Preskočiť na hlavný obsah
Paragraf

§ 15 - § 17 Predseda úradu

Publikované:
Obsah
Predseda úradu 
§ 15
 
(1) Na čele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu.

(2) Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. 19) Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

(3) Podpredsedu úradu vymenuje a odvolá predseda úradu. Podpredseda úradu alebo ním poverená osoba podpisuje rozhodnutia úradu vydané v prvostupňovom konaní. Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.19a)

(4) Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(5) Výkon funkcie predsedu úradu je nezlučiteľný s výkonom funkcie a činností podľa osobitného predpisu. 20)
________________________________________
19) § 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

§ 16
 
(1) Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrťou.

(2) Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Jeho funkcia zaniká vymenovaním nového predsedu úradu.

(3) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c) začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa § 15 ods. 5,
d) vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

§ 17

Platové pomery predsedu úradu určí vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. 21)
________________________________________
21) Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

Komentár

Všeobecný výklad

V ustanoveniach §§ 15, 16 a 17 zákona sa zákonodarca venuje postaveniu predsedu úradu a v nevyhnutnej miere aj postaveniu podpredsedu úradu. Predmetné ustanovenia pojednávajú o podmienkach vymenovania a odvolania predsedu úradu, o dĺžke trvania jeho funkcie, o prekážkach výkonu jeho funkcie ako aj o platových pomeroch, ktoré mu patria za výkon jeho funkcie.

Detailný výklad

§§ 15 a 16
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda úradu, ktorý musí spĺňať požiadavku nestrannosti, ktorá je charakteristická nezlučiteľnosťou výkonu jeho funkcie s podnikateľskými aktivitami, s inými funkciami a najmä s členstvom v politickej strane alebo v politickom hnutí. Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov predseda úradu je verejný funkcionár.

Predsedu úradu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na päť rokov s možnosťou opätovného zvolenia najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia a to na návrh vlády Slovenskej republiky. V porovnaní s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, kde sú predsedovia volení a odvolávaní vládou Slovenskej republiky alebo Národnou radou Slovenskej republiky je predseda úradu ako aj predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vymenúvaný a odvolávaný prezidentom Slovenskej republiky na návrh vlády.

Výkon funkcie predsedu úradu končí len z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v zákone. 

Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva predseda úradu.

Zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon došlo k úprave právomoci podpredsedu úradu. Konkrétne zmeny vidieť v prvostupňovom konaní, kedy je za vecnosť a správnosť zodpovedný práve podpredseda úradu a nemenej dôležitá je aj zodpovednosť za priame riadenie riaditeľov odboru kartelov, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, odboru koncentrácií a  odboru hlavného ekonóma. 

§ 17

Predmetné ustanovenie zákona môžeme považovať za platné, ale neúčinné. Toto ustanovenie zákona odkazuje na osobitný predpis a to zákon č.143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov zrušený zákonom č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Keďže predseda úradu je štátnym zamestnancom, v súčasnosti je problematika odmeňovania predsedu úradu riešená zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“). 

Podľa § 6 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 400/2009 Z. z. štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu prezidentom.

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 400/2009 Z. z. štátny zamestnanec podľa odsekov 3 a 4 je na účely tohto zákona štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby.

Podľa § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady, ktorý patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy; tomuto štátnemu zamestnancovi nepatria platové náležitosti podľa § 81 písm. b) až f) a náhrady podľa § 82.

Dôvodová správa

Z dôvodovej správy k zákonu č. 151/2014 Z. z.:

Všeobecná časť

"Zmena nastáva aj v tretej časti zákona, kde sa upravuje zloženie Rady úradu, ktorá je orgánom rozhodujúcim o rozklade proti rozhodnutiam úradu. V budúcnosti podpredseda úradu už nebude súčasťou tohto kolektívneho orgánu rozhodovania, ale bude zodpovedný za činnosť odborov úradu rozhodujúcich v prvostupňovom správnom konaní."

2.3.1. Popis návrhu
 
"Nevyhnutnosť tejto zmeny sa viaže na to, že podpredseda úradu bude zodpovedný za prvostupňové správne konanie a nie je preto vzhľadom na zachovanie princípu dvojinštančnosti ďalej možné, aby bol zároveň členom Rady, ktorá rozhoduje i o rozkladoch proti prvostupňovým rozhodnutiam. Vyčlenením podpredsedu úradu z Rady úradu by však vznikla situácia, keď by v Rade úradu rozhodoval párny počet osôb. Z hľadiska zabezpečenia bezproblémového výkonu rozhodovacej činnosti Rady úradu je preto potrebné navýšenie počtu členov Rady úradu o jedného člena."

K bodu 52
 
"Zamestnanci úradu vykonávajú inšpekciu v priestoroch a dopravných prostriedkoch podnikateľa, ktoré súvisia s činnosťou a konaním podnikateľa na základe poverenia. Toto poverenie v prvostupňovom konaní bude na rozdiel od súčasnej právnej úpravy vydávať podpredseda úradu, ktorý zároveň podľa novej právnej úpravy podpisuje rozhodnutia úradu vydané v prvom stupni. V prípade, že bude inšpekcia vykonávaná v konaní pred radou, poverenie vydá predseda rady. Návrh zákona špecifikuje, aké náležitosti má toto poverenie obsahovať.“

Z dôvodovej správy k zákonu č. 136/2001 Z. z.:
Všeobecná časť

 
"Návrh zákona obsahuje úpravu spôsobu menovania a odvolávania predsedu úradu. Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky menuje a odvoláva prezident slovenskej republiky.

V tretej časti nového zákona je upravené postavenie úradu a postavenie, spôsoby voľby a odvolávania predsedu úradu a zriaďuje sa kolektívny orgán rozhodujúci o rozklade. Uvedený inštitút bol do zákona včlenený po prerokovaní v Legislatívnej rade vlády SR. Ide o zosúladenie s komunitárnym právom a o zabezpečenie nezávislosti rozhodovania úradu."

K § 15

"Ustanovenie tohto paragrafu rieši postavenie predsedu úradu, spôsob jeho vymenovania a odvolávania a tiež spôsob vymenovania a odvolania podpredsedu úradu.

Prvým krokom k zabezpečeniu nezávislosti úradu je zmena spôsobu kreovania funkcie predsedu úradu. Navrhuje sa vymenovanie prezidentom SR a 5-ročné funkčné obdobie predsedu úradu s možnosťou opätovného zvolenia na 1 ďalšie funkčné obdobie. Maximálna dĺžka funkčného obdobia je teda 10 rokov, čo je zárukou proti dlhodobému obsadeniu tejto funkcie tou istou osobou, ako aj zabezpečením väčšej objektivity a nezávislosti tejto osoby. Podmienkami vymenovania sú občianstvo SR a voliteľnosť do NR SR.

Významným ustanovením zabezpečujúcim nestrannosť predsedu úradu je nezlučiteľnosť výkonu jeho funkcie s podnikateľskými aktivitami, s inými funkciami a najmä s členstvom v politickej strane alebo v politickom hnutí."


K § 16

"Výkon funkcie predsedu úradu končí z taxatívne vymenovaných dôvodov. Jedným z týchto dôvodov je odvolanie. Ustanovenie odseku 2 obsahuje ďalší taxatívny výpočet, a to dôvodov, na základe ktorých prezident predsedu úradu odvolá. Týmto by sa malo vylúčiť prípadné politické ovplyvňovanie výkonu funkcie predsedu úradu, čo je ďalší krok k nezávislosti úradu a jeho predsedu."

K § 17
 
"Vzhľadom na skutočnosť, že sa navrhuje novelizácia zákona č. 347/1990 Zb., ktorý obsahuje úpravu, že predseda vlády určí platové pomery predsedu úradu a teda uvedená skutočnosť by zostala bez zákonnej úpravy, navrhuje sa preto uvedené zakotviť priamo v tomto zákone. Navrhuje sa, aby vláda SR určila platové pomery predsedu úradu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“

Literatúra a články

KALESNÁ, K.-BLAŽO, O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár, 1. Vydanie, C.H. BECK Praha 2012 ISBN: 978-80-7400-257-1