2013/FH/3/1/009

Dátum právoplatnosti:10.05.2013
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:súhlas
Rozhodnutie:2013/FH/3/1/009 (rtf, 195.27 kB)

Popis rozhodnutia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní č. 0003/OK/2013 začatom dňa 25.01.2013 rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa Envien International Limited, Malta nad podnikmi podnikateľov; ENVIRAL, a.s., Leopoldov, SR,; ENARGO, a.s., Leopoldov, SR,; ENVI Goriva Vukovar, Chorvátsko,; ROSSI BIOFUEL Zrt., Komárom, Maďarsko,; MEROCO, a.s., Leopoldov, SR,; Poľnoservis, a.s., Leopoldov.

Odôvodnenie:

Účastníkmi koncentrácie sú podnikatelia EIL a AGROFERT na strane nadobúdateľov kontroly a podnikatelia ENVIRAL, ENAGRO, ENVI GORIVA, ROSSI, MEROCO, POĽNOSERVIS a EE na strane nadobúdaných subjektov.

EIL je akciová spoločnosť, ktorej cieľom je hlavne nakupovať, získavať, vlastniť, mať v držbe, viesť, prenajímať, spravovať, predávať alebo inak nakladať s majetkom akéhokoľvek druhu, či už nehnuteľným alebo hnuteľným,  osobným majetkom alebo nehnuteľnosťami, ktoré patria alebo aj nepatria spoločnosti a upisovať, prevziať, nakupovať alebo inak získavať, mať v držbe, predávať alebo inak nakladať s akciami alebo inými podielmi alebo cennými papiermi akejkoľvek inej spoločnosti.

Podnikateľ  AGROFERT  má majetkovú účasť vo viac ako 200 obchodných spoločnostiach, zaoberá sa výrobou, spracovaním a predajom v rozličných odvetviach hospodárstva; ide najmä o nasledovné oblasti pôsobenia: oblasť chémie , oblasť potravinárstva, oblasť poľnohospodárstva.

Spoločnosť ENVIRAL sa o. i. zaoberá výrobou a predajom bioetanolu. Spoločnosť ENAGRO sa zaoberá hlavne nákupom a predajom, teda obchodovaním s poľnohospodárskymi komoditami. Chorvátska spoločnosť ENVI GORIVA nemá vlastný výrobný program, momentálne je držiteľom majetkových účastí. Jej dcérska spoločnosť BIODIZEL VUKOVAR, tiež so sídlom v Chorvátsku sa zaoberá výrobou a predajom FAME (fatty acid methyl ester). Spoločnosť ROSSI, ako aj spoločnosť MEROCO sa takisto zaoberajú výrobou a predajom FAME. Spoločnosť POĽNOSERVIS vyrába a predáva surový repkový olej. Česká spoločnosť EE sa zaoberá výrobou a predajom bioetanolu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v oblasti výroby a predaja bioetanolu resp. FAME. FAME, taktiež nazývané ako biodiesel alebo bionafta označuje zmes metylesterov mastných kyselín. FAME patrí medzi alternatívne pohonné hmoty. Je to palivo pre dieselové motory z obnoviteľných zdrojov energie. FAME sa môže používať ako prímes do motorovej nafty alebo ako motorové palivo do naftových motorov.

Záver:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na príslušných relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
Posledná aktualizácia:11.06.2014