov a pod.

§ 12 ods.3 až 5

V prípadoch, kedy koncentrácia vedie k závažným súťažným obavám, môžu účastníci koncentrácie odvrátiť zákazové rozhodnutie ponúknutím záväzkov (vo forme návrhu podmienok a povinností), ktoré úplne a efektívne odstránia tieto súťažné obavy. V mnohých prípadoch je nereálne implementovať záväzky pred vydaním rozhodnutia, a preto bývajú súčasťou súhlasného rozhodnutia úradu ako tzv. podmienky a povinnosti.

Nie je možné a účelné bližšie špecifikovať povahu podmienok a povinností zákonom, nakoľko v závislosti od konkrétnej koncentrácie a špecifických čŕt trhu, v ktorom sa má plánovaná koncentrácia realizovať, je potrebné výsostne individuálne zhodnotiť možnosť, že dané ponúknuté záväzky sú dostatočné na úplné a efektívne odstránenie konkrétnych súťažných obáv.

Zákon rozlišuje medzi pojmami podmienky a súvisiace povinnosti. Podmienky sú záväzky primárne vedúce k eliminácii súťažného problému vzniknutého koncentráciou. Existujú dve základné skupiny podmienok, a to podmienky štrukturálneho charakteru (sú najčastejším a vo všeobecnosti najpreferovanejším typom podmienok, jedná sa vlastne o záväzky previesť určitú „trhovú pozíciu“ účastníkov koncentrácie na vhodného kupujúceho, ktorý bude vykonávať dostatočný konkurenčný tlak na účastníkov koncentrácie, čím sa na trvalej báze zachová súťaž na trhu) a podmienky behaviorálne (sú to podmienky súvisiace s budúcim konaním, sú ukladané najmä v situácii, kedy nie je možné podmienku štrukturálneho charakteru uložiť alebo súťažné problémy vyplývajú zo špecifických okolností, ktoré odôvodňujú uloženie podmienky neštrukturálneho charakteru.) Súťažný problém môže byť riešený aj kombináciou štrukturálnych a behaviorálnych podmienok.

Povinnosti súvisia s podmienkou a slúžia na zabezpečenie plnenia, dosiahnutie účelu a kontrolu plnenia podmienky.

Zodpovednosť za formuláciu a predkladanie záväzkov je výhradne záležitosťou účastníkov konania, ich úlohou je navrhnúť také nápravné opatrenia, ktoré primerane eliminujú súťažné obavy, pričom dôkazné bremeno je na účastníkoch koncentrácie. Pokiaľ sa uvedené účastníkom konania nepodarí preukázať, koncentrácia bude zakázaná. Úlohou úradu je preukázať, že by koncentrácia mohla značne narúšať hospodársku súťaž, avšak úrad nemôže jednostranne ukladať žiadne podmienky, ktoré by umožnili koncentráciu odsúhlasiť. V zmysle ods. 4 úrad v prípade identifikácie súťažných obáv tieto písomne odôvodní, a vyzve účastníkov koncentrácie na predloženie návrhu podmienok a povinností, ktorým však nie je viazaný.

Podnikateľmi predložený návrh podmienok a povinnosti úrad zhodnotí z pohľadu, či sú navrhované záväzky dostatočné na odstránenie vzniknutého súťažného problému. Pri hodnotení podmienok úrad zohľadňuje najmä druh podmienky, jej rozsah, časový horizont a pravdepodobnosť úspešnej a úplnej implementácie, všetko v kontexte štruktúry a charakteristík príslušného relevantného trhu, vrátane pozície účastníkov koncentrácie a podnikateľov s nimi majetkovo a personálne prepojených na trhu. Povinnosti úrad hodnotí najmä z pohľadu ich dostatočnosti na zabezpečenie splnenia podmienok. Ak úrad dospeje k záveru, že navrhované podmienky povedú k udržaniu súťaže na trhu, udelí takejto koncentrácii podmienečný súhlas. Následne úrad monitoruje, či koncentrujúce strany plnia podmienky a povinnosti a môže zasiahnuť v prípade, že tomu tak nie je.

Úrad je oprávnený uložiť aj eventuálnu podmienku, a teda ak zaviaže podnikateľa na plnenie určitej podmienky a za predpokladu, že túto nebude možné objektívne splniť, bude podnikateľ v lehote určenej v rozhodnutí úradu povinný splniť v poradí druhú, eventuálnu podmienku. Obe podmienky musí navrhnúť podnikateľ.

V novele zákona z roku 2014 sú obsiahnuté aj ustanovenia týkajúce sa procesu podmienok a povinností, reflektujúce praktické skúsenosti úradu a zosúlaďujúce posudzovanie ustanovených situácií s legislatívou EÚ, možnosť prijať za podmienok stanovených zákonom návrh podmienok a povinností predložený po lehote, testovanie podmienky a povinnosti na trhu, inštitút správcu.

V zmysle ods. 4 je po výzve úradu účastníkovi konania stanovená lehota 30 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu na predloženie písomného návrhu podmienok a povinností. V odôvodnených prípadoch úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím 30 – dňovej lehoty môže túto lehotu predĺžiť (napr. v prípade nedostatočnosti lehoty vzhľadom na zložitosť prípadu). Na návrhy podmienok a povinností predložených po lehote nebolo možné pred novelou z roka 2014 prihliadať, avšak toto bolo zmenené zavedením možnosti úradu na odôvodnenú žiadosť účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou predložený aj po uplynutí lehoty na predkladanie podmienky a povinnosti. Uvedená úprava má opodstatnenie najmä v prípadoch, kedy by lehota na vydanie rozhodnutia umožňovala riadne preskúmanie návrhu podmienok predloženého po lehote, a účastníci sú schopní predložiť návrh odstraňujúci súťažné obavy úradu (napr. ak predchádzajúci návrh bol úradom vyhodnotený ako nedostatočný).

Zákon stanovuje tiež spočívanie lehoty na vydanie rozhodnutia počas 30dňovej lehoty na predloženie podmienok a povinností a predĺženia tejto lehoty. Len v prípade predloženia návrhu podmienok a povinností označeného ako „Konečný návrh podmienok a povinností“ pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty, začne lehota na vydanie rozhodnutia plynúť nasledujúcim dňom po doručení konečného návrhu úradu. Ak účastník konania neoznačí žiadny návrh ako konečný, lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 11 zákona začne plynúť odo dňa uplynutia 30 – dňovej (alebo predĺženej) lehoty na predloženie návrhu podmienok a povinností.

§ 12 ods.6

Úrad môže v rozhodnutí schvaľujúcom koncentráciu s podmienkami uložiť zákaz implementácie koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky. Takýto postup je zvažovaný vzhľadom na charakter ukladaných podmienok a povinností, najmä ak úrad identifikoval isté riziko realizácie odsúhlasených podmienok.V takomto prípade má opodstatnenie zakázať účastníkom koncentrácie, aby uskutočňovali úkony znamenajúce implementáciu koncentrácie, nakoľko v prípade, ak podmienka nebude splnená, je stále možné, že koncentrácia bude zakázaná a následne by bolo obtiažne zvrátiť späť faktický stav, ak už daná koncentrácia bola implementovaná.

§ 12 ods. 8

Úrad po predložení podmienok a povinností často nie je v pozícii bez ich overenia riadne a kvalifikovane posúdiť, či tieto podmienky sú spôsobilé odvrátiť konkrétne identifikované súťažne obavy. Predložený návrh podmienok a povinností môže preto úrad podrobiť testovaniu na trhu oslovením konkurentov, odberateľov, prípadne dodávateľov alebo iných subjektov. Za týmto účelom je nevyhnutné, aby účastník konania predložil verziu podmienok bez obchodného tajomstva a dôverných informácií, s dostatočnou vypovedacou hodnotou, aby na jej základe bolo možné overiť, či  sú podmienky a povinnosti dostatočné na odstránenie súťažných obáv.

§ 12 ods.8

Novelou zákona z roka 2014 bola v súlade s európskou legislatívou do zákona zavedená právna úprava, v zmysle ktorej návrh podmienky a povinnosti, ktoré predkladá a navrhuje účastník konania, môže zahŕňať aj ustanovenie nezávislého správcu na náklady účastníka konania (tzv. trustee), ktorý

- bude pomáhať úradu pri dohľade nad plnením podmienok a povinností zo strany účastníkov koncentrácie (monitoring trustee), alebo

- bude mať mandát na plnenie týchto podmienok a povinností (divestiture trustee).

Správca je akosi „predĺženou rukou“ úradu, plní pokyny úradu, účastníci konania mu môžu dávať pokyny len v prípade, že sú schválené úradom. Jeho povinnosti sú definované v Mandáte správcu, ktorý uzavrú strany so správcom a jeho úlohy sú podrobne uvedené v Pracovnom pláne, ktoré sú schválené úradom. Správcu môžu ho vymenovať účastníci koncentrácie po jeho schválení úradom. Základnou požiadavkou okrem odborných schopností musí byť jeho nezávislosť. Vychádzajúc z praxe EK sú vhodnými správcami auditorské firmy, konzultantské spoločnosti ako aj osoby, ktoré majú skúsenosti v príslušnom odvetví, ako aj prostriedky na vykonávanie daných úloh. Náklady spojené s činnosťou správcu nesie účastník konania. Záväzky týkajúce sa správcu sú pripojené k rozhodnutiu ako povinnosti, v prípade ak sa správca ustanovuje. Po ukončení implementácie je správca uvoľnený úradom od ďalších povinností.

§ 12 ods.ods.11

V zmysle úpravy konzistentnej s európskou legislatívou zavedenej do zákona novelou v roku 2002 sa  rozhodnutie o koncentrácii vzťahuje na všetky obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia, a, ktoré sú nevyhnutné  na jej uskutočnenie. Zákon stanovuje dve podmienky, ktorých splnenie je potrebné na to, aby rozhodnutie o koncentrácii takéto obmedzenia pokrývalo. Musí ísť o priamo súvisiace obmedzenia s konkrétnou posudzovanou koncentráciou a tieto obmedzenia musia byť nevyhnutné na to, aby sa daná koncentrácia uskutočnila. Posúdenie súvislosti obmedzení s koncentráciou a ich nevyhnutnosti je založené na objektívnom základe, nie je závislé iba na subjektívnom vnímaní účastníkov koncentrácie. Podrobnosti uvedených podmienok, ako aj najčastejšie sa vyskytujúce príklady, možno nájsť v Usmernení úradu  obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie.

Úrad sa v rozhodnutí o koncentrácii explicitne k obmedzeniam nevyjadruje. Ak však účastník konania o takéto posúdenie požiada, úrad tak v konaní o koncentrácii takéto obmedzenie posúdi. V praxi je následne potrebné rátať s predĺžením konania o koncentrácii, nakoľko často nie je možné posúdiť kvalifikovane určité dojednanie/obmedzenie z pohľadu súvisu s koncentráciou a nevyhnutnosti bez využitia dôkazných prostriedkov.

Ak určité obmedzenie nespĺňa uvedené kritériá, vyhodnotí sa ako dojednanie, ktoré priamo nesúvisí s posudzovanou koncentráciou a nie je nevyhnutné na jej uskutočnenie a posudzuje sa podľa ustanovení platných pre posudzovanie protisúťažných obmedzení (dohody obmedzujúce súťaž resp. zneužitie dominantného postavenia). Uvedené sa však nevzťahuje na konanie o koncentrácii, ak aj úrad v tomto konaní či už ex officio zistí existenciu takýchto obmedzení alebo k takémuto záveru dospeje pri posudzovaní obmedzenia na žiadosť účastníka konania, v rozhodnutí je možné konštatovať len že takéto obmedzenie je nad rámec koncentrácie, ďalšie posudzovanie spadá mimo rámec konania o koncentrácii.

§ 13 Ods. 1
Účastník konania, ktorému bola uložená podmienka, je povinný ju splniť v stanovenej lehote, prípadne plniť priebežne (ak ide o podmienku behaviorálneho charakteru). Zákon stanovuje ako určitú ďalšiu sankciu (okrem uloženia pokuty za neplnenie podmienky) povinnosť úradu rozhodnutie o súhlase s koncentráciou, ktorý podmienil uložením podmienky z vlastného podnetu zrušiť a vydať nové rozhodnutie podľa § 12.

Uvedený mechanizmus môže mať závažné dôsledky pre účastníkov koncentrácie, ktorí koncentráciu už implementovali, nakoľko ak by úrad prijal zákazové rozhodnutie na základe toho, že podmienka nebola plnená, sú povinní obnoviť úroveň súťaže aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, napríklad skoncentrované aktíva rozčleniť.

§ 13 ods. 2

Ide o možnosť zrušiť ex officio súhlasné rozhodnutie vo veci koncentrácie, resp. súhlasné rozhodnutie s podmienkami alebo aj rozhodnutia, ktorým bolo konanie o koncentrácii zastavené a znovu vo veci rozhodnúť, ak je naplnená jedna z uvedených skutočností. Prvou je nesplnenie súvisiacej povinnosti, ktorá bola uložená v podmienkovom rozhodnutí a druhou neúplné alebo nepravdivé informácie zo strany účastníka koncentrácie. V porovnaní s odsekom 1 úrad zakotvuje uvedenú zmenu rozhodnutia ako možnosť, ktorú úrad nemusí využiť. Vychádza pritom z predpokladu, že nie každé neplnenie povinnosti, resp. neúplné alebo nepravdivé informácie zakladajú takú závažnú skutočnosť, že by sa muselo pristúpiť až k zmene rozhodnutia. Ak napríklad napriek nesplneniu určitej povinnosti súvisiacej s podmienkou uloženou v rozhodnutí podmienka splnená bola a zabezpečilo sa odstránenie súťažného problému, úrad nemusí pristúpiť k zmene rozhodnutia. Podobne v prípade predloženia nepravdivých a neúplných údajov, ak aj v prípade korektných informácií by bol výsledok konania rovnaký, úrad rovnako zváži, či je potrebné pristúpiť k zmene rozhodnutia. 

Ak aj úrad vyhodnotí, že zmena rozhodnutia v konkrétnom prípade potrebná nie je, nezbavuje to podnikateľov zodpovednosti v zmysle § 38 zákona, t.j. neplnenie uloženej povinnosti, ako aj predkladanie nepravdivých údajov je správnym deliktom, ktorý bude takto posudzovaný.

§ 13 ods.3

Na rozdiel od predchádzajúcich odsekov, v tomto prípade ide o návrhové konanie, v ktorom úrad môže zmeniť rozhodnutie s podmienkou, nakoľko v rámci rozhodovania vo veci, pri ukladaní podmienok, nie je možné vopred predvídať všetky okolnosti, ktoré sa vyskytnú, či už s ohľadom na pomery podnikateľov alebo situáciu na relevantnom trhu. Úrad však nemá povinnosť akceptovať každý návrh na zmenu rozhodnutia, predložené dôvody vyhodnotí a posúdi v rámci správnej úvahy. Takýto návrh môže byť odôvodnený tým, že:

- vzhľadom na podstatné zmeny stavu na relevantnom trhu nie je odôvodnené, aby podnikateľ ďalej plnil úradom uloženú podmienku alebo povinnosť). Dôkazné bremeno v tomto prípade nesie účastník koncentrácie.

-pokiaľ nie je možné z vážnych dôvodov dodržať podmienku a/alebo povinnosť v lehote stanovenej v rozhodnutí úradu a účastník konania pred uplynutím tejto lehoty požiada úrad o jej predĺženie, pričom vážnosť dôvodu odôvodní). To či sa naozaj jedná o vážny dôvod posúdi v konečnom dôsledku úrad. Za vážny dôvod sa nedá považovať skutočnosť, že sa podnikateľovi v lehote stanovenej v rozhodnutí nepodarilo nájsť vhodného nadobúdateľa prevádzaného podnikania.

V takomto prípade sa neuplatňujú lehoty podľa § 11, ale všeobecné lehoty podľa § 30.

Ods.1

Ak podnikateľ nedodržuje povinnosti zakotvené zákonom, resp. nerešpektuje prijaté rozhodnutie úradu, okrem peňažnej sankcie uloženej na základe § 38 zákona, má úrad aj kompetenciu zasiahnuť tak, aby mohol zvrátiť účinky nepovolenej implementácie koncentrácie.

Ak podnikateľ implementoval koncentráciu pred vydaním rozhodnutia úradu alebo ak implementoval koncentráciu, ktorá bola úradom zakázaná, ako aj v prípade, že podnikateľ implementoval koncentráciu v rozpore s  rozhodnutím, ktorým úrad schválil koncentráciu s podmienkami, úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň hospodárskej súťaže existujúcu pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva, prípadne ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť obnovenie úrovne súťaže pred koncentráciou.

Dôvodová správa

K zákonu č. 136/2001

K § 12

Úrad schváli koncentráciu, ak táto nevytvára ani neposilňuje dominantné postavenie. V zmysle ustanovenia odseku 1, ak sa preukáže, že koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu, úrad takúto koncentráciu tiež schváli. V prípadoch posudzovania kooperatívnych plnofunkčných spoločných podnikov úrad schváli koncentráciu, ak budú súčasne splnené štyri podmienky, ktoré sú aplikované úradom aj pri posudzovaní dohôd obmedzujúcich súťaž. Úrad môže schválenie koncentrácie, ktorej dôsledkom by mohli byť významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu, viazať na podmienky vylučujúce vplyv prekážok efektívnej súťaže na tomto trhu.

Ustanovenie odseku 3 upravuje prvý prípad, kedy úrad koncentráciu zakáže. Ide o prípad preukázania, že koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom môžu byť významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu. V ustanovení odseku 4 je uvedený druhý prípad, keď úrad zakáže koncentráciu. Ide o založenie kooperatívneho plnofunkčného spoločného podniku, ktorý nespĺňa súčasne štyri podmienky, ktoré sú aplikované úradom podľa § 6 ods. 3 aj pri posudzovaní dohôd obmedzujúcich súťaž.

V odseku 5 sa expressis verbis ustanovuje, že v prípade vydania rozhodnutia o zákaze koncentrácie, resp. vydania rozhodnutia úradom o jej schválení pri súčasnom uložení podmienok, môže úrad účastníkom koncentrácie uložiť povinnosť ne uskutočnenie nápravy za účelom obnovenia existencie efektívnej hospodárskej súťaže, narušenej vznikom koncentrácie, resp. jej realizácie v rozpore s ustanovením § 10 ods. 13. V uvedenom ustanovení sa konštatuje, že úrad tak môže urobiť aj v prípade, ak ide o koncentráciu, ktorá úradu nebola oznámená v zákonnej 30 dňovej lehote v zmysle § 10 ods. 9. Predmetnou formuláciou sa má zabezpečiť odstránenie pochybností pri aplikácii tohto ustanovenia a znamená to, že úrad môže uložiť povinnosť odstránenia nápravy, vrátane rozčlenenia podniku účastníkov koncentrácie aj v prípadoch takej koncentrácie, ktorá bola oznámená úradu po dlhej dobe.

K § 13

Úrad bude mať naďalej možnosť z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o koncentrácii z taxatívne vymedzených dôvodov. Došlo len k spresneniu, že tak môže urobiť len z vlastného podnetu, teda že nedôjde automaticky k začatiu konania doručením podania podnikateľa na úrad, v ktorom preukazuje, resp. poukazuje na naplnenie ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) alebo b). Takýto podnet podnikateľa však môže byť po preskúmaní úradom dôvodom na začatie konania ex offo podľa § 13. Taktiež došlo k spresneniu, že úrad môže rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť aj v prípade, ak sa rozhodnutie zakladalo na neúplných údajoch získaných od podnikateľov. Ustanovenie tiež konštatuje, že účastník konania môže podať rozklad proti takémuto rozhodnutiu a úrad nie je viazaný lehotou pre rozhodnutie o koncentrácii.

K zákonu č. 465/2002

K § 12 ods.11

Predmetné ustanovenie aplikuje do zákona č. 136/2001 Z.z. článok 6(1)(b) a 8(2) Nariadenia Rady č. 4064/89 o kontrole koncentrácii medzi podnikateľmi.
Integrálnou súčasťou koncentrácie sú všetky dojednania vzťahujúce sa na aktíva, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie hlavného cieľa koncentrácie.
Ak napr. podnikatelia - účastníci koncentrácie uzatvoria dohodu, ktorá nie je integrálnou súčasťou koncentrácie a táto obmedzuje slobodné konanie strán tejto dohody na trhu avšak ak ide o obmedzenia priamo súvisiace a nevyhnutné pre samotnú koncentráciu sú tieto obmedzenia pokryté rozhodnutím úradu ktorým s predmetnou koncentráciou súhlasí alebo súhlasí s podmienkami. Pre posúdenie nevyhnutnosti nie je rozhodujúce, že takéto dojednanie alebo dohoda sa stala účinnou v rovnakom čase alebo kontexte ako koncentrácia. Takáto dohoda by bola nevyhnutná pre koncentráciu napr. vtedy ak by sa bez nej koncentrácia vôbec nemohla uskutočniť, alebo iba za veľmi nepravdepodobných podmienok, podstatne vyšších nákladov alebo za oveľa dlhšie obdobie. Akceptovateľným obmedzením súťaže by boli dohody, ktorých cieľom je ochrana prevádzanej hodnoty, udržanie plynulosti dodávok po rozpade určitého ekonomického subjektu teda určitých tradičných liniek pre nákup alebo dodávky, ktoré existovali ako výsledok integrácie aktivít v rámci určitého ekonomického subjektu - skupiny, alebo zabezpečenie „naštartovania sa“ novo vzniknutého subjektu. Dohody, ktoré napr. uľahčujú resp. umožňujú jednoduchšie nadobudnutie kontroly môžu byť tiež považované za nevyhnutné pre koncentráciu. Nevyhnutnosť však treba posudzovať nie len vzhľadom na povahu obmedzení, ale je potrebné posúdiť, či trvanie, predmet a geografická oblasť ich uplatňovania nepresahujú nevyhnutné požiadavky potrebné pre implementáciu koncentrácie. Ak sú na dosiahnutie sledovaného cieľa dostupné iné menej obmedzujúce alternatívy nemožno hovoriť o nevyhnutnosti. Posúdenie nevyhnutnosti obmedzení súťaže je založené na objektívnom základe. O nevyhnutnosti nemožno hovoriť iba z dôvodu, že obmedzenie za také považujú samotní účastníci koncentrácie. V prípade, ak obmedzenia nie sú nevyhnutné pre koncentráciu, posúdia sa podľa § 4 alebo § 8 zákona č. 136/2001 Z.z. Návrh zákona ponecháva na zvážení úradu či rozhodnutie o koncentrácii bude pokrývať aj takéto obmedzenia súťaže.

K zákonu č. 204/2004

K § 12

Navrhovaným znením odsekov 1 až 3 sa upresňujú prípady, v ktorých úrad koncentráciu schváli.
V odseku 4 sa detailnejšie upravuje proces ukladania podmienok a povinností, ktorý je v súlade s komunitárnym právom v tejto oblasti. V prípade ak koncentrácia vyvoláva obavy, že jej dôsledkom bude vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia, alebo že koordinácia, ktorá je cieľom alebo môže byť následkom koncentrácie je dohodou obmedzujúcou súťaž, ktorá je zakázaná podľa § 4, vyzve úrad podnikateľa, aby predložil návrh podmienok a povinností, ktoré tieto obavy odstránia a zabezpečia, že ich (s)plnením koncentrácia nespôsobí súťažný problém. Podmienka navrhnutá podnikateľom musí zabezpečiť, že v dôsledku koncentrácie sa nevytvorí alebo neposilní dominantné postavenie, alebo že koordinácia, ktorá je cieľom alebo môže byť následkom koncentrácie nepodlieha zákazu podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Účastník konania je povinný predložiť okrem návrhu podmienky aj návrh povinností, ktoré s ňou súvisia, najmä povinnosť, ktorá zabezpečí dosiahnutie účelu podmienky, ktorá umožní jej kontrolu alebo zabezpečí (s)plnenie podmienky. Úrad zohľadní iba návrhy podmienok a povinností súvisiacich s podmienkou predložené mu v zákonom stanovenej lehote. Na návrhy podmienok a povinností predložených po lehote úrad nemôže prihliadať vzhľadom na to, že je potrebný dostatočný časový priestor na zhodnotenie a posúdenie navrhovaných podmienok a povinností. Návrhy predložené podnikateľom môžu byť zo strany úradu modifikované. K pozmeňujúcim návrhom úradu sa bude môcť účastník konania v rámci uplatňovania svojich procesných práv vyjadriť a úrad bude rozhodnutím zaväzovať podnikateľa iba na plnenie takých podmienok a povinností súvisiacich s podmienkou, ktoré je podnikateľ ochotný a schopný plniť. V prípade, že účastník konania nebude schopný predložiť v lehote návrh podmienky spôsobilej odstrániť súťažné obavy z posudzovanej koncentrácie alebo povinnosť úrad takú koncentráciu zakáže.
Úrad je oprávnený uložiť aj eventuálnu podmienku, to znamená, že úrad zaviaže podnikateľa na plnenie určitej podmienky a za predpokladu, že túto nebude možné objektívne splniť, bude podnikateľ v lehote určenej v rozhodnutí úradu povinný splniť v poradí druhú podmienku. Obe podmienky musí navrhnúť podnikateľ. Podmienka môže byť štrukturálneho a/alebo behaviorálneho charakteru.
Úrad bude mať v zmysle návrhu odseku 5 právomoc rozhodnutím zakázať účastníkom konania výkon práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie až do splnenia podmienky.
Navrhovaným znením odsekov 6 a 7 sa upresňujú prípady, v ktorých úrad koncentráciu zakáže.

K § 13

Navrhovaným ustanovením sa zavádza právomoc úradu zmeniť alebo zrušiť svoje rozhodnutie vo veci koncentrácie. V prípade ak podnikateľ nesplnil alebo neplní podmienku uloženú mu rozhodnutím úradu, ktorá mala zabezpečiť odstránenie súťažného problému, úrad svoje rozhodnutie o súhlase s koncentráciou, ktorý podmienil uložením podmienky zruší a vydá nové rozhodnutie, ktorým koncentráciu zakáže. Úrad môže zmeniť alebo zrušiť svoje rozhodnutie, a to na základe návrhu účastníka konania alebo v určitých prípadoch iba z vlastného podnetu za podmienok, ktoré zákon explicitne ustanovuje v navrhovanom § 13. Účastník konania môže požiadať úrad o predĺženie lehoty stanovenej mu v rozhodnutí úradu o koncentrácii v rámci ktorej je povinný splniť podmienku, na ktorú úrad viaže súhlas s koncentráciou. O predĺženie lehoty je povinný žiadať pred uplynutím lehoty. Vážny dôvod, pre ktorý nemôže dodržať lehotu je povinný podnikateľ zdôvodniť. To či sa naozaj jedná o vážny dôvod posúdi v konečnom dôsledku úrad. Takýmto dôvodom môže byť napr. neudelenie určitého oprávnenia podnikateľovi (napr. licencie), ktorá je nevyhnutným predpokladom na splnenie podmienky. je to teda skutočnosť neovplyvniteľná podnikateľom - účastníkom konania.

K § 13a

Navrhovaný § 13a zabezpečuje pre úrad nevyhnutnú právomoc, ktorá umožní úradu uložiť podnikateľovi rozhodnutím povinnosť obnoviť úroveň súťaže, ktorá existovala pred tým ako došlo k realizácii zakázanej koncentrácie. Úrad bude oprávnený vydať takéto rozhodnutie ak podnikateľ nebude rešpektovať zákaz vyplývajúci mu zo zákona, že nesmie vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie pred vydaním rozhodnutia o nej a to v prípade, ak takáto koncentrácia bude úradom zakázaná. Druhá situácia keď bude môcť úrad rozhodnutím uložiť povinnosť podnikateľovi obnoviť úroveň súťaže existujúcu pred vznikom koncentrácie bude situácia keď podnikateľ nebude rešpektovať rozhodnutie o zákaze koncentrácie a bude takúto koncentráciu implementovať. Úrad bude oprávnený predovšetkým uložiť podnikateľovi rozčlenenie podniku ak napr. došlo k zlúčeniu alebo splynutiu alebo k vytvoreniu spoločného podniku alebo prevod práv, prostredníctvom ktorých získal priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikom iného podnikateľa alebo nad časťou podniku iného podnikateľa. Ak nebude obnovenie úrovne súťaže existujúce pred vznikom koncentrácie možné takýmto spôsobom, bude úrad oprávnený uložiť podnikateľovi akúkoľvek inú povinnosť, ktorá zabezpečí dosiahnutie tohto cieľa. Súčasne je úrad oprávnený uložiť podnikateľovi aj ďalšiu povinnosť ak je táto nevyhnutná na zabezpečenie splnenia povinnosti, ktorou sa sleduje obnovenie pôvodnej úrovne súťaže. Pri návrhu tohto ustanovenia sa zohľadnila komunitárna úprava v tejto oblasti.

K zákonu č. 387/2011

K § 12 ods. 1, ods.6, ods.7 (k bodom 7, 9 a 10) 

Ustanovenia § 12 ods. 1 a ods. 6 vyjadrujú test, na základe ktorého sa posudzujú dôsledky koncentrácie, ktorá podlieha kontrole úradu, a to z hľadiska jej vplyvu na hospodársku súťaž.
V súčasnom znení zákona testom na posudzovanie koncentrácií je test dominancie, na základe ktorého úrad zakáže koncentráciu, ktorá vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu.
Na základe aplikačnej praxe úradu v oblasti kontroly koncentrácií a berúc do úvahy skúsenosti Európskej komisie ako aj iných národných súťažných autorít v predmetnej oblasti v záujme jednoznačnejšieho výkladu testu posudzovania koncentrácií úrad navrhuje jeho nové znenie.
Nové znenie testu je navrhované vzhľadom na to, že významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže môžu byť spôsobené nielen vytvorením alebo posilnením dominantného postavenia podnikateľa na relevantnom trhu, ale za určitých okolností na oligopolných trhoch aj elimináciou dôležitých konkurenčných tlakov medzi účastníkmi koncentrácie, ako aj znižovaním konkurenčných tlakov medzi ostatnými súťažiteľmi, a to aj bez možnej koordinácie medzi členmi oligopolu.
Znenie ods. 7 je zosúladené so znením nového testu kontroly koncentrácií. Navrhované znenie testu posudzovania koncentrácií korešponduje s testom používaným Európskou komisiou v zmysle Nariadenia rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácie medzi podnikmi.

K zákonu č. 151/2014

K § 12 ods. 4 a 5 (K bodom 38 až 40)

Po praktických skúsenostiach úradu sa navrhuje spresnenie procesu predkladania a posúdenia podmienok a povinností, ako aj plynutie lehoty pre rozhodnutie v súvislosti s predkladaním podmienok a povinností v rámci konania o koncentrácii.
Dôležitým novým prvkom v ustanovení odseku § 12 ods. 5, je možnosť úradu na odôvodnenú žiadosť účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou predložený aj po uplynutí lehoty na predkladanie podmienky a povinnosti. Táto možnosť sa uplatní napríklad v prípade, keď úrad v priebehu testovania podmienok a povinností zistí, že predložené podmienky a povinnosti sú nedostatočné na odstránenie súťažných obáv, avšak účastník predloží návrh nových podmienok a povinností, ktoré by ich odstránenie umožnili. V každom prípade je možné tento inštitút umožniť len výnimočne a to za predpokladu, že zostávajúca lehota na vydanie rozhodnutia umožňuje riadne preskúmanie pozmeneného návrhu podmienky.
Lehota na vydanie rozhodnutia začne potom opätovne plynúť až odo dňa doručenia takto pozmeneného návrhu podmienky a povinnosti.
V novo navrhovanom § 12 ods. 7 sa taktiež upravujú spôsoby „testovania“ podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou zverejnením týchto podmienok alebo priamym oslovením fyzických a právnických osôb. Testovanie sa bežne používa v praxi úradov na ochranu hospodárskej súťaže a Európskej komisie.
Zároveň sa zakotvuje (§ 12 ods. 8) aj výslovné ustanovenie o tom, že návrh podmienky a povinnosti, ktoré predkladá a navrhuje účastník konania, môže zahŕňať aj ustanovenie nezávislého správcu na náklady účastníka konania. Návrh upravuje spôsob ustanovenia správcu a jeho úlohy. Správca najmä vykonáva dohľad nad plnením podmienky a povinnosti, prípadne sám ich plnenie zabezpečuje/monitoruje. Ide o bežný postup zakotvený aj v legislatíve Európskej únie v takejto podobe a v súlade bežnou praxou Európskej komisie, ako aj iných úradov pre ochranu hospodárskej súťaže.

K § 13 (K bodu 41)

Ide najmä o legislatívno-technické zmeny a zosúladenie posudzovania ustanovených situácií s legislatívou Európskej únie v záujme bližšieho zosúladenia právnych úprav.
V § 13 ods. 1 sa mení ustanovenie, ktoré znamenalo automaticky zákaz koncentrácie pre prípad, že účastník konania neplní podmienku uloženú mu v rozhodnutí úradu tak, že v takom prípade úrad rozhodnutie z vlastného podnetu zruší, tá istá koncentrácia bude znovu posúdená s možnosťou vydania rozhodnutia podľa § 12.
Pokiaľ dôjde k situácii, že účastník konania neplní povinnosť spojenú s podmienkou, úrad môže taktiež pristúpiť k zrušeniu rozhodnutia [písmeno a)] rovnako tak v situácii, kedy bolo rozhodnutie založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré poskytol účastník konania [písmeno b)]. Návrh zákona zároveň rozlišuje, či účastník konania neplní podmienku uloženú v rozhodnutí, alebo povinnosť súvisiacu s podmienkou uloženou v rozhodnutí.
Zákon upravuje v § 13 ods. 3 možnosť zmeny rozhodnutia. Podstata tohto ustanovenia zostáva rovnaká, návrh zákona len spresňuje, že v takomto prípade sa neuplatňujú lehoty podľa § 11, ale všeobecné lehoty podľa § 30.

K § 13a

Dochádza k spresneniu ustanovenia § 13a, ktoré sa súčasne dopĺňa o situáciu [v navrhovanom písmene c)], kedy dochádza k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí prijatom podľa § 12 ods. 3. Obdobné podmienky intervencie v takýchto prípadoch umožňuje aj Nariadenie ES o fúziách Európskej komisii.
Ide o veľmi závažné porušenie, ktoré sa v konečnom dôsledku môže prejaviť v dopade na spotrebiteľa. Je preto dôvodné, aby úrad mal možnosť uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva. Úrad môže účastníkovi konania uložiť ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti. Je samozrejmé, že úrad využije takú právomoc tam, kde je to dôvodné, nie v každom prípade.

Soft law

Usmernenia a pokyny úradu (soft law)

Usmernenie úradu o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie
Usmernenie úradu o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie
Usmernenie úradu o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie
Usmernenie úradu k výpočtu obratu
Usmernenie úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií

Soft law EK:

Konsolidované oznámenie Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole
koncentrácií medzi podnikmi,  Ú. v. C95 16.04.2008
Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia
Rady (ES) č. 139/2004,  Ú.v. C 366, 14.12.2013, s. 5
Oznámenie Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami Text s významom pre EHP, Ú.v. C 56, 05.03.2005, s. 2-23
Usmernenie o posudzovaní nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií
medzi spoločnosťami, Ú.v. C 265  18.10.2008

Usmernenia na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi,  Ú.v. C 31, 05.02.2004, s. 5-18
Oznámenie Komisie o nápravných opatreniach akceptovateľných v zmysle nariadenia Rady (ES)
č. 139/2004 a nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, Ú.v. C 267, 22.10.2008, s. 1-27
Oznámenie Komisie o obmedzeniach, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie, Ú.v. C 56, 05.03.2005, s. 24-31

Judikatúra


Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Sž 122-123/03 zo dňa 29.04.2004 
(k § 12 zákona)


„Samotný obsah § 12 ods. 3 zákona naznačuje, že v konaní o posúdení navrhovanej koncentrácie sa narába s dôvodným predpokladom existencie významných prekážok efektívnej súťaže na relevantnom trhu, preto je pochopiteľné, že od správnych orgánov nemožno očakávať predloženie existujúcich kvantifikovaných dôkazov negatívneho vplyvu predmetnej koncentrácie napr. o vzťahu k dodávateľom, odberateľom a konečným spotrebiteľom, nakoľko takéto dôkazy by sa vytvorili až po realizácií koncentrácie.
Správne orgány preto svoj záver, ktorého dôsledkom je zákaz koncentrácie (§ 12 ods. 3 zákona), dôvodne založili na analýze možného budúceho vývoja na trhu, ktorý by nastal v dôsledku koncentrácie, t. j. na predpokladoch budúceho správania sa podnikateľov a celkového vývoja na trhu, čo však nezbavuje správne orgány povinnosti náležitým spôsobom takýto záver odôvodniť. Za daných okolností preto súd námietky žalobcu o absencii hodnoverných dôkazov, nahradených len domnienkami, hypotézami a ekonomickými teóriami považoval sa nedôvodné a ako také na ne neprihliadol.“ (str. 18)
„Správny poriadok oprávňuje správny orgán vykonať z vlastnej iniciatívy len také dôkazy, ktoré môžu prispieť k presnému a úplnému objasneniu veci, pričom správny orgán sám rozhodne, ktoré dôkazy, a v akom rozsahu vykoná, a ktoré skutočnosti stačí osvedčiť inými podkladmi. Hodnotenie vykonaných dôkazov je vecou správnej úvahy správneho orgánu, ktorý posudzuje, či sa určitá skutočnosť má považovať za dokázanú, či vykonané dôkazy postačujú alebo treba vykonať ďalšie dôkazy.“
... pokiaľ sa odvolací orgán stotožní s dôvodmi prvostupňového rozhodnutia, ako tomu bolo v danom prípade, nemožno mu vytýkať, ak jeho rozhodnutie formálne neobsahuje opätovne tie isté dôvody uvádzané už prvostupňovým orgánom, ale len na ne odkazuje. Pod pojmom rozhodnutie správneho orgánu vydané v správnom konaní (ak prebehlo v dvoch inštanciách) totiž treba chápať rozhodnutie správneho orgánu prvého i druhého stupňa ako jeden celok.“ (str. 19)

Rozhodnutie Rady PMÚ SR č. 2003/FH/R/2/294 z 12. decembra 2003 (k § 12 zákona)

...vo veci koncentrácie FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s., a BIAMA, a.s., ktorým  zmenila rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, č. 2003/FH/3/1/112 zo dňa 11.06.2003 tak, že predmetnú koncentráciu „...zakazuje, pretože vytvára dominantné postavenie podnikateľov FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s., BIAMA, a.s., , DRUG - Impex, spol. s r.o. a VILLA PHARM s.r.o na relevantnom trhu veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok na území Slovenskej republiky, ktorého dôsledkom môžu byť významné prekážky efektívnej súťaže“.


Rozhodnutie úradu č. 2011/FH/3/1/018 zo 16.5.2011 ( Holcim/VSH, k § 12 ods. 3 a nasl. zákona v aktuálnom znení)

... ktorým úrad udelil podmienečný súhlas s koncentráciou s  spočívajúcou v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa HOLCIM Auslandbeteiligungs GmbH, Spolková republika Nemecko nad podnikom podnikateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou, pričom rozhodnutie viazal na splnenie podmienok a súvisiacich povinností špecifikovaných vo výroku predmetného rozhodnutia, okrem iného bola účastníkovi koncentrácie uložená podmienka:

„...odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia predať alebo zabezpečiť predaj podniku alebo podnikania (alebo ako časti podniku v zmysle § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov) tak, ako sú vymedzené v tomto bode a v bode 2 výroku tohto rozhodnutia v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti tohto predávaného podniku bližšie špecifikovaného bodom 2 výroku tohto rozhodnutia, ktoré zahŕňa:
všetky hmotné a nehmotné aktíva (vrátane práv duševného vlastníctva), ktoré prispievajú k prevádzke alebo sú potrebné na zabezpečenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti tohto predávaného podniku;
v rozsahu povolenom zákonom všetky licencie, povolenia a oprávnenia vydané akýmkoľvek orgánom verejnej správy v prospech tohto predávaného podniku;
všetky zmluvy, nájmy, záväzky a zákaznícke objednávky tohto predávaného podniku; všetky záznamy o zákazníkoch, úveroch ako aj iné záznamy tohto predávaného podniku;
všetok personál potrebný na udržanie životaschopnosti a konkurencieschopnosti tohto predávaného podniku;
nadobúdateľovi schválenému Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, odborom koncentrácií, spĺňajúcemu kritériá stanovené v bode 4 výroku tohto rozhodnutia za podmienok predaja schválených Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, odborom koncentrácií, v súlade s postupom uvedeným vo  výroku tohto rozhodnutia...“.

Literatúra a články

KALESNÁ, K.-BLAŽO, O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár, 1. Vydanie, C.H. BECK Praha 2012 ISBN: 978-80-7400-257-1

RAUS, D.-NERUDA, R.: Zákon o ochraně hosporářské souťeže, komentár, 2. Vydanie, LINDE PRAHA, 2006 ISBN 80-7201-563-X

LUKÁČOVÁ, D.: „UKLADANIE PODMIENOK A POVINNOSTÍ V PROCESE POSUDZOVANIA KONCENTRÁCIÍ“, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013, Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2013,