Preskočiť na hlavný obsah
Paragraf

§ 38d Program zhovievavosti

Publikované:
Obsah
§ 38d
Program zhovievavosti 


(1) Úrad účastníkovi dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27)1 ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, neuloží na jeho žiadosť pokutu, ak tento účastník dohody ako prvý z vlastného podnetu predloží a) rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo b) informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 22a, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

(2) Úrad môže na žiadosť účastníka dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods.1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, znížiť pokutu, ktorú by úrad uložil podľa § 38 ods. 1, až do výšky 50 %, ak účastník dohody z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou hodnotou k dôkazom, ktorými už úrad disponuje, ktorý v spojení s informáciami a dôkazmi už dostupnými úradu umožní preukázať porušenie zákazu podľa § 4 ods. 1 alebo osobitného predpisu,27) a ak tento účastník dohody splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

(3) Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 1 je, že žiadateľ a) skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií, b) nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž, c) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania, d) neoboznámil s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody.

(4) Podmienkou účasti na programe zhovievavosti na základe žiadosti podľa odseku 2 je, že žiadateľ a) skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa odseku 2, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcií, b) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania a konania, c) neoboznámil o podaní žiadosti a obsahu tejto žiadosti iných účastníkov dohody.

(5) Úrad skúma splnenie podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 od podania žiadosti až do vydania rozhodnutia v danej veci.

(6) Podmienky účasti na programe zhovievavosti podľa odsekov 3 a 4 všetkých žiadateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny, ktorí podali spoločnú žiadosť, sa považujú za splnené, iba ak tieto podmienky splní každý z týchto žiadateľov. Na účely určenia, či žiadatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad vychádza zo vzťahov priamej alebo nepriamej kontroly podľa § 9 ods. 4.

(7) Podrobnosti o podávaní žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti, žiadosti o rezerváciu poradia a náležitostiach týchto žiadostí, podmienkach účasti na programe zhovievavosti a postupe úradu po podaní žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.


1 Čl. 101 ZFEÚ

Komentár

Všeobecný úvod

V § 38d je stanovený postup v prípade uplatnenia programu zhovievavosti (leniency programe), ktorý predstavuje významný nástroj pri odhaľovaní kartelov. Podnikateľovi, ktorý ako prvý predloží z vlastného podnetu dôkazy o existencii karteli, resp. uvedie informácie rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie úrad neuloží pokutu, ktorú by mu inak za účasť na takomto konaní uložil. Až o 50% môže úrad znížiť pokutu podnikateľovi, ktorý predloží významný dôkaz, ktorý preukazuje porušenie. Program je možné uplatniť len pri kumulatívnom splnení podmienok uvedených v ods. 3 alebo 4. Program zhovievavosti sa vzťahuje len na dohody uzatvorené medzi podnikateľmi, ktorí podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca (tzv. horizontálne dohody). Bližšie upravuje postup pri uplatnení programu zhovievavosti - Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti., (PDF, 38 kB) ako aj materiál Program zhovievavosti podľa § 38d zákona o ochrane hospodárskej súťaže (leniency program). (PDF, 311 kB)
 
Detailný výklad

K ods. 1

Program zhovievavosti je možné uplatniť len v prípade dohôd uzatvorených medzi podnikateľmi, ktorí podnikajú na tej istej úrovni distribučného alebo výrobného reťazca (tzv. horizontálne dohody), teda len v prípade dohôd uzatvorených medzi podnikateľmi – konkurentmi. Program nie je možné uplatniť na dohody podnikateľov uzatvorené na vertikálnej úrovni. Predpokladom pre neuloženie pokuty je, že podnikateľ ako prvý z vlastného podnetu predloží úradu rozhodujúci dôkaz o dohode. Žiadosť musí byť podaná skôr, než bol podnikateľ na predloženie takéhoto dôkazu vyzvaný a v čase, keď úrad takýto dôkaz ešte nemal k dispozícii. Rozhodujúci dôkaz musí byť dostatočný na preukázanie dohody. V prípade predloženia informácií a dôkazov na vykonanie inšpekcie podnikateľ taktiež musí tieto informácie predložiť úradu skôr, než bol na ich predloženie vyzvaný. Úrad posúdi, či sú informácie poskytnuté podnikateľom dostatočné na odôvodnenie inšpekcie, ktorej cieľom má byť nájdenie rozhodujúceho dôkazu. Podnikateľovi bude plná imunita priznaná aj v prípade, že sa v priebehu inšpekcie dôkaz nenájde, resp. inšpekcia sa neuskutoční.

Poradie zostane podnikateľovi zachované aj v prípade, ak najskôr podá žiadosť o rezerváciu poradia v zmysle vyhlášky a následne za podmienok uvedených vo vyhláške svoju žiadosť v lehote stanovenej úradom doplní o predpísané náležitosti. V takomto prípade sa za dátum podania žiadosti o zaradenie do programu zhovievavosti bude považovať dátum podania žiadosti o rezerváciu poradia. V prípade, že podnikateľ v stanovenej lehote žiadosť o rezerváciu v požadovanom rozsahu nedoplní, stráca poradie.

Plná imunita môže byť v konkrétnom konaní priznaná len jednému podnikateľovi (skupine podnikateľov podľa ods. 6), ktorý podá žiadosť ako prvý v poradí a splní podmienky stanovené zákonom.

K ods. 2

Podnikateľ môže úradu predložiť dôkazy o dohode aj v čase, keď už úrad takýmito dôkazmi disponuje. Úrad v takomto prípade posúdi, či predložené dôkazy predstavujú pridanú hodnotu k tým, ktoré už má k dispozícii a môžu s už úradu dostupnými dôkazmi a informáciami preukázať porušenie. V danom prípade by sa však nemalo jednať výlučne len o dôkazy, ktoré už má úrad v tomto čase k dispozícii. Pokiaľ úrad bude mať na základe vlastného šetrenia alebo na základe žiadosti iného podnikateľa k dispozícii dôkazy, ktoré jednoznačne nepreukazujú dohodu, môžu predstavovať pridanú hodnotu práve ďalšie dôkazy, ktoré v spojení s prechádzajúcimi zisteniami úradu jednoznačne preukážu existenciu dohody. Pridanú hodnotu môžu mať aj dôkazy, ktoré umožnia objasniť niektoré aspekty dohody. V takomto prípade môže úrad znížiť pokutu pre podnikateľa až do 50% za predpokladu, že podnikateľ splní podmienky účasti na programe zhovievavosti. V rámci jedného konania môže byť pokuta znížená aj viacerým podnikateľom, ktorí splnili podmienky a poskytli úradu dôkazy o porušení. Rozsah zníženia pokuty sa potom odvíja nielen od poradia podania žiadosti, ale aj od posúdenia pridanej hodnoty predložených dôkazov.

K ods. 3

Na to, aby mohla byť podnikateľovi priznaná plná imunita musí splniť podmienky stanovené zákonom:
a)     V prvom rade musí podnikateľ ukončiť svoju účasť na zakázanej dohode z vlastného podnetu najneskôr do momentu podania žiadosti na úrad. O tejto skutočnosti by mal podnikateľ predložiť dôkazy, prípadne čestné vyhlásenie, pokiaľ nie je možné ukončenie účasti preukázať inak a toto jeho vyhlásenie nebude v priebehu konania spochybnené. Výnimočne môže podnikateľ pokračovať so súhlasom úradu v takomto protiprávnom konaní v prípade, ak by bolo ohrozené ďalšie vyšetrovanie úradu (inšpekcia).

b)     Podnikateľ musí ďalej preukázať, že nedonútil iného podnikateľa na účasť na zakázanej dohode. Túto skutočnosť môže preukázať napr. dôkazmi o fungovaní dohody, komunikáciou medzi účastníkmi dohody alebo tiež čestným prehlásením.

c)     Podnikateľ musí úradu poskytnúť už pri podaní žiadosti všetky jemu v tomto čase dostupné dôkazy svedčiace o zakázanej dohode. Pokiaľ v priebehu prešetrovania alebo konania zistí ďalšie nové skutočnosti, ktoré mu v čase podania žiadosti neboli známe, musí tieto neodkladne predložiť úradu. V priebehu prešetrovania, ako aj konania by mal podnikateľ bezodkladne predkladať úradu všetky vyžiadané podklady a informácie, podávať vysvetlenia alebo iným spôsobom spolupracovať s úradom. Táto spolupráca s úradom musí byť skutočná a neprerušovaná od momentu podania žiadosti až do ukončenia konania.

d)     Podnikateľ nemôže o svojej žiadosti informovať ostatných účastníkov zakázanej dohody. Takýmto postupom by mohol ovplyvniť ďalšie vyšetrovacie úkony úradu, keď by inšpekcia vykonaná u týchto účastníkov bola neúspešná a úrad by nezískal žiadne dôkazy o zakázanej dohode označené v žiadosti. Táto podmienka sa netýka spoločného podania podnikateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny.

K ods. 4

V prípade priznania čiastočnej imunity je okruh podmienok zúžený. Podnikateľ nepreukazuje skutočnosť, že nedonútil iného podnikateľa k účasti na zakázanej dohode. Tak, ako aj v prípade plnej imunity musí podnikateľ počas celého konania s úradom spolupracovať a predkladať úradu všetky dostupné podklady a informácie a podávať na požiadanie úradu vysvetlenia.

K bodu 5

Všetky vyššie uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne. Skutočnosť, či bol podnikateľ na základe preskúmania splnenia podmienok zaradený do programu zhovievavosti mu úrad písomne oznámi po podaní žiadosti. Táto skutočnosť však neznamená, že podnikateľovi bude automaticky neuložená alebo znížená pokuta. Podnikateľ musí spĺňať podmienky počas celého prešetrovania a konania úradu. Predovšetkým podmienku uvedenú v ods. 3 písm. c) a v ods. 4 písm. b) úrad posudzuje v kontexte celého konania a vyhodnocuje ju až pri ukončení konania pred vydaním rozhodnutia. Úplná imunita môže byť v rámci konkrétneho konania priznaná len jednému podnikateľovi (skupine podnikateľov podľa ods. 6), ktorý splní podmienky stanovené zákonom.

K ods. 6
V prípade podnikateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny, ktorí podali spoločnú žiadosť sa splnenie podmienok posudzuje samostatne u každého z nich. O jednu ekonomickú skupinu sa bude jednať v prípade preukázania priamej alebo nepriamej kontroly jedným alebo viacerými podnikateľmi nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami a to formou vlastníckych alebo iných práv alebo prostredníctvom práv, zmlúv alebo iných skutočností.

K ods. 7
Úrad vydal záväz
ný predpis - Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti., (PDF, 28 kB) účinný od 01.07.2014, ktorý upravuje podrobnosti pri podávaní žiadostí o uplatnenie programu zhovievavosti.

Vyhláška v § 2 upravuje postup žiadateľa a úradu pri podaní žiadosti o rezerváciu poradia, ako aj náležitosti takejto žiadosti. Úrad písomne potvrdí žiadateľovi udelenie alebo neudelenie poradia a stanoví lehotu na doplnenie žiadosti a z toho vyplývajúcu rezerváciu poradia. V prípade doplnenia žiadosti o predpísané náležitosti je žiadosť považovaná za doručenú v deň podania žiadosti o rezerváciu, v opačnom prípade žiadateľ stráca rezerváciu poradia. Tento postup sa týka len žiadostí o plnú imunitu.

Žiadosť o zaradenie do programu zhovievavosti môže podať len podnikateľ prostredníctvom osoby oprávnenej zaňho konať. Žiadosť nemôžu podať individuálne zamestnanci podnikateľa a ani združenie podnikateľov. Nie je možné podať ani spoločnú žiadosť viacerých podnikateľov s výnimkou podnikateľov patriacich do jednej ekonomickej skupiny (§ 38d, ods.6 zákona). Žiadosť je možné podať aj prostredníctvom právneho zástupcu, pokiaľ sa tento preukáže platnou plnou mocou.

V § 3 vyhláška upravuje postup pri podávaní hypotetických žiadostí. V hypotetickej žiadosti osoba konajúca za podnikateľa opíše úradu informácie a dôkazy, ktoré hodlá úradu poskytnúť v prípade podania žiadosti, pričom identitu žiadateľa, ako aj ďalších účastníkov dohody v tomto čase neuvedie. Podnikateľ takto získa vedomosť, či na základe dôkazov, ktorými disponuje môže rátať s neuložením pokuty. V prípade doplnenia žiadosti o predpísané náležitosti v lehote určenej úradom je žiadosť považovaná za doručenú dňom podania hypotetickej žiadosti.

V § 4 vyhláška upravuje náležitosti súhrnnej žiadosti. Súhrnnú žiadosť podáva podnikateľ, ktorý podal alebo zamýšľa podať žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti Európskej komisii, teda len pri aplikácii čl 101 ZFEÚ. Vo svojej žiadosti podnikateľ okrem ďalších skutočností uvedie, na ktorých iných súťažných orgánoch zamýšľa podať alebo už podal žiadosť o uplatnenie programu zhovievavosti alebo iného obdobného programu. Úrad môže začať prešetrovanie, ak Európska komisia v predmetnej veci prešetrovanie nevykoná. V takomto prípade vyzve podnikateľa na doplnenie žiadosti v požadovanom rozsahu. Po doplnení žiadosti v požadovanom rozsahu sa za deň podania žiadosti považuje deň podania súhrnnej žiadosti.

§ 5 upravuje ďalší postup úradu po podaní žiadosti. Úrad podnikateľovi zašle písomné oznámenie o zaradení do programu zhovievavosti alebo o nesplnení podmienok. V prípade nesplnenia podmienok na priznanie plnej imunity úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o zníženie pokuty, čo podnikateľovi aj oznámi. Pokiaľ podnikateľ nesplní podmienky pre zaradenie do programu zhovievavosti, môže požiadať úrad o vrátenie predložených dôkazov.

Vyhláška obsahuje v prílohe vzor Žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti.

Obsah žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti je až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia vylúčený z nazerania do spisu vedeného k predmetnému konaniu (§40 ods.3 zákona).

Dôvodová správa

K zákonu č. 136/2001

Ustanovenie odseku 10 sa môže uplatniť len v prípadoch, keď úrad koná vo veci dohody obmedzujúcej súťaž. Za predpokladu, že podnikateľ súčasne spĺňa všetkých 6 podmienok uvedených pod písm. a) až f), mu úrad uloží pokutu zníženú v porovnaní s pokutou, ktorú by mu uložil v prípade nesplnenia uvedených podmienok alebo sa môže rozhodnúť, že pokutu podnikateľovi neuloží vôbec.

K zákonu č. 204/2004

Celý text ustanovenia § 38 sa spresňuje v tom zmysle, aby z neho bolo zrejmé, že sa nejedná iba o porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ale aj článku 81 alebo 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a tiež povinností, podmienok a záväzkov, ktoré boli uložené podnikateľovi rozhodnutím úradu.
Dochádza k úprave tzv. programu zhovievavosti alebo leniency programu. Navrhovaná úprava sa viac približuje k Oznámeniu komisie (ES) o neuložení alebo znížení pokuty v prípadoch kartelových dohôd (2002/C 45/03). Spresňuje sa, že imunitu alebo redukciu pokuty nemožno priznať podnikateľom vo všetkých prípadoch dohôd obmedzujúcich súťaž, ale iba v tých, ktoré predstavujú najzávažnejšie porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Výslovne sa tiež ustanovujú podmienky, ktoré musia byť splnené na neuloženie pokuty alebo na zníženie pokuty.

K zákonu č.165/2009

Navrhuje sa rozšírenie podmienok, ktoré musia byť alternatívne splnené podľa odseku 11 písm. a) na neuloženie pokuty podľa tzv. programu zhovievavosti. Navrhovaná úprava, ktorá je v súlade s postupom uplatňovaným Európskou komisiou, umožňuje podnikateľovi predložiť z vlastného podnetu aj také informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie tzv. cielenej inšpekcie - cieľom ktorej má byť získanie rozhodujúceho dôkazu o porušení zákona. Účelom tejto úpravy je rozšírenie možnosti neuloženia pokuty tým podnikateľom, ktorí nedisponujú rozhodujúcimi dôkazmi o porušení zákona, ale môžu označiť konkrétne miesto, kde úrad takéto dôkazy získa.
 
K zákonu č. 151/2014
 
Navrhované ustanovenie § 38d vyčleňuje do samostatného paragrafu úpravu tzv. programu zhovievavosti (leniency program). Program zhovievavosti je jedným z dôležitých nástrojov orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý napomáha odhaľovaniu najťažších foriem porušenia pravidiel hospodárskej súťaže – kartelov, ktoré poškodzujú ekonomiku aj spotrebiteľa. Oproti súčasnému zneniu táto právna úprava reflektuje možnosť požiadať o rezerváciu poradia (tzv. marker). Účelom rezervácie poradia je uchovať podnikateľovi poradie na udelenie programu zhovievavosti aj napriek tomu, že v čase predloženia žiadosti nie je z dôvodov, ktoré je povinný objasniť, schopný predložiť všetky dôkazy (informácie a dokumenty), ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie leniency programu. Možnosť požiadať o rezerváciu poradia už v súčasnosti existuje, je však upravená výhradne v usmerneniach úradu.13
V zákone boli tiež oproti súčasnému zneniu podrobnejšie špecifikované ďalšie podmienky účasti na programe zhovievavosti (pri žiadosti podľa § 38d ods. 1 zákona podmienka, aby žiadateľ neoboznámil s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody, pri žiadosti podľa § 38d ods. 2 podmienka poskytnutia všetkých dostupných dôkazov, spolupráce s úradom a neoboznámenia s podaním žiadosti a jej obsahom iných účastníkov dohody). Oproti súčasnému zneniu zákona sa vypúšťa podmienka pre neuloženie pokuty spočívajúca v tom, že žiadateľ o neuloženie pokuty nesmie byť iniciátorom dohody obmedzujúcej súťaž. Dochádza tak k zosúladeniu s ECN Model Leniency Programme.14

Ďalšou zmenou v záujme posilnenia právnej istoty žiadateľov o program zhovievavosti je, že podrobnosti o programe zhovievavosti, v súčasnosti upravené usmerneniami úradu, budú premietnuté do všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý nadobudne účinnosť spolu so zákonom. 


14 Neuloženie alebo zníženie pokuty pri niektorých typoch dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 38 ods. 10 a 11 zákona (leniency program) /data/files/17_leniency-program.pdf (PDF, 284 kB)
15 http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf (PDF, 77 kB) 

Soft law

Program zhovievavosti podľa § 38d zákona o ochrane hospodárskej súťaže (leniency program) (PDF, 311 kB)

Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch 2006/C 298/11 

ECN MODEL LENIENCY PROGRAMME (PDF, 77 kB)

http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html

Protection of leniency material in the context of civil damages actions (PDF, 41 kB)