Preskočiť na hlavný obsah
Paragraf

§ 38e Urovnanie

Publikované:
Obsah
§ 38e
Urovnanie


Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného predpisu22a1 okrem porušení, za ktoré úrad ukladá pokutu podľa § 38a a 38b, môže úrad v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania uskutočniť rokovanie o urovnaní. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania prizná svoju účasť na tomto porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, úrad zníži pokutu, ktorú by inak uložil podľa § 38 ods. 1 a 2. Na urovnanie nie je právny nárok. Podrobnosti o podmienkach zníženia pokuty, o priebehu rokovania o urovnaní a výšku zníženia pokuty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.


1 Čl.101 a 102 ZFEÚ

Komentár

Všeobecný úvod

V § 38e je stanovený postup pre prípad, keď účastník konania prizná svoju účasť na porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, v dôsledku čoho mu úrad zníži pokutu, ktorú by mu inak uložil.V prípade kartelov a zneužívania dominantného postavenia môže byť pokuta znížená o 30%, v ostatných prípadoch porušení až o 50%. Tento postup sa neuplatní pri pokutách ukladaných podľa § 38a a 38b zákona. Bližšie podrobnosti upravuje Vyhláška Protimonopolného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania. (PDF, 28 kB)


Detailný výklad

Urovnanie je relatívne nový inštitút, ktorý bol do zákona zavedený s účinnosťou od 01.07.2014. Pred jeho zavedením sa uplatňoval v konaní vo forme priznania poľahčujúcich okolností a bol upravený príslušnými usmerneniami úradu. Cieľom takéhoto postupu je zhospodárnenie konania na úrade a dosiahnutie rýchlej nápravy na príslušnom trhu. Na druhej strane, účastník konania získava benefit vo forme zníženia pokuty a znižujú sa tiež jeho náklady súvisiace s konaním na úrade. Napriek tomu rozhodnutie ako také nestráca svoj výchovný, ako aj odstrašujúci účinok a môže motivovať aj ďalších podnikateľov, aby uplatnili takýto postup. Pokiaľ dôjde k urovnaniu, účastníci konania už spravidla nepodávajú opravný prostriedok, resp. vzdajú sa opravného prostriedku hneď po doručení rozhodnutia a prvostupňové rozhodnutie sa stáva právoplatným, čo podstatne skracuje konanie na úrade.

Návrh na začatie rokovania o urovnaní môže podať aj účastník konania, ktorý požiadal o zníženie pokuty podľa § 38d zákona. V takomto prípade sa pokuta na základe urovnania vypočíta zo sumy pokuty uloženej podľa § 38d zákona.

Vyhláška Protimonopolného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania. (PDF, 28 kB)

Rokovanie o urovnaní sa začína na návrh úradu alebo na základe žiadosti účastníka konania. Žiadosť môže účastník konania podať kedykoľvek v priebehu konania, najneskôr však do uplynutia lehoty na vyjadrenie k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona a to v prvostupňovom a aj v druhostupňovom konaní. Podľa § 33 zákona úrad oboznámi účastníkov konania s predbežnými závermi, ku ktorým v priebehu konania prišiel, teda aj o výške pokuty, ktorú zamýšľa v konaní jednotlivým účastníkom uložiť.

Pokiaľ začína rokovanie o urovnaní na návrh úradu, účastník konania sa v stanovenej lehote vyjadrí, či má záujem o rokovanie.

Pokiaľ účastník konania požiada o začatie rokovania o urovnaní pred vydaním výzvy, úrad poskytne predbežné závery konania, ako aj zamýšľanú výšku pokuty len tomuto účastníkovi. Účastník konania sa v stanovenej lehote vyjadrí, či chce pokračovať v rokovaní o urovnaní.

Úrad v ďalšom predloží účastníkovi konania návrh urovnania, ktorý obsahuje opis prešetrovaného porušenia a výšku pokuty, ktorá zamýšľa účastníkovi uložiť.

Rokovanie o urovnaní sa považuje za ukončené, ak účastník konania s návrhom nesúhlasí, alebo ak sa v určenej lehote nevyjadrí.

Pokiaľ účastník konania s návrhom súhlasí, predloží úradu vyhlásenie, ktoré obsahuje okrem označenia účastníka priznanie účasti na porušení, súhlas s navrhovanou výškou pokuty a vyhlásenie, že bol dostatočne informovaný o predbežných záveroch úradu. Pokiaľ vyhlásenie obsahuje všetky uvedené náležitosti, úrad potvrdí účastníkovi jeho akceptáciu, čím sa rokovanie o urovnaní končí.

V konaní o dohode obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi podnikajúcimi na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca a v konaní vo veci zneužitia dominantného postavenia sa pokuta zníži o 30%, vo všetkých ostatných konaniach sa pokuta zníži o 50%.

Pokiaľ nedôjde k urovnaniu úrad nebude prihliadať na skutočnosti uvedené vo vyhlásení účastníka konania. Úrad taktiež nezohľadní všetky ďalšie žiadosti účastníka konania, pokiaľ s ním bolo rokovanie o urovnaní ukončené.

Dôvodová správa

K zákonu č. 151/2014
 
K bodu 80

Navrhované ustanovenie § 38e upravuje inštitút tzv. urovnania. Tento inštitút sa v súčasnosti aplikuje v medziach aktuálneho zákonného znenia (t. j. v rámci zohľadnenia poľahčujúcich okolností) a podrobnejšie je upravený usmerneniami úradu.15 Aplikácia tohto inštitútu vychádza z praxe Európskej komisie. Jeho hlavná výhoda spočíva v dosiahnutí rýchlej a účinnej nápravy na trhu a to v súlade so zásadou hospodárnosti správneho konania. Pre účastníka konania urovnanie zároveň okrem zníženia pokuty prináša výhodu v podobe menších nákladov, ktoré by boli inak spojené so správnym a s prípadným súdnym konaním pri preskúmavaní správneho rozhodnutia.

Uvedený inštitút je alternatívnou formou riešenia prípadov a aplikuje sa vo všetkých prípadoch porušenia zákona a ZFEÚ, s výnimkou deliktov, za ktoré sa ukladá pokuta podľa § 38a a 38b zákona.

Jeho aplikácia spočíva v tom, že ak účastník konania prizná účasť na porušení a prevezme zaň zodpovednosť, úrad mu zníži pokutu, ktorú by mu inak v zmysle zákona uložil.

Podrobnosti o aplikácii tohto inštitútu, vrátane percentuálneho zníženia pokuty stanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad a ktorý nadobudne účinnosť súčasne so zákonom. 

15 Podmienky uplatnenia inštitútu urovnania /data/files/42_podmienky-uplatnenia-institutu-urovnania.pdf  (PDF, 200 kB) 

Soft law

Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 773/2004, pokiaľ ide o vedenie konania o urovnaní v prípadoch kartelov (PDF, 53 kB)

Oznámenie Komisie o vedení konania o urovnaní s cieľom prijať rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v prípadoch kartelov 

Judikatúra

Rozhodnutie úradu 2011/KH/1/1/038
V predmetnom konaní jeden z účastníkov konania priznal svoju účasť na posudzovanom konaní, čo úrad posúdil ako poľahčujúcu pokutu a znížil pokutu o 10%.

Rozhodnutie úradu 2013/KH/1/1/014
Traja z účastníkov konania priznali svoju účasť na posudzovanom konaní. Z uvedených dôvodov bola suma pokuty znížená o 30%. Žiaden z účastníkov konania nepodal opravný prostriedok.

Rozhodnutie úradu 2015/KH/1/1/016 (PDF, 476 kB)
V uvedenom konaní všetci traja účastníci konania priznali svoju účasť na protiprávnom konaní, preto im bola následne znížená pokuta o 30%. Nakoľko dvaja účastníci požiadali zároveň aj o zníženie pokuty podľa §38d, bola pokuta na základe urovnania znížená zo sumy pokuty stanovenej na základe žiadosti o zníženie pokuty. Žiaden z účastníkov konania nepodal opravný prostriedok.

Rozhodnutie Rady úradu 2014/KH/R/2/009
„V rámci prvostupňového konania účastník konania navrhol začatie konania o urovnaní. Prvostupňový orgán tento návrh zamietol z dôvodu, že účastník konania súčasne namietal voči záverom úradu a nepredložil vyhlásenie podľa čl. IV bod 18 a nasl. Podmienok uplatnenia inštitútu urovnania1. V konaní pred Radou úradu po doručení výzvy pred vydaním druhostupňového rozhodnutia bolo Rade úradu doručené vyhlásenie účastníka o účasti na porušení podľa čl. IV bod 18 a nasl. Podmienok uplatnenia inštitútu urovnania.
Vzhľadom na to, že účastník konania priznal svoju účasť na zakázanom správaní, ktoré je predmetom tohto konania, priznal svoju zodpovednosť za spáchane správneho deliktu a vyjadril svoju pripravenosť niesť pokutu, Rada úradu v súlade s bodom 24 Podmienok uplatnenia inštitútu urovnania zmenila uloženú pokutu tak, že ju znížila o 30 %. Takto určená pokuta činí 1 419,95 eur.“


1 /data/files/42_podmienky-uplatnenia-institutu-urovnania.pdf (PDF, 200 kB)